De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.5   Opperboekhouder

Deel II/K.5.a   Algemeen
13758
Missiven van de Heren XVII aan de Staten-Generaal en de Staten van Holland en West-Friesland betreffende het controleren van de rekeningen van de VOC
1625
3 stukken
13759
Generale staten van de verschillende kamers
1624 - 1625, 1680 - 1681, 1751, 1770
1 omslag
13760
Memorie betreffende de vordering van de VOC ten laste van de Staat
[c. 1640]
1 stuk
13761
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende het betalen van drie miljoen gulden aan de Staat voor de verlenging van het octrooi
1696
1 stuk
13762
Rekening-courant en minuten van missiven van de opperboekhouder van de kamer Zeeland aan die van de andere kamers
1701 - 1726
4 stukken
13763
Register bevattende verantwoordingen van de ontvangsten en uitgaven van de kamer Zeeland
1720 - 1796
1 band
13764
Generale staten van de verschillende kamers
1763 - 1796
1 pak
13765
`Bankboek van bankgeld', aantekeningen uit de boekhouding van de kamer Zeeland wegens gedane overboekingen
1788 juni 1 - 1792 mei 25
1 deel
13766
Overzicht van de schulden van de kamer Zeeland
1788
1 stuk
13767
Aantekening betreffende het door de kamer Zeeland genoten aandeel in de opbrengst van de 25e penning
1791
1 stuk
13768
`Generale liquidatien' over baten, lasten, afgeloste kapitalen en renten tussen de verschillende kamers
1792 - 1796
1 omslag
13769
Nota van de schulden ten laste van de kamer Zeeland
1795
1 stuk