De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/K   STUKKEN AFKOMSTIG VAN DEPARTEMENTEN EN KANTOREN

Deel II/K.5   Opperboekhouder

Deel II/K.5.f   Leningen
13827
Kwitanties, rekeningen en memories betreffende door de kamer Zeeland uitgegeven obligaties
1621 - 1748
1 pak
13828
Aantekening betreffende overgeschreven obligaties
1628
1 stuk
13829
Extract uit de notulen van de Staten van Zeeland betreffende het tekenen van de vervallen obligaties ten laste van de Staten
1629 okt. 17
1 stuk
13830
Index op het kapitaalboek van penningen op deposito van de kamer Zeeland
1658 - 1669
1 deel
Alfabetisch gerangschikt
13831
Extract-notulen van de Staten van Zeeland en een missive aan de Staten betreffende de heffing van de tweehonderdste penning wegens aandelen en obligaties ten laste van de VOC
1678 - 1712
7 stukken
13832
Journaal en grootboek van penningen op deposito van de kamer Zeeland
1680
1 deel
13833
Akte van transport gesloten tussen de regering van Middelburg en de kamer Zeeland van vier obligaties ten laste van het comptoir-generaal van Zeeland en ten gunste van de stad Middelburg, ter vermindering van een som die de stad aan de kamer verschuldigd is
1680
1 stuk
13834
Extract uit de notulen van de gecommitteerde raden van de Staten van Zeeland betreffende de verlenging van obligaties door de Staten overgedragen aan de kamer Zeeland
1680
2 stukken
In tweevoud
13835
Stukken betreffende de heffing door de Staten van Zeeland van de tweehonderdste penning wegens de obligaties ten laste van de kamer Zeeland
1681 - 1688
6 stukken
13836
Stukken betreffende de uitlevering van een obligatie van 1000 pond Vlaams aan de Engelsman ds. Johannes de Bray
1682
2 stukken
13837
Verklaring van de kassier van de kamer Amsterdam betreffende de heffing van de tweehonderdste penning wegens de niet-aflosbare obligaties ten laste van de VOC. Met bijlagen
1683
3 stukken
13838
Aantekening betreffende de verkoop van VOC-obligaties ten laste van het gewest Zeeland
1685
1 stuk
13839
Kopie-akten van autorisatie van de gecommitteerde raden ter Admiraliteit in Zeeland aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland tot jaarlijkse betaling uit de gelden die de kamer aan rechten schuldig is, van een som ter aflossing van een negotiatie
1688 - 1692
2 stukken
13840
Memorie betreffende bezwaren tegen het belasten van de VOC met de rente van de obligaties die op het ambtsgeld zijn uitgegeven
1751
1 stuk
13841
Extract-secrete resoluties van de Staten-Generaal, met begeleidende missive van de bewindhebbers van de kamer Amsterdam aan die van Zeeland betreffende de invordering van de Liberale gift in Indië
1755
1 omslag
13842
Stukken betreffende een aan de VOC te verlenen bijstand door de gewesten Holland en Zeeland en een daarover te houden besogne
1761 - 1762
5 stukken
13843
Missiven van Daniël Nolthenius aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland en concept-missive van de bewindhebbers aan Daniël Nolthenius betreffende de ontvangsbewijzen van een negotiatie van anticipatiepenningen op naam gesteld van de lener of aan toonder
1770 - 1773
3 stukken
13844
Aantekening betreffende onbetaald gebleven `repartities' (door de VOC verschuldigde gelden)
1771
1 stuk
13845
`Kladboek', aantekeningen betreffende geboekte rentes door de kamers Zeeland en Amsterdam van aan die kamers voorgeschoten gelden
1777 - 1790
1 deel
Dit register bevat verwijzingen naar de folionummering van een ander register
13846
Akten van schuldbekentenis van de kamer Zeeland aan de stad Middelburg over een door de stad aan de kamer verstrekte lening, met rekeningen van onkosten en rente . Minuut en kopie
1783
4 stukken
13847
Stukken betreffende de uitgifte door de kamer Zeeland van een lening in de vorm van een loterij, waarvan de uitvoering door de kamer wordt overgedragen aan Jan van de Kruysse
1785 - 1786
1 omslag
13848
Stukken betreffende een lening door de kamer Zeeland te sluiten bij het gewest Zeeland
1786
3 stukken
13849
Overeenkomst gesloten tussen de kamer Zeeland en Johan Valentijn Sprenger, ontvanger-generaal van Zeeland, betreffende de negotiatie in 1784 door het gewest aan de VOC uitgegeven
1787
1 stuk
13850
Stukken betreffende de uitgifte door de kamer Zeeland van twee leningen, waarvan één in de vorm van een loterij, waarvan de uitvoering is overgedragen aan Jan van de Kruysse en Co. in Middelburg
1787 - 1788
1 omslag
13851
Overeenkomst gesloten tussen de kamer Zeeland en het bankierskantoor Jan van de Kruysse en Co. in Middelburg, betreffende de betaling van de rente van de negotiatie van 1787
1793
1 stuk
13852
Kopie-verklaring van Hendrik Augustus, baron van Kinckel, over door hem te plaatsen obligaties, uitgegeven ten laste van de kamer Zeeland
1788
1 stuk
13853
Kwitantie van de raadspensionaris van Zeeland betreffende de ontvangst van geroyeerde obligaties tot een bedrag van een miljoen gulden
1788
1 stuk
13854
Akte waarbij Jan de Feyter jr. en Johannes Westplate aan de kamer Zeeland de uitbetaling van verloren gegane coupons van een obligatie ten laste van de VOC garanderen
1789
1 stuk
13855
Stukken betreffende de inning van de belasting van de honderdste en tweehonderdste penning op de oude obligaties ten laste van de VOC
1789, 1790
5 stukken
13856
Stukken betreffende de uitgifte van een lening in de vorm van een loterij ter waarde van 3.300.000 gulden ten behoeve van de kamer Zeeland
1791
6 stukken
13857
Missiven van Johannes Menkema en Zn. in Middelburg betreffende de borgstelling voor de betaling van rente en aflossing van een lening van de VOC, uitgegeven onder garantie van het gewest
1792
2 stukken
13858
`Kladboek van het rekenboek der negotiatie van de Generale Compagnie van 4 millioenen guldens à 4%', aantekeningen betreffende gestorte gelden en verschuldigde rente over 1793-1796
In dit deel zijn slechts enkele posten opgetekend met verwijzing naar het `rekenboek' van de anticipatiepenningen van deze lening
13859
Aantekening betreffende tot op 1795 juni 9 niet ingevorderde renten en aflossingen ten laste van de kamer Zeeland
z.d
1 stuk