De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel IV   Kamer Rotterdam

Deel IV/C   STUKKEN BETREFFENDE HET VERVAL VAN DE VOC
---
`Vervolg van 't reedekundig berigt des Indische Patriot in betrekking der waare oorsaak van 't bederf mitsgaders de middelen van redres der Nederlandsche O.I. Compagnie in Indie ter speculatie gedaan op verzoek en vraagpointen van de vergaderde heeren Bewindhebberen van gemelde Compagnie'
1773
 
Blijkens een aanduiding op de omslag bestemd voor de kamer Rotterdam