De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel V   Kamer Hoorn

Deel V/D   STUKKEN AFKOMSTIG VAN HET DEPARTEMENT VAN DE KOOPMANSCHAPPEN
14532
Lijsten van de goederen verkocht op de verkopingen van de kamer Hoorn, met vermelding van de namen van de kopers, de verkochte hoeveelheden en de verkoopprijzen
1669 - 1686
1 pak
---
Veilinglijsten van de kamers Hoorn en Enkhuizen
1765 - 1769
 
14533
Bezwaarschrift van de bewindhebber d'Orville tegen de benoeming van zeven permanente commissarissen tot de administratie van de verkopingen van de jaarlijkse retouren
[c. 1791]
1 stuk
14534
Veilinglijsten van de VOC voor te houden openbare verkopingen. Gedeeltelijk gedrukt
1791 - 1793
5 stukken
14535
Lijsten van door de kamer Hoorn in kleine partijen verkochte thee, met vermelding van de namen van de kopers, de verkochte hoeveelheden en de verkoopprijzen
1791 - 1794
1 omslag
14536
Aantekening betreffende de opbrengst van de ladingen van de schepen Oosthuizen en Blitterswijk, die voor rekening van de kamers in het Noorderkwartier uit China naar de Republiek zijn vervoerd en door de kamer Hoorn zijn verkocht
1792
2 stukken
14537
Akten van ontvangst van goederen die met het schip Nieuwstad van de kamer Hoorn uit Indië naar de Republiek zijn vervoerd
1792 - 1793
1 omslag
14538
Inventaris van onverkochte en van verkochte doch niet afgehaalde goederen, berustende in het pakhuis van de kamer Hoorn
1796
3 stukken
14539
Extract-resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende het geschil tussen de firma Hope & Co. en de kamer Amsterdam over de door deze firma voorgenomen verkoping van een partij thee in Oostende aangevoerd. Met bijlagen. Gedrukt
1790 aug. 12
1 katern
14540
Extract-resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende het bezwaarschrift van Willem van Brienen en enige andere kooplieden in Amsterdam tegen de verkoop van goederen door de VOC buiten de openbare veilingen. Gedrukt
1792 juli 26
1 stuk