Inventaris van het archief van de Schepenbank te Batavia, 1685-1804
Schepenbank te Batavia
Beschrijving van de archiefbestanddelen
11937-11946
"Vaste goederen-boek" Register van vaste goederen door vendumeesters te Batavia verkocht.
1753 februari 15 - 1777 december 11.
10 delen
Met klappers.
11937
1753 februari 15 - 1754 december 28.
 
11938
1755 juli 19 - 1757 november 19.
 
11939
1757 december 17 - 1761 februari 7.
 
11940
1763 februari 19 - 1764 mei 5.
 
11941
1764 mei 14 - 1764 augustus 31.
 
11942
1764 oktober 6 - 1765 december 21.
 
11943
1768 november 19 - 1770 april 21.
 
11944
1772 maart 14 - 1773 mei 15.
 
11945
1773 juni 5 - 1775 maart 25.
 
11946
1775 september 2 - 1777 december 11.
 
Hierin een veilingbiljet betreft de boedel van Nicolaas Jan Dallem. 7/9 september 1775.
11947-11952
"Specificatieboek" van uitgaven (door de vendumeesters?) gedaan voor verschillende personen.
1698-1768.
6 delen
Met klappers.
11947
1698-1701.
 
Zeer zeer slecht!
11948
1703-1705.
 
11949
1705-1706.
 
11950
1707-1708.
 
11951
1721-1723.
 
11952
1765-1768.
 
11953
Boedelboek,
1701-1705.
1 deel
Met klapper.
Slechte staat.
11954
"Biljetboek", register van de aankondigingsbiljetten der door de vendumeester gehouden verkopingen.
1716 april 1 - 1722 augustus 4.
1 deel
Met klapper.
11955
Rollen van verkopingen van onroerende goederen door de vendumeester gehouden. Fragmenten.
1732 oktober 8 - 1732 december 12.
1 pak?
1733 augustus 1 - 1733 augustus 7.
1 pak?
1733 december 14 - 1733 december 16.
1 pak?
Slechte staat.
11956
"Ontfangstboek der vendu-rollen voor de afslager".
1764 oktober 15 - 1768 maart 21.
1 deel
Slechte staat.
11957
Register van de gelden, uit de opbrengst der vendutiën aan verschillende personen toekomende en (door de vendumeester?) aan hen uitbetaald.
1768 januari 14 - 1768 oktober 31.
1 deel
Met klapper.
11958
Register bevattende: 1. Journaal wegens de vendutiën te Batavia
1766 januari 31 - 1768 januari 31.
1 deel
2. "Maandelijkse specificatie van verkogte losse en vaste goederen alsmeede de cassareekening van den jaare Aº 1766 getrokken en bijeengesteld uyt de vendu- en cassaboeken.
11959
Memoriaal (?) wegens de vendutiën te Batavia,
1768 november 11 - 1770 juni 19.
1 deel
11960
Criminele rol,
1664 januari 4 - 1667 november 23.
1 deel
Met klapper.
11961-11962
Stukken betreffende verhoren in criminele processen.
1743-1765.
2 delen
11961
1743 februari 2 - 1743 december 17.
 
11962
1765 juli 2 - 1765 december 21.
 
Gemerkt 2e deel.
11963-11985
Stukken betreffende originele processen.
1775-1800.
23 bundels
11963
1775.
 
11964
1776.
 
11965
1777.
 
Gemerkt 1e deel.
11966
1778.
 
Gemerkt 1e deel.
11968
1779.
 
Gemerkt 1e deel.
11969
1780.
 
125 losse vellen.
11970
1781.
 
11971
1785.
 
1783/1784
11972
1787.
 
Gemerkt 1e deel.
11973
1789.
 
Fragment.
11974
1790.
 
11975
1790.
 
Gemerkt 4e deel.
11976
1791.
 
Gemerkt 2e deel.
11977
1791.
 
Gemerkt 6e deel.
11978
1792.
 
Gemerkt 4e deel.
11979
1792.
 
Fragment.
11980
1792.
 
Gemerkt 7e deel.
11981
1793
 
Gemerkt 1e deel.
11982
1793.
 
Fragment
11983
1793.
 
Gemerkt 6e deel.
11984
1798.
 
Fragment, 4e en laatste deel.
11985
1800.
 
Gemerkt 3e deel.
11985A.
Klapper op een bundel criminele processtukken.
11986
Stukken betreffende een proces tussen S. Bartlo en Oesman over een schuldvordering,
1777.
1 pak
11987
Rol van civiele zaken. Fragment.
1779 augustus 2.
1 stuk
11988
Opgaven dienende voor een declaratie wegens werkzaamheden door A.J. van der Tuuk, practizijn verricht,
1782 december 28.
1 stuk
11989
Declaratiën van gerechtskosten.
1802-1804.
1 deel
Defect.
11990
Register van transporten,
1642 juli 2 - 1643 september 12.
1 deel
Gemerkt: 12.
De bladzijden 193-212 zijn abusievelijk in omgekeerde volgorde geplaatst. Slechte staat.
11991
Journaal van heren gecommitteerde schepenen.
1705 augustus 5 - 1712 december 14.
1 deel
11992-11994
Registers van quitantiën voor hetgene door de secretaris van schepenen uit verschillende hoofden is uitbetaald.
circa 1712-1794.
3 delen
11992
circa 1712- circa 1714.
 
Zeer slechte staat.
11993
1772 januari 9 - 1785 november 29.
 
11994
1772 januari 9 - 1794 februari 11.
 
Met klapper.
11995
Brandrol (van Batavia?).
1730 mei - augustus.
1 deel
Defect.
11996
Grootboek van verschillende gelden, zoals collectegelden tot verval der brandemmers, defaultgelden, ijkgelden, confliscatiegelden, boeten, onkosten van justitie etc.
1743-1749.
1 deel
11997
Rapport van boedelmeesters de Chinese en anders onchristelijke sterfhuizen te Batavia aan Gouveneur-Generaal en raden over de met fidei-commis bezwaarde onroerende goederen aldaar.
1759 februari 27.
1 deel
Slechte staat.
11998
Stukken betreffende de zaak van Dirk van Hogendorp. Afschriften.
1801.
1 pak
Gedrukt in 1801.
11999
Grootboek
1765 - 1770
 
11999A.
Grootboek
1774
 
11999B.
Klapper op akten, verleden voor notaris A.J. Zallé te Batavia.
1757 januari - 1761 september.
1 deel
11999C.
Qualificatiebriefjes tot afgifte van vendupenningen, ingekomen bij de vendumeester Steven Lieve Garritson te Batavia.
1764-1769
1 band
11999 D
1
"Register van verscheyde onbequame actens" notaris onbekend.
1678-1698.
1 band
2
Memorieboek van Isaac Janesz, luitenant in dienst der VOC
1685-1727
1 band
3
Varia uit het archief der Bataviase Schepenbank.
1686-1799.
25 losse banden
4
Testamenten gepasserd voor notaris Cornelis Wetgens.
1703
1 band