Inventaris van het archief van de Nederlandse Factorij in Japan te Hirado [1609-1641] en te Deshima, [1641-1860]1609-1860
Nederlandse Factorij in Japan

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   1e periode: 1609 - 1842.

A   Archief van het Opperhoofd en de Raad

III   Betrekkingen tot de Japanse autoriteiten.
Zie ook inv. nrs. 1-2, 5, 7-10, 23, 31-45, 276-349, 426-463, 482-499, 503-570, 1407-1422.
Vgl. Inl. Par. 4.
607-618
Ingekomen stukken van Japanse autoriteiten, ten dele in Chinese of Japanse karakters. Expedities en Nederlandse vertalingen van Chinese of Japanse stukken.
1644 - 1787.
 
607
Brief van de Gouverneur van Nagasaki aan het Opperhoofd, in Japanse karakters, met dorsale notitie in het Nederlands.
1644 augustus 1.
1 stuk
Een Nederlandse vertaling in inv.nr. 58, fol. 117.
608
Verklaring van 7 Japanse tolken, betreffende de hoeveelheid koper die door de Compagnie uitgevoerd mag worden. Afschrift.
(1746).
1 stuk
609
Brieven aan de Gouverneur van K.A. T.E. Tion aan de Gouverneur-Generaal in Japan. Nederlandse vertaling van Chinese brieven via het Maleis.
1748.
2 stukken
610
Brief van de "Keizerlijke zaakbezorger" J.M. Gennemon inzake de door de Shogun verlangde drie Perzische hengsten. Met ongedateerd afschrift en bijlage.
1765.
3 stukken
De bijlage bevat gekleurde tekeningen van paarden.
Vgl. ook inv.nr. 1541.
611
Staat met opgave van kruiden, door de Japanners besteld, in Chinese karakters, met Nederlandse opschriften. Met dubbel.
1766.
2 stukken
612
Brief van de Gouverneur van Nagasaki aan het Opperhoofd, in Japanse karakters. Met bijlagen in het Nederlands.
(1767).
2 stukken
613
Ingekomen brief van de Japanse Geldkamer, in Japanse karakters, met stempels, en omslag waarop een Nederlands opschrift: "Dit geschrift waarbij de Geldkamer zig verbind in het jaar 1784 te leeveren 13000 picols staafkoper en in het jaar 1785 picols 12300 moet sorgvuldig in de camferhouten kist bewaard worden".
(1784).
1 stuk
Vgl. inv.nr. 507, bijlage no. 27: Stuk in Japanse karakters, met stempels en omslag, en een Nederlandse vertaling, ondertekend en gestempeld door 9 tolken, gedateerd: "5 Ziuguats in Nengro Temmjo 4 jaar off anno 1784".
In de tafel: "No. 27. Verbandschrift van de Geldkamer weegens de vergunde vervoer van 13000 picols staafkoper in 1785, 1786 en 1787, neevens het translaat door de tolken gesjapt en geteekend".
614
Verklaringen van Japanse tolken betreffende de invoer van kruidnagelen in Japan, met ondertekeningen en stempels.
1784, 1788.
2 stukken
615
Ingekomen stuk van de Japanse Geldkamer, in Japanse karakters, met datering, ondertekening en stempels; met een omslag, waarop een Nederlands opschrift: "Getekeend en getjapt geschrift van de Geldkamer weegens het tegoed staande kper in anno 1787".
1786.
1 stuk
616
Ingekomen stuk in Japanse karakters, met datering, ondertekening en stempel, met 2 omslagen, voorzien van Japanse karakters, één ervan met de dorsale notitie: "De Kijzerlijke Geldkaamer neemd voor haar rekening het belaaden der schepen onder de Papenberg".
1786.
1 stuk
Vgl. in verband met de Japanse datering inv.nr. 1938: "Pak A, no. 45. 1784. Verbindtenis met de Geldkamer om de onkosten op het laden onder den Papenberg voor hare rekening te nemen". Vgl. voor inv.nr. 1938: Inl. Par. 10.
617
Brief van de Gouverneur van Nagasaki aan het Opperhoofd, in Japanse vertaling, ondertekend en gestempeld door 9 Japanse tolken.
1787.
2 stukken
618
Brief van de Gouverneur van Nagasaki aan het Opperhoofd, in Japanse karakters. Met afschrift van een Nederlandse vertaling.
1787.
2 stukken
619-624
Ingekomen stukken van en uitgaande stukken aan Japanse autoriteiten. Minuten en Nederlandse vertalingen van Japanse stukken.
1741 - 1797.
 
619
1741 - 1771.
1 pak
620
1763 - 1775.
1 band
621
1773 - 1774.
1 band
622
1775 - 1797.
1 band
623
1776 - 1779.
1 band
624
1779 - 1782.
1 band
625-632
Uitgaande stukken aan de Japanse autoriteiten. Concept, minuten en afschriften.
1734 - 1794.
 
625
Minuten van uitgaande briven aan de Gouverneur van Nagasaki, ten dele met opgeplakt Compagnieszegel.
1734 - 1771.
1 omslag
626
Concept van een brief van een Opperhoofd aan de Gouverneur van Nagasaki, geschreven door een tolk, zonder datum.
(1752).
1 stuk
Vgl. inv.nr. 1938: "Pak B, no. 6. 1752. Brief van het Opperhoofd aan de Gouverneur van Nagasaki, houdende verontschuldiging wegens het aan boord ontdekken van smokkelhandel".
627
Minuten en afschriften van uitgaande stukken aan Gouverneurs en Burgermeesters van Nagasaki.
1781 - 1784.
1 band
628
Minuten en afschriften van uitgaande stukken aan Gouverneurs en Burgermeesters van Nagasaki.
1784 - 1785.
1 band
629
Minuten en afschriften van uitgaande stukken aan Gouverneurs en Burgermeesters van Nagasaki.
1785 - 1790.
1 band
630
Minuten en afschriften van uitgaande stukken aan Gouverneurs en Burgermeesters van Nagasaki.
1791 - 1793.
1 band
631
Minuten en afschriften van uitgaande stukken aan Gouverneurs en Burgermeesters van Nagasaki.
1794.
1 band
632
Betalingsopdrachten aan de Japanse Geldkamer.
1783.
2 stukken
633-642
Uitgaande brieven van de Gouverneurs-Generaal te Batavia aan Japanse autoriteiten, ten dele in Chinese of Japanse karakters. Expedities en Nederlandse vertalingen van Chinese of Japanse brieven.
1630 - 1779.
 
Vermoedelijk zijn de expedities na lezing door de Japanse vertalingen door de Japanse autiriteiten aan het Opperhoofd overhandigd.
633
Brief (van de Gouverneur-Generaal Jacques Specx) aan "Matsura Figien nacammisamma" (vorst van Hirado).
1630 juli 27.
1 stuk
Beschadigd.
Geen ondertekening.
Vgl. Arch. V.O.C. (N.A.), Bat. Uitgaand Briefboek, 1629 november 23 - 1631 februari 28, (ongefolieerd), alwaar deze brief wordt vermeld.
634
Brief in rolvorm van de Gouverneur-Generaal Antonie van Diemen aan de Gouverneur van Nagasaki, in Japanse karakters, met opgedrukt Compagnieszegel en notitie in het Nederlands in dorso. Met dubbel.
1642 juni 29.
2 stukken
Vgl. Resolutie Gouverneur-Generaal en Raden, 1642 juni 7. (Realia II, p. 41).
635
Brief in rolvorm van de Gouverneur-Generaal Antonie van Diemen aan de Rijksraden te Edo, in Japanse karakters met opgedrukt Compagnieszegel en notitie in het Nederlands in dorso. Met 2 dubbelen.
1642 juni 29.
3 stukken
Vgl. Resolutie Gouverneur-Generaal en Raden, 1642 juni 7. (Realia II, p. 41). In inv.nr. 1464 een Nederlandse vertaling, gedateerd 1642 juni 28.
Vgl. voor een vertaling ook: Collectie Sweers (N.A.), inv.nr. 9, fol. 39-48.
636
Brief van de Gouverneur-Generaal Joan Maetsuyker aan de Gouverneur van Nagasaki, in Japanse karakters, met opgedrukt Compagnieszegel en ondertekening van Maetsuyker; met een omslag waarop een aantekening in het Nederlands. Met dubbel.
(1675) mei 18.
2 stukken
Beschadigd.
In inv.nr. 306 een Nederlandse vertaling, gedateerd: 1675.
637
Brief van de Gouverneur-Generaal aan de Rijksraden te Edo, met opgeplakt Compagnieszegel.
1734 mei 31.
1 stuk
638
Brief van de Gouverneur-Generaal aan de Gouverneur van Nagasaki, in het Nederlands en in Chinese karakters. Met dubbel.
1750 juni 19.
2 stukken
639
Brief van de Gouverneur-Generaal aan de Shogun, in het Nederlands en in Chinese karakters, met opgeplakt Compsagnieszegel. Met dubbel.
1752 juni 13.
2 stukken
640
Brief van de Gouverneur-Generaal aan de Gouverneur van Nagasaki, in Chinese karakters, met een Nederlandse vertaling, welke is ondertekend en voorzien van een opgedrukt Compagnieszegel. Met dubbelen van brief en vertaling en een ongedateerd Nederlands afschrift.
1778 april 24.
5 stukken
641
Brief van de Gouverneur-Generaal aan de Shogun. Afschrift.
1779 juni 21.
1 stuk
642
Brief van de Gouverneur-Generaal aan de Gouverneurs van Nagasaki. Afschrift.
1779 juni 21.
1 stuk
643-647
Akten, door of aan Japanners afgegeven, ten dele in Japanse karakters.
1628 - 1783.
 
643
Beëdigde verklaring van een aantal Japannners, ten overstaan van Pieter Nuyts op Formosa afgelegd. Met Japanse onderschriften.
1628 juni 17.
1 stuk
643A
Akte van overeenkomst tussen het Opperhoofd en Japanse dragers etc., in zake de diensten, door hen op de hofreis naar Edo te verrichten. In Japanse karakters, met ondertekeningen en stempels en een Nederlandse aantekening in dorso. Gegeven te Osaka.
1658 maart 21.
1 stuk
644
Paspoorten voor de hofreis naar Edo, in Japanse karakters, met dateringen, handtekeningen en stempels.
1661, 1691, 1692.
4 stukken
Met dubbel van het paspoort van 1692.
645
Akten van schuldbekentenis van "Fansa de Snijder" en andere Japanners, in Jpapanse karakters, met ondertekeningen en stempels; met Nederlandse opschriften op de omslagen.
1701, 1710.
6 stukken
Vgl. inv.nr. 1938: "Pak A no. 44. 1780. Acht stuks schuldbekentenissen ten behoeve van het Opperhoofd Feith".
Vgl. inv.nr. 647.
646
Akten van overeenkomst tussen het Opperhoofd en de Raad enerzijds en het College van Tolken anderzijds, ondertekend en gestempeld door vijf, respectievelijk acht tolken.
1752 - 1753.
3 stukken
Gedrukt in Corpus, V, p. 583-9, VI, p. 8-9, waar ook andere grossen en afschriften van deze stukken worden genoemd.
647
Akten van schuldbekentenis van Japanse tolken, ten behoeve van het Opperhoofd, met ondertekeningen en stempels, met een omslag, waarop een Nederlands opschrift: "Eenige quaade schulden, zijnde goede waarschouwingen om geen geld aan de Japanders te leenen".
1780, 1783.
2 stukken
Vgl. opmerking bij inv.nr. 645.
648-650
Memories, staten, aantekeningen etc., te Deshima opgemaakt ten behoeve van Japanners.
(c. 1690 - c. 1695).
 
648
Memorie van nieuwstijdingen uit de Coromandel, Bengalen, Nederland, Colombo, Batavia en Kaap de Goede Hoop.
(c. 1690).
1 stuk
Vgl. inv. nrs. 1455b.-1461b, 1463.
649
Aantekeningen van een chirurgijn betreffende de behandeling van schotwonden; vermoedelijk ten behoeve van Japanners.
(c. 1695).
1 stuk
650
Aantekeningen betreffende de vervaardiging en het gebruik van geschut en ammunitie, de vervaardiging van wit laken, geschikt om te verven, en betreffende de walvisvangst; met staten en tekeningen, ten dele in het handschrift van een Japanse tolk.
(c. 1695).
 
651-658
Ongedateerde of onvolledige gedateerde stukken in Chinese of Japanse karakters.
(c. 1650) - (circa 1780).
 
651
Brief in Japanse karakters, met dorsale notitie: "Extract missive door den Keyser van Japan aen sijn May... Gouverneur Joffysam(ma) in Nangasacky geschreven nopende 't nemen der Chinese joncken"; met omslag, waarop in latere hand: "Order van den Gouverneur van Nagasaki aan het Opperhoofd. (zonder dagteekening). No. 71".
(c. 1650).
1 stuk
De Japanse datering luidt: "5e dag".
652
Brief van de Gouverneur-Generaal aan de Shogun, in Chinese karakters, met opgedrukt Compagnieszegel, inhoudend een verzoek, meer handelsgoederen te mogen uitvoeren, in het bijzonder meer koper.Met dubbel en 2 geelzijden enveloppen.
(c. 1750).
2 stukken
653
Stuk in Japanse karakters, met onvolledige datering, stempel en handtekening, en dorsale notitie: " 'tGeen er op 't ander papier staande articulen zijn bij onse wel verstaan en zoo werden geslooten waar door mijn gewoon chiap bekragtigt. Commissaris en Raed der Vergaederingplaats, Moli Jazilo".
(c. 1750).
1 stuk
De Japanse datering luidt: "7e maand".
654
Brief in Japanse karakters, met dorsale potloodnotitie in moderne hand: "Order of the Governor of Nagasaki against smuggling. Ao. 1765?".
(c. 1765).
1 stuk
De Japanse datering luidt: "6e maand".
Vgl. inv.nr. 1938: "Pak A. no. 39. 1765. Japansch geschrift houdende bepalingen tegen smokkelhandel en last tot het visiteren der scheepskapiteins".
655
Brief in Japanse karakters, met dorsale notitie: "Antwoord van den Gouverneur van Nagasaki op een verzoek om herstel van den vroegeren kopertax".
(c. 1780).
1 stuk
De Japanse datering luidt: "7e maand".
656
Brief in Japanse karakters, met dorsale notitie: "Waarschuwing van de Gouverneur van Nagasaki, dat, zoo er geene betere goederen worden aangebragt, deprijzen zullen worden verminderd".
(c.1780).
1 stuk
De Japanse datering luidt: "7e maand".
657
Brief met omslag, in Japanse karakters, met bijlage luidende: "Dit is een antwoord van de Gouverneur op onse papier van de 2 september weegens Cambanggoed en den schipper, warbij den Gouverneur indifferent stelt of Cambang aankomt of niet en den sluikhandel sterker verboden als nog nooit geweest".
(c. 1767).
2 stukken
De Japanse datering luidt: "8e maand". Jaar van de Beer 1767, augustus 24 tot september 2.
658
Stukken in Japanse karakters, met dorsale notities: "Laurens Swetz 't land verboden". "Jan Pieter Volmoed 't land verboden".
(c. 1765).
2 stukken
De Japanse datering luidt: "9e maand". Jaar van de Haan 1765, oktober 15 tot november 12.