Inventaris van het archief van de Nederlandse Factorij in Japan te Hirado [1609-1641] en te Deshima, [1641-1860]1609-1860
Nederlandse Factorij in Japan

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   1e periode: 1609 - 1842.

A   Archief van het Opperhoofd en de Raad

IV   Handel en huishoudelijke zaken.
De stukken zijn zoveel mogelijk in overeenstemmig met de gang van de boekhouding ter factorij geordend. Vgl. Inl. Par. 12.
659-664
Rapporten en memories van diverse autoriteiten over de handel in Japan.
1743 - 1808.
 
659
"Papieren tot speculatie en onderrichtinge der aankomende Opperhoofden van Japan"; Diverse aantekeningen van de Opperhoofden betreffende de geschenken aan Japanse autoriteiten en de onkosten van de hofreis, de afrekening met de tolken, etc.
1743 - 1745.
1 katern
Vgl. de inv. nrs. 1161-1354.
660
"Consideratien over den handel der Nederlanschen maatschappije in Japan"; memeorie voor de Raad van Indië door de Gouverneur-Generaal G.W. van Imhoff. Met bijlagen en een dubbel.
1744.
2 delen
Met tafel.
Gedrukt (zonder tafel en bijlagen) in het Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, XV ( 1853), 318-342.
661
"Secreete memorie wegens den handel der Compagnie en Chineesen en hetgeen verder betrekking heeft op het bestuur der stad Nangasakki"; Rapport van het Opperhoofd I. Titsingh aan Gouverneur-Generaal en Raden.
1783.
1 deel
Vgl. inv.nr. 1605.
662
"Aanmerkinge omtrend den vaart en handel op Japan"; rapport over de Japanse handel van de V.O.C. door de Raad van Indië J. Siberg, met bijlagen en aanvullend rapport van H.G. Romberg, oud-Opperhoofd van de factorij te Deshima, en van H.A. Ulps.
1791.
1 katern
663
"Memorie der in Japan geregeerd hebbende Opperhoofden, mitsgaders den tijd van hun op- en afreijse na en van Jedo..."(etc.); tabel met opgave van de namen der Opperhoofden, de data van de hofreis, bedragen van invoer, omzet, verlies en winst, het aantal verongelukte schepen, etc., met een tienjaarlijkse samenvatting, over 1620 - 1793 .
(c. 1792).
1 katern
Vgl. Nachod, p. CXCVI over deze tabel.
664
"Memorie der in Japan geregeerd hebbende Opperhoofden, mitsgaders den tijd van hun op- en afreijse na en van Jedo..."(etc.); tabel met opgave van de namen der Opperhoofden, de data van de hofreis, bedragen van invoer, omzet, verlies en winst, het aantal verongelukte schepen, etc., met een tienjaarlijkse samenvatting, over 1620 - 1808 .
(c. 1808).
1 katern
665-673
Jaarlijkse rapporten van de aftredende Opperhoofden aan Gouverneur-Generaal en Raden over de handel op Deshima tijdens hun ambtsperiode. Afschriften.
1663/4 -1746/, 1785/6 - 1791/2.
 
Deze rapporten werden samengesteld tijdens de reis van Deshima naar Batavia. Gouverneur-Generaal en Raden zonden het volgend jaar een afschrift naar Deshima.
Zie voor de rapporten over 1747/8 - 1784/5 (met hiaten) de nrs. 370-406. (Ingekomen brieven van Gouverneur-Generaal en Raden).
665
1664 - 1682/3.
1 deel
Achterplat ontbreekt. Laatste gedeelte sterk beschadigd.
Voorplat vermeldt: "...eyndicht anno 1691".
666
1691/2 - 1700/1.
1 deel
Achterplat ontbreekt.
Rapport 1700/1 in fragment.
667
1703/4, 1705/6, 1706/7, 1708/9.
1 deel
Beschadigd.
668
1709/10 - 1716/17.
1 deel
Beschadigd.
Rapport 1716/17 in fragment.
Voorplat vermeldt: "...eyndigt anno 1718".
669
1719/20 - 1728/9, 1730/1, 1731/2, 1733/4, 1737/8, 1738-9.
1 deel
Voorplat ontbreekt.
670
1733/4 - 1746/7.
1 deel
Beschadigd.
Voor en achter fragmenten van voorgaande en volgende rapporten.
671
1785/6 - 1787/8..
1 band
Met uittreksels uit Patriase en Generale Missiven van Heren XVII en Gouverneur-Generaal en Raden en uit resoluties, genomen in Rade van Indië, betreffende de handel op Deshima, 1792 - 1794, en met stukken betreffende huur en bevrachting van het Amerikaanse schip "The Eliza of New York" voor een vaart naar Japan, 1797.
Met een opschrift op de rug: "Japan 1785 - 1797 ".
Blijkens een opschrift op het voorplat is dit stuk afkomstig uit het archief Hoge Regering Batavia. Vgl. hierover Inl. Par. 9 en 11.
Voor stukken beteffende de "Eliza of New York" vgl. inv.nr. 1466 en inv.nr. 19A.
672
Met bijlagen en dubbel.
1788/9.
2 delen
673
Met bijlagen.
1789-90 / 1791/2.
1 band
Met een staat, houdende opgave van uitgaande stukken aan Gouverneur-Generaal en Raden, 1787; met uittreksels uit Patriase en Generale Missiven en uit resoluties, genomen in Rade van Indië, betreffende de handel op Deshima, 1789 - 1792.
674-681
"Bevinding op de negotieboeken"; jaarlijkse rapporten van de Visitateur-Generaal te Batavia aan Gouverneur-Generaal en Raden over de boekhouding van de factorij te Deshima, met marginale aantekeningen van Gouverneur-Generaal en Raden.
1730/1 - 1805/6.
 
674
1730/1 - 1739/40.
1 lias
675
1743/4 - 1748/9.
1 lias
676
1750/1.
1 lias
677
1753/4.
1 lias
678
1785 /6 - 1788/9.
1 katern
679
1789/90 - 1793/4.
1 lias
680
1795 - 1800. Afschrift.
1801..
1 deel
681
1801/2 - 1805/6.
1 omslag
682
"Rapporten op de bevindinge der Japanse negotieboeken, van anno 1730/1 tot 1738/9, en de bevinding van 1742/3"; marginale aantekeningen, opgemaakt te Deshima, bij de rapporten van de Visitateur-Generaal alsvoren, over 1730/1 tot 1738/9, en diens rapporten over 1741/2 en 1742/3.
683-716
"Verslagen van den handel"; jaarlijkse rapporten van het Opperhoofd aan regeringsautoriteiten te Batavia.
1799/1800 - 1841/2/.
 
De nrs. 704-716 met tafel of index en jaarlijkse staten met opgave van door Japanse autoriteiten verlangde goederen.
Vgl. inv. nrs. 528, 1407-1422.
683
1799/1800.
1 katern
684
1800/1.
1 katern
685
1801/2.
1 katern
686
1802/3.
1 katern
687
Met dubbel.
1803/4.
2 katerns
688
1804/5.
1 katern
689
1805/6.
1 katern
690
1806/7.
1 katern
Beschadigd.
691
Met bijlagen.
1817.
2 banden, 1 pak
692
1818.
1 deel
Spoorloos sinds 1982.
693
1819.
1 deel
694
1820.
2 delen
695
1821.
1 deel
696
1822.
1 deel
697
Met bijlagen.
1823.
1 band, 2 delen
Spoorloos sinds 1982.
698
1824.
1 deel
699
Met bijlagen.
1825.
2 katerns, 1 band
700
Met bijlagen.
1826.
2 delen, 1 band
701
Met bijlagen.
1827.
1 band, 1 deel
702
Met bijlagen.
1828.
2 banden
703
Met bijlagen.
1829.
2 banden
704
Met bijlagen.
1830.
1 katern, 1 band
705
Met bijlagen.
1831.
2 banden
706
Met bijlagen.
1832.
1 band
707
Met bijlagen.
1833.
1 band
708
Met bijlagen.
1834.
1 band
709
Met bijlagen.
1835.
1 band
710
Met bijlagen.
1836.
1 band
711
Met bijlagen.
1837.
1 band
712
Met bijlagen.
1838.
1 band
713
Met bijlagen.
1839.
1 band
714
Met bijlagen.
1840.
1 band
715
Met bijlagen in afschrift.
1841.
1 katern
716
Met bijlagen.
1842.
2 banden
Één band beschadigd.
717
Staat met opgave van goederen, door het Opperhoofd J. Specx aan zijn opvolger L. Camps overgedragen, met facturen van aangebrachte ladingen en aantekeningen betreffende de handel.
1620 - 1622.
1 katern
718-755A
"Transport van 's-Compagnies negotie"; staten met opgave van op Deshima aanwezige goederen en van het saldo kasgeld. Met dubbelen.
1749 - 1800.
42 katerns
718
1749.
 
719
1750.
 
720
1751.
 
721
1752.
 
722
1754.
 
723
1756.
 
724
1757.
 
725
1758.
 
726
1759.
 
727
1760.
 
728
1761.
 
729
1762.
 
730
1763.
 
731
1764.
 
732
1765.
 
733
1767.
 
734
1769.
 
735
1770.
 
736
1771.
 
737
1772.
 
738
1773.
 
739
1774.
 
740
1775.
 
741
1776.
 
742
1777.
 
743
1779.
 
744
Met dubbel.
1780.
 
745
1781.
 
746
1783.
 
747
1784.
 
748
Met dubbel.
1785.
 
749
Met dubbel.
1786.
 
750
Met dubbel.
1787.
 
751
1788.
 
752
1789.
 
753
1790.
 
754
1792.
 
Beschadigd.
755
1800.
 
755A
1803.
 
756-757
"Generaale afreekening"; saldi van de Compagnie bij de Keizerlijke Geldkamer na aftrek van door de Nederlanders voor de handel gemaakte onkosten.
1764 - 1833.
 
756
1764 - 1799.
1 deel
757
Met bijlagen.
1800 - 1833.
1 band
758-760
Staten met opgave van op Deshima aanwezige goederen na afschrijving.
1790 - 1796.
 
758
1790.
1 deel
759
1792.
1 deel
Fragment.
760
1794.
1 deel
761
Vervallen.
762-788
Facturen van ingekomen en uitgaande scheepsladingen. Ten dele afschriften.
1633 - 1666.
27 delen
762
1633 - 1634.
 
763
1635 - 1637.
 
764
1640.
 
765
1641.
 
766
1641 - 1642.
 
767
1642 - 1643 .
 
768
1644.
 
769
1644 - 1645.
 
770
1646.
 
771
1646 - 1647.
 
772
1648.
 
773
1649.
 
774
1650.
 
775
1651.
 
776
1652.
 
777
1653.
 
778
1654.
 
779
1655.
 
780
1656.
 
781
1657.
 
782
1658.
 
783
1659.
 
784
1660.
 
785
1661.
 
786
1662.
 
787
1665.
 
788
1666.
 
789-814
Facturen van ingekomen scheepsladingen. Ten dele afschriften.
1670 - 1795.
 
789
1670.
1 band
790
1671.
1 deel
Beschadigd.
791
1697.
1 deel
Fragment.
Op voorplat: "Aankomende facturen, 1697 - 1705 ".
792
1698 - 1700.
1 lias
Enige stukken beschadigd.
793
1701 - 1703, 1705.
1 band
Beschadigd.
794
1712 - 1728.
1 pak
Bestaat uit fragmenten van banden.
795
Met bijlagen.
1728 - 1745.
1 pak
796
Met bijlagen.
1746 - 1769.
1 pak
797
Met bijlagen en dubbelen over 1770 - 1774 .
1770 - 1775.
2 banden
798
Met bijlagen.
1776.
1 band
799
Met bijlagen.
1777.
1 band
800
Met bijlagen.
1778.
1 band
801
Met bijlagen.
1779.
1 band
802
Met bijlagen.
1780.
1 band
803
Met bijlagen.
1781.
1 band
804
Met bijlagen.
1783.
1 band
805
Met bijlagen.
1784.
806
Met bijlagen.
1785.
1 band
807
Met bijlagen.
1786.
1 band
808
Met bijlagen.
1789.
1 omslag
809
Met bijlagen.
1790.
1 band
810
Met bijlagen.
1791.
1 band
811
Met bijlagen.
1792.
1 band
812
Met bijlagen.
1793.
1 band
813
Met bijlagen.
1794.
1 band
814
Met bijlagen.
1795.
1 band
815-816
Facturen van uitgaande scheepsladingen. Ten dele afschriften.
1621 - 1670.
 
Vgl. inv.nr. 1425C.
815
1621 - 1624.
1 katern
Beschadigd.
816
1670.
1 stuk
817
Cognossementen van ingekomen scheepsladingen.
1712 - 1721.
1 band
Vgl. inv.nr. 1428B, noot.
818-822
Cognossementen van uitgaande scheepsladingen. Ten dele afschriften.
1645 - 1795.
1 band
Vgl. inv.nr. 1425C.
818
1645 - 1661.
1 deel
819
1718 - 1745.
1 deel
820
1746 - 1748.
1 katern
821
1749 - 1752.
1 katern
822
1753-1754, 1756-1781, 1783-1790, 1792-1795
1 deel
823-828
Rapporten over ingekomen en uitgaande scheepsladingen.
1652 - 1775.
 
823
Staten, houdende opgave van goederen, door Chinese jonken te Nagasaki aangevoerd.
1652 - 1657.
1 omslag
824
Staat, opgemaakt te Batavia, met opgave van naar Desshima te verzenden medicamenten.
1698 juni 4.
1 stuk
825
Rapporten betreffende ingekomen en uitgaande scheepsladingen. Afschriften.
1772.
1 katern
826
Rapporten betreffende ingekomen en uitgaande scheepsladingen. Afschriften.
1773.
1 katern
827
Rapporten betreffende ingekomen en uitgaande scheepsladingen. Afschriften.
1774.
1 katern
828
Rapporten betreffende ingekomen en uitgaande scheepsladingen. Afschriften.
1775.
1 katern
829-974
Journalen. Met dubbelen.
1620/1 - 1807/8
150 delen
829
1620 - 1624.
 
830
Met dubbel.
1624 - 1626.
 
831
1626 - 1628.
 
832
1628 - 1633.
 
833
1633.
 
834
1633 - 1635.
 
835
1635.
 
836
1636.
 
837
1637.
 
838
1638.
 
839
1639.
 
840
1640.
 
841
1641.
 
842
1641 - 1642.
 
843
1642 - 1643.
 
844
1643 - 1644.
 
845
1644 - 1645.
 
846
1645 - 1646.
 
847
1646 - 1647.
 
848
1647 - 1648.
 
849
1648 - 1649.
 
850
1649 - 1650.
 
851
1651 - 1652.
 
852
1652 - 1653.
 
853
1653 - 1654.
 
854
1654 - 1655.
 
855
1655 - 1656.
 
856
1656 - 1657.
 
857
1657 - 1659.
 
Beschadigd.
858
1659 - 1660.
 
859
1664 - 1665.
 
860
1665 - 1666.
 
861
1666 - 1667.
 
862
1667 - 1668.
 
863
1668 - 1669.
 
864
1669 - 1670.
 
865
1670 - 1671.
 
866
1671 - 1672.
 
867
1672 - 1673.
 
868
1676 - 1677.
 
869
1678 - 1679.
 
870
1685 - 1686.
 
871
1686 - 1687.
 
872
1687 - 1688.
 
873
1688 - 1689.
 
874
1689 - 1690.
 
875
1690 - 1691.
 
876
1691 - 1692.
 
877
1692 - 1693.
 
878
1693 - 1694.
 
879
1694 - 1965.
 
880
1695 - 1696.
 
881
1696 - 1697.
 
882
1701 - 1702.
 
883
1702 - 1703.
 
884
1703 - 1704.
 
885
1704 - 1705.
 
886
1705 - 1706.
 
887
1706 - 1707.
 
888
1707 - 1708.
 
889
1708 - 1709.
 
890
1709 - 1710.
 
891
1710 - 1711.
 
892
1711 - 1712.
 
893
1713 - 1714.
 
894
1714 - 1715.
 
895
1715 - 1716.
 
896
1716 - 1717.
 
897
1717 - 1718.
 
898
1720 - 1721.
 
899
1721 - 1722.
 
900
1722 - 1723.
 
901
1723 - 1724.
 
902
7124 - 1725.
 
903
1725 - 1726.
 
904
1726 - 1727.
 
905
1730 - 1731.
 
Beschadigd.
906
1731 - 1732.
 
Zeer beschadigd; met wormgaten en verpulverd.
907
1732 - 1733.
 
Zeer beschadigd; met wormgaten en verpulverd.
908
1733 - 1734.
 
Zeer beschadigd; met wormgaten en verpulverd.
909
1734 - 1735.
 
Zeer beschadigd; met wormgaten en verpulverd.
910
1736 - 1737.
 
911
1738 - 1739.
 
912
1739 - 1740.
 
913
1740 - 1741.
 
914
1741 - 1742.
 
915
1742 - 1742.
 
916
1743 - 1744.
 
Fragment.
917
1744 - 1745.
 
918
1745 - 1746.
 
919
1746 - 1747.
 
920
1747 - 1748.
 
921
1748 - 1749.
 
922
1749 - 1750.
 
923
1750 - 1751.
 
924
1751 - 1752.
 
925
1752 - 1753.
 
926
1753 - 1754.
 
927
1754 - 1755.
 
928
1755 - 1756.
 
929
1756 - 1757.
 
930
1757 - 1758.
 
931
1758 - 1759.
 
932
1759 - 1760.
 
933
1760 - 1761.
 
934
1761 - 1762.
 
935
1762 - 1763.
 
936
1763 - 1764.
 
937
Met dubbel.
1764 - 1765.
 
938
1765 - 1766.
 
939
1766 - 1767.
 
940
1722 - 1773.
 
Zeer beschadigd.
941
1773 - 1774.
 
942
1774 - 1775.
 
943
1775 - 1776.
 
944
1776 - 1777.
 
945
1777 - 1778.
 
946
1778 - 1779.
 
947
1779 - 1780.
 
948
1780 - 1781.
 
949
1781 - 1782.
 
950
1782 - 1783.
 
951
1783 - 1784.
 
952
1784 - 1785.
 
953
1785 - 1786.
 
954
1786 - 1787.
 
955
1787 - 1788.
 
956
1788 - 1789.
 
957
1789 - 1790.
 
958
1790 - 1791.
 
959
1791 - 1792.
 
960
Met dubbel.
1792 - 1793.
 
961
1793 - 1794.
 
962
1794 - 1795.
 
963
1796 - 1797.
 
964
1797 - 1798.
 
965
1798 - 1799.
 
966
Met dubbel.
1799 - 1800.
 
967
1800 - 1801.
 
968
1801 - 1802.
 
969
1802 - 1803.
 
970
1803 - 1804.
 
971
1804 - 1805.
 
972
1805 - 1806.
 
973
1806 - 1807.
 
974
1807 - 1808.
 
975-1120
Grootboeken. Met dubbelen.
1624/5 - 1807/8
153 delen
Met klappers, vanaf inv.nr. 989.
975
1624 - 1626.
 
976
1626 - 1628.
 
977
1628 - 1633.
 
978
1633 - 1635.
 
979
1635.
 
980
1636.
 
981
1637.
 
982
1638.
 
983
1639.
 
984
1640.
 
985
1641.
 
986
1641 - 1642.
 
987
1642 - 1643.
 
988
1643 - 1644.
 
989
1644 - 1645.
 
990
1645 - 1646.
 
991
1646 - 1647.
 
992
1647 - 1648.
 
993
1648 - 1649.
 
994
1649 - 1650.
 
995
1651 - 1652.
 
996
1653 - 1654.
 
Fragment.
997
1654 - 1655.
 
998
1655 - 1656.
 
999
1656 - 1657.
 
1000
1657 - 1658.
 
1001
1659 - 1660.
 
1002
1664 - 1665.
 
1003
1665 - 1666.
 
1004
1666 - 1667.
 
1005
1667 - 1668.
 
1006
1668 - 1669.
 
1007
1669 - 1670.
 
1008
1670 - 1671.
 
1009
1672 - 1673.
 
Beschadigd.
1010
1676 - 1677.
 
1011
1677 - 1678.
 
Fragment.
1012
1678 - 1679.
 
1013
1685 - 1686.
 
1014
1686 - 1687.
 
Beschadigd.
1015
1687 - 1688.
 
1016
1688 - 1689.
 
1017
1689 - 1690.
 
1018
1690 - 1691.
 
1019
1691 - 1692.
 
1020
1692 - 1693.
 
1021
1693 - 1694.
 
1022
1694 - 1695.
 
1023
1695 - 1696.
 
1024
1696 - 1697.
 
1025
1697 - 1698.
 
Fragment.
1026
1698 - 1699.
 
Fragment.
1027
1699 - 1700.
 
Fragment.
1028
1701 - 1702.
 
1029
1702 - 1703.
 
1030
1703 - 1704.
 
1031
1704 - 1705.
 
1032
1705 - 1706.
 
1033
1706 - 1707.
 
1034
1707 - 1708.
 
1035
1708 - 1709.
 
1036
1709 - 1710.
 
1037
1710 - 1711.
 
1038
1711 - 1712.
 
1039
1713 - 1714.
 
1040
1714 - 1715.
 
1041
1715 - 1716.
 
1042
1716 - 1717.
 
1043
1717 - 1718.
 
1044
1720 - 1721.
 
1045
1721 - 1722.
 
1046
1722 - 1723.
 
1047
1723 - 1724.
 
1048
1724 - 1725.
 
1049
1725 - 1726.
 
1050
1726 - 1727.
 
1050A
1730 - 1731.
 
Beschadigd.
1051
1731 - 1732.
 
Zeer beschadigd; verpulverd.
1052
1732 - 1733.
 
Zeer beschadigd; verpulverd.
1053
1733 - 1734.
 
Zeer beschadigd; verpulverd.
1054
1734 - 1735.
 
Zeer beschadigd; verpulverd.
1055
1735 - 1736.
 
Beschadigd.
1056
1736 - 1737.
 
1057
1738 - 1739.
 
1058
1739 - 1740.
 
1059
1740 - 1741.
 
1060
1741 - 1742.
 
1061
1742 - 1743.
 
1062
1744 - 1745.
 
1063
1745 - 1746.
 
1064
1746 - 1747.
 
1065
1747 - 1748.
 
1066
1748 - 1749.
 
1067
1749 - 1750.
 
1068
1750 - 1751.
 
1069
1751 - 1752.
 
1070
1752 - 1753.
 
1071
1753 - 1754.
 
1072
1754 - 1755.
 
1073
1755 - 1756.
 
1074
1756 - 1757.
 
1075
1757 - 1758.
 
1076
1758 - 1759.
 
1077
1759 - 1760.
 
1078
1760 - 1761.
 
1079
1761 - 1762.
 
1080
1762 - 1763.
 
1081
1763 - 1764.
 
1082
1764 - 1765.
 
1083
1765 - 1766.
 
1084
1771 - 1772.
 
1085
1772 - 1773.
 
1086
1773 - 1774.
 
1087
1774 - 1775.
 
1088
1775 - 1776.
 
1089
1776 - 1777.
 
1090
1777 - 1778.
 
1091
1778 - 1779.
 
1092
1779 - 1780.
 
1093
1780 - 1781.
 
1094
1781 - 1782.
 
1095
1782 - 1783.
 
1096
1783 - 1784.
 
1097
Met dubbel.
1784 - 1785.
 
1098
1785 - 1786.
 
1099
1786 - 1787.
 
1100
1787 - 1788.
 
1101
1788 - 1789.
 
1102
1789 - 1790.
 
1103
1790 - 1791.
 
1104
1791 - 1792.
 
1105
Met dubbel.
1792 - 1793.
 
1106
1793 - 1794.
 
1107
1794 - 1795.
 
1108
1796 - 1797.
 
1109
1797 - 1798.
 
1110
1798 - 1799.
 
1111
1799 - 1800.
 
1112
1800.
 
1113
Met dubbel.
1800 - 1801.
 
1114
Met dubbel.
1801 - 8102.
 
1115
Met dubbel.
1802 - 1803.
 
1116
1803 - 1804.
 
1117
Met dubbel.
1804 - 1805.
 
1118
1805 - 1806.
 
1119
1806 - 1807.
 
1120
1807 - 1808.
 
1121 - 1157
"Japans Rendement"; "Extracten uit de negotieboeken"; staten met opgave van in- en verkoopprijzen van ingevoerde goederen en van winst respectievelijk verlies hierop in procenten. Met dubbelen.
1686 - 1822.
42 delen of katerns
Vgl. inv.nr. 47.
1121
1686 - 1743.
 
1122
1746 - 1747.
 
Modelrendement, opgemaakt te Batavia.
Beschadigd.
1123
1747 - 1748.
 
1124
1748 - 1749.
 
1125
1749 - 1750.
 
1126
1751 - 1752.
 
1127
1752 - 1753.
 
1128
1753 - 1754.
 
1129
1755 - 1756.
 
1130
1757 - 1758.
 
1131
1758 - 1759.
 
1132
1759 - 1760.
 
1133
1760 - 1761.
 
1134
1761 - 1762.
 
1135
1762 - 1763.
 
1136
1763 - 1764.
 
1137
1764 - 1765.
 
1138
1765 - 1766.
 
1139
1766 - 1767.
 
1140
1767 - 1768.
 
1141
1768 - 1769.
 
1142
1769 - 1770.
 
1143
1770 - 1771.
 
1144
1771 - 1772.
 
1145
1772 - 1773.
 
1146
1773 - 1774.
 
1147
Met dubbel.
1775 - 1776.
 
1148
1776 - 1777.
 
1149
1777.
 
1150
1777 - 1778.
 
1151
1778 - 1779.
 
1152
1779 - 1780.
 
1153
1780 - 1781.
 
1154
1781 - 1782.
 
1155
1782 - 1783.
 
Fragment.
1156
Afschriften.
1800 - 1822.
 
1157
Met 4 dubbelen.
1802 - 1803.
 
1158
Verkoopstaten van ingevoerde goederen.
1727 - 1745.
1 pak
1159-1160
Verkoopstaten van ingevoerde Kambanggoederen.
1721 - 1747.
 
Vgl. voor de Kambanghandel Inl. Par. 8.
1159
1721 - 1722, 1726.
1 omslag
Fragmenten.
Beschadigd.
1160
Met 2 dubbelen.
1747.
3 katerns
Beschadigd.
1161-1305
"Specificatie...Jedosche en Nangasaquische geschenken"; rekeningen van de hofreizen naar Edo en van geschenken overgedragen aan Japanse autoriteiten te Edo en Nagasaki. Met dubbelen.
1642/3 -1818.
152 katerns
Zie ook inv.nr. 1466A.
Vgl. voor de rekeningen van de hofreizen van 1809 e.v. de bijlagen bij inv. nrs. 1430D e.v. en voor de rekeningen van de geschenken van 1810 e.v. de bijlagen bij inv. nrs. 1431B. e.v.
1161
1642 - 1643.
 
Beschadigd.
1162
1643 - 1644.
 
1163
1644 - 1645.
 
1164
1645 - 1646.
 
1165
1646 - 1647.
 
1166
1647 - 1648.
 
1167
1649 - 1650.
 
1168
1650.
 
Extra rekening van onkosten, in Edo gemaakt door enige Compagniesdienaren.
1169
1650 - 1651.
 
1170
1651 - 1652.
 
1171
1652 - 1653.
 
1172
1653 - 1654.
 
1173
1654 - 1655.
 
1174
1655 - 1656.
 
1175
1656 - 1657.
 
1176
1657 - 1658.
 
1177
1658 - 1659.
 
1178
1659 - 1660.
 
1179
1660 - 1661.
 
1180
1661 - 1662.
 
1181
1662 - 1663.
 
1182
1663 - 1664.
 
1183
1664 - 1665.
 
1184
1665 - 1666.
 
1185
1666 - 1667.
 
1186
1667 - 1668.
 
1187
1668 - 1669.
 
1188
1669 - 1670.
 
1189
1670 - 1671.
 
1190
1671 - 1672.
 
1191
1673.
 
1192
1674.
 
1193
1675.
 
Beschadigd.
1194
1676.
 
1195
1677.
 
1196
2678.
 
1197
1679.
 
1198
1680.
 
1199
1682.
 
1200
1684.
 
1201
1687.
 
1202
1690.
 
1203
1691.
 
1204
1692.
 
1205
1693.
 
1206
1694.
 
1207
1695.
 
1208
1696.
 
1209
1697.
 
1210
1698.
 
1211
1700.
 
1212
1701.
 
1213
1704.
 
1214
1705.
 
1215
1706.
 
1216
1707.
 
1217
1708.
 
1218
1710.
 
1219
1711.
 
1220
1712.
 
1221
1713.
 
1222
1714.
 
1223
1715.
 
1224
1716.
 
1225
1717.
 
1226
1718.
 
1227
1719.
 
1228
1720.
 
1229
1721.
 
1230
1722.
 
1231
1724.
 
1232
1725.
 
1233
1726.
 
1234
1727.
 
1235
1728.
 
1236
1730.
 
1237
1731.
 
1238
1732.
 
1239
1735.
 
1240
1736.
 
1241
1737.
 
1242
1738.
 
1243
1739.
 
1244
1740.
 
1245
1741.
 
1246
1745.
 
1247
1747.
 
1248
1748.
 
1249
1749.
 
1250
1750.
 
1251
1751.
 
1252
1753.
 
1253
1754.
 
1254
1755.
 
1255
1756.
 
1256
1757.
 
1257
1758.
 
1258
1759.
 
1259
1760.
 
1260
1761.
 
1261
1762.
 
1262
1763.
 
1263
1764.
 
1264
1765.
 
1265
1766.
 
1266
1767.
 
1267
1768.
 
1268
1769.
 
1269
1770.
 
1270
1771.
 
1271
1772.
 
1272
1773.
 
1273
1774.
 
1274
1775.
 
1275
1776.
 
1276
1777.
 
1277
1778.
 
1278
1779.
 
1279
1780.
 
1280
Met dubbel.
1781.
 
1281
1782.
 
1282
1784.
 
1283
1785.
 
1284
1786.
 
1285
1787.
 
1286
1788.
 
1287
1789.
 
1288
1790.
 
1289
1792.
 
1290
1793.
 
1291
Met 3 dubbelen.
1795.
 
1292
Met 2 dubbelen.
1796.
 
1293
1800.
 
1294
1801.
 
1295
1802.
 
1296
1803.
 
1297
1804.
 
1298
1805.
 
1299
1806.
 
1300
1807.
 
1301
Met dubbel.
1808.
 
1302
1810.
 
1303
1814.
 
1304
1815.
 
1305
1818.
 
1306-1347
"Specificatie...mondkosten...en andere ongelden"; rekeningen van op Deshima verbruikte levensmidddelen en goederen en van de kosten van de handel. Met dubbel.
1752/3 - 1794/5.
46 delen
1306
1752 - 1753.
 
1307
1753 - 1754.
 
1308
1754 - 1755.
 
1309
1755 - 1756.
 
Fragment.
1310
1756 - 1757.
 
1311
1757 - 1758.
 
1312
1758 - 1759.
 
1313
1759 - 1760.
 
1314
1760 - 1761.
 
1315
1761 - 1762.
 
1316
1762 - 1763.
 
1317
1763 - 1764.
 
1318
1764 - 1765.
 
1319
1765 - 1766.
 
1320
1766 - 1767.
 
1321
1767 - 1768.
 
1322
1768 - 1769.
 
1323
1769 - 1770.
 
1324
1770 - 1771.
 
1325
1771 - 1772.
 
1326
1772 - 1773.
 
1327
1773 - 1774.
 
1328
1774 - 1775.
 
1329
1775 - 1776.
 
1330
1776 - 1777.
 
1331
1777 - 1778.
 
1332
1779 - 1780.
 
1333
1780 - 1781.
 
1334
Met dubbel.
1781 - 1782.
 
1335
Met dubbel.
1782 - 1783.
 
1336
1783 - 1784.
 
1337
1784 - 1785.
 
1338
1785 - 1786.
 
1339
1786 - 1787.
 
1340
1787 - 1788.
 
1341
1788 - 1789.
 
1342
1789 - 1790.
 
1343
1790 - 1791.
 
1344
1791 - 1792.
 
1345
1792 - 1793.
 
1346
Met 2 dubbelen.
1793 - 1794.
 
Alleen rekeningen van verbruikte goederen en van de kosten van de handel.
1347
1794 - 1795.
 
Alleen rekeningen van verbruikte goederen en van de kosten van de handel.
1348
Staten met opgave van rantsoenen, aan Compagniesdienaren op Deshima te verstrekken.
1759 - 1796.
1 omslag
1349
Staten met opgave van partijen suiker, die aan Japanse autoriteiten worden gegeven, ten dele voor rekening van het personeel vam de factorij.
(c. 1780) - 1826.
1 pak
1350-1354
"Koelie- en vaartuigenboekje"; rekeningen van gehuurde koelies en vaartuigen en van andere onkosten bij het lossen en laden van goederen.
1785 - 1805.
5 katerns
Vgl. 1461Joor deze rekeningen van 1800 - 1842.
1350
1785 - 1793.
 
13-51
1801.
 
1352
1803.
 
1353
1804.
 
1354
1805.
 
1355-1405
"Eisch van koopmanschappen" (van de factorij aan Batavia); staten met opgave van voor de handel van het volgend jaar benodigde goederen. Met bijlagen.
1750 - 1807.
 
De nrs. 1395-1405 bevatten tevens ramingen, vgl. inv.nr. 1406.
Zie ook inv. nrs. 1430D, 1439E voor de eisen van 1809 e.v.
1355
Met bijlagen.
1750.
1 lias
1356
Met bijlagen.
1751.
1 lias
1357
Met bijlagen.
1752.
1 lias
1358
Met bijlagen.
1753.
1 lias
1359
Met bijlagen.
1754.
1 lias
1360
Met bijlagen.
1755.
1 lias
1361
Met bijlagen.
1756.
1 lias
1362
Met bijlagen.
1757.
1 lias
1363
Met bijlagen.
1758.
1 lias
1364
Met bijlagen.
1759.
1 lias
1365
Met bijlagen.
1760.
1 lias
1366
Met bijlagen.
1761.
1 lias
1367
Met bijlagen.
1762.
1 lias
1368
Met bijlagen.
1763.
1 lias
1369
Met bijlagen.
1764.
1 lias
1370
Met bijlagen.
1765.
1 lias
1371
Met bijlagen.
1766.
1 lias
1372
Met bijlagen.
1767.
1 lias
1373
Met bijlagen.
1768.
1 lias
1374
Met bijlagen.
1769.
1 lias
1375
Met bijlagen.
1770.
1 band
1376
Met bijlagen.
1771.
1 band
1377
Met bijlagen.
1772.
1 band
1378
Met bijlagen.
1773.
1 band
1379
Met bijlagen.
1774.
1 band
1380
Met bijlagen.
1775.
1 band
1381
Met bijlagen.
1776.
1 band
1382
Met bijlagen.
1777.
1 band
1383
Met bijlagen.
1778.
1 band
1384
Met bijlagen.
1779.
1 band
1385
Met bijlagen.
1780.
1 band
1386
Met bijlagen.
1781.
1 band
1387
Met bijlagen.
1783.
1 band
1388
Met bijlagen.
1784.
1 band
1389
Met bijlagen.
1785.
1 band
1390
Met bijlagen.
1786.
1 band
1391
Met bijlagen.
1787.
1 band
1392
Met bijlagen.
1788.
1 band
1393
Met bijlagen.
1789.
1 band
1394
Met bijlagen.
1790.
1 band
Fragment.
1395
Met bijlagen.
1792.
1 band
1396
Met bijlagen.
1793.
1 band
1397
Met bijlagen.
1794.
1 band
1398
Met bijlagen.
1795.
1 band
1399
1801.
1 katern
1400
1802.
1 katern
1401
1803.
1 katern
1402
1804.
1 katern
1403
1805.
1 katern
1404
1806.
1 katern
1405
1807.
1 katern
1406
"Speculatieve calculatiën en de uitgerekende Eysschen"; Ramingen van de uitvoer, de kosten van de handel en de benodigde invoer in het volgend jaar; staten met opgave van voor de handel van het volgend jaar benodigde goederen.
1769-1778, 1780.
1 pak
Van 1780 is alleen de raming bewaard.
1407-1422
"Japanse eisen"; staten, opgemaakt door het College van Tolken, met opgave van door Japanse autoriteiten verlangde goederen, met tekeningen en monsters.
1785, 1809-1829.
 
Vgl. inv. nrs. 528, 610.
De eisen van 1830 - 1843 bevinden zich bij de verslagen van de handel over die jaren ( inv. nrs. 704-716).
1407
1785.
1 katern
1408
1809.
1 omslag
1409
1813.
1 omslag
1410
1817.
1 pak
1411
1818.
1 omslag
1412
1819.
1 omslag
1413
1820.
1 omslag
1414
1821.
1 pak
1415
1822.
1 pak
1416
1823.
1 pak
1417
1824.
1 pak
1418
1825.
1 omslag
1419
1826.
1 omslag
1420
1827.
1 band
1421
1828.
1 omslag
1422
1829.
1 omslag
1423-1463
Diverse stukken betreffende de handel: Inventarissen, facturen, cognossementen, ladingrapporten, voorraadboeken, kasrekeningen, onkostenrekeningen. Met bijlagen.
1800 - 1842.
 
Vgl. Inl. Par. 12.
De inv.nrs. 1431-1443 met tractementsrekeningen; vgl. inv. nrs. 1499-1525.
1423
Diverse handel.
1800 - 1801.
1 pak
a
"Pakhuisboek"; voorraadboek van invoergoederen.
1800.
1 deel
Met klapper.
b
"Pakhuisboek"; voorraadboek van invoergoederen.
1801.
1 deel
Met klapper.
c
"Facturen van aanreekening zeedert anno 1801"; staten met opgave van bedragen waarvoor het Comptoir-Generaal te Batavia moet worden gedebiteerd of gecrediteerd.
1801 november 1.
1 katern
1424
Diverse handel.
1802.
1 pak
a
"Pakhuisboek"; voorraadboek van invoergoederen.
1802.
1 deel
Met klapper.
b
"Aankomende en afgaande cognossement factuuren van aanrekening de anno 1802"; cognossementen van te Deshima ingekomen en uitgaande scheepsladingen en staten met opgaven van bedragen, waarvoor het Comptoir-Generaal te Batavia moet worden gedebiteerd of gecrediteerd.
1801 - 1802.
1 band
c
"Rapporten"; rapporten van factorijpersoneel aan de pakhuismeester over handelsgoederen.
1802.
1 band
Beschadigd. Achterplat ontbreekt.
1425
Diverse handel.
1803.
1 pak
a
"Pakhuisboek" als 1423-a.
1803.
1 deel
Met klapper.
b
"Aankomende ... factuuren" als 1424-b. Met bijlagen.
1802-1803.
1 band
c
Facturen en cognossementen van uitgaande scheepsladingen.
(1755)-1803.
1 band
1426
Diverse handel.
1804.
1 omslag
a
"Pakhuisboek" als 1423-a.
1804.
1 deel
Met klapper.
b
"Aankomende ... factuuren" als 1424-b. Met bijlagen.
1804.
1 band
1427
Diverse handel.
1805.
1 pak
a
"Pakhuisboek" als 1423-a.
1805.
1 deel
Met klapper.
b
"Aankomende ... factuuren" als 1424-b. Met bijlagen.
1805.
1 band
c
"Rapporten" als 1424-c.
1805.
1 band
1428
Diverse handel.
1806.
1 pak
a
"Pakhuisboek"als 1423-a.
1806.
1 deel
Met klapper.
b
"Aankomende...factuuren" als 1424-b. Met bijlagen.
1805 - 1806.
1 band
Verbroken.
Inliggend een fragment van een cognossement van het schip "Trompenburg", bestemd voor Japan, (circa 1783).
c
"Rapporten"als 1424-c.
1806.
1 band
Beschadigd. Voor- en achterplat ontbreken.
1429
Diverse handel.
1807.
1 pak
a
"Pakhuisboek" als 1423-a.
1807.
1 deel
Verbroken.
Met klapper.
b
"Aankomende...factuuren" als 1424-b. Met bijlagen.
1807.
1 band
1430
Diverse handel.
1809.
1 pak
a
Facturen van ingekomen en uitgaande scheepsladingen. Met bijlagen.
1809.
1 band
Verbroken.
b
Rapporten van factorijpersoneel aan het Opperhoofd en de pakhuismeester over handelsgoederen. Met bijlagen.
1809.
1 omslag
c
"Generale staat der ontfangene en verdebiteerde koopmanschappen in Japan anno 1809"; afgesloten rekeningen van het voorraadboek van invoergoederen en staten met opgave van verbruik en restanten van provisie- en inventarisgoederen. Met bijlagen.
1808 - 1809.
1 band
Achter het voorplat: "Japans negotiejournaal 1808 - 1809".
d
"Generale rekening der inkomsten en uitgaven de anno 1809"; kasrekening over 1808 - 1809. Met bijlagen, voornamelijk onkostenrekeningen.
Bijlagen nrs. 1, 12, 16 zijn tractementsrekeningen, opgemaakt 1809 juni 30, oktober 31.
Inliggend een "Eis van koopmanschappen voor 1810" en een "Eis van benodigdheden voor 1810". 2 stukken.
Achter het voorplat: "Japans negotiegrootboek 1808-9".
Beschadigd.
1431
Diverse handel.
1810.
1 omslag
a
"Pakhuisboek" als 1423-a.
1809 - 1810.
1 deel
Met klapper.
b
"Generale Staat" als 1430-c. Met bijlagen.
1809 - 1810.
1 band
Fragment.
Voor- en achterplat ontbreken.
Onder de bijlagen: rekening van aan Japanse autoriteiten overgedragen geschenken.
c
"Generale rekening" als 1430-d. Met bijlagen.
1809 - 1810.
1 band
Bijlage nr. 10: Tractementsrekening, opgemaakt 1810 oktober 31.
d
"Generale rekening" als 1430-d. Met bijlagen.
1809 - 1810.
1 band
Beschadigd.
Voor- en achterplat ontbreken.
1432
Diverse handel.
1811.
1 omslag
a
"Generale Staat" als 1430-c. Met bijlagen.
1810 - 1811.
1 band
b
"Staat en inventaris"; alsvoren. Met bijlagen.
1810 - 1811.
1 band
c
"Generale rekening" als 1430-d. Met bijlagen.
1810 - 1811.
1 band
Bijlage nr. 7: Tractementsrekening, opgemaakt 1811 november 5.
d
"Cassarekening"; alsvoren. Met bijlagen.
1810 - 1811.
1 band
1433
Diverse handel.
1812.
1 omslag
a
"Generale Staat" als 1430-c. Met bijlagen.
1811 - 1812.
1 band
Op voorplat: "Duplicaat".
b
"Staat en inventaris"; alsvoren. Met bijlagen.
1811 - 1812.
1 band
Op voorplat: "Comptoir".
c
"Generale rekening" als 1430-d. Met bijlagen.
1811/12.
1 band
Bijlage nr. 7: Tractementsrekening, opgemaakt 1812 oktober 31.
Op voorplat: "Duplicaat".
d
"Cassarekening"; alsvoren. Met bijlagen.
1811/12.
1 band
Op voorplat: "Comptoir".
1434
Diverse handel.
1813.
1 pak
a
"Pakhuisboek" als 1423-a.
1813.
1 deel
Met klapper.
b
"Aankomende en afgaande negotiepapieren Japan, anno 1812 - 1813"; facturen en cognossementen van ingekomen en uitgaande scheepsladingen, eis van koopmanschappen voor 1814. Met bijlagen.
1813.
1 band
Met tafel.
Inliggend 2 staten, opgemaakt te Batavia in 1817.
c
"Generale staat"; afgesloten rekeningen van het voorraadboek van invoergoederen; staten met opgave van verbruik en restanten van provisie- en inventarisgoederen; dito van door Japanse autoriteiten verlangde goederen. Met bijlagen.
1813.
1 band
d
Idem. Afschrift.
1813.
1 katern
e
"Inventaris en cassarekening anno 1813"; kasrekening over 1812/13; staten met opgave van verbruik en restanten van provisie- en inventarisgoederen, 1812/13; tractementsrekening, opgemaakt 1813 oktober 31. Met bijlagen.
f
Idem. Met bijlagen.
1812/13.
1 band
g
Idem. Zonder bijlagen.
1812/13.
 
Fragment van een band.
h
"Cassarekening" als 1430-d. Met bijlagen.
1813.
1 band
Bijlage nr. 8: Tractementsrekening, opgemaakt 1813 oktober 31.
Band verbroken.
i
Idem.
1813.
1 katern
j
Idem.
1813.
1 katern
Opgemaakt 1817 (sic) november 10.
1435
Diverse handel.
1814.
1 pak
a
"Pakhuisboek" als 1423-a.
1814.
1 deel
b
"Negotiepapieren anno 1814" als 1435-b.
1814.
1 band
c
"Generale staat" als 1434-c. Met bijlagen.
1814.
1 band
Onder de bijlagen een rekening van aan Japanse autoriteiten overgedragen geschenken.
Verbroken.
d
"Cassarekening" als 1430-d, 1813/14; tractementsrekening, opgemaakt 1814 oktober 31.
Verbroken.
e
Idem. Met bijlagen.
1813/14.
1 band
Verbroken.
f
Idem.
1813/14.
1 katern
Verbroken.
1436
Diverse handel.
1815.
1 omslag
a
"Staat en inventaris"; staten met opgave van verbruik en restanten van provisie- en inventarisgoederen.
1814 - 1815.
1 katern
b
"Staat en inventaris"; staten alsvoren, 1814 - 1815; rekening van aan Japanse autoriteiten overdragen geschenken, opgemaakt 1815 juli 1.
c
"Cassarekening" als 1430-d. Met bijlagen.
1814/15.
1 band
d
"Cassarekening" als 1430-d, 1815; tractementsrekening, opgemaakt 1815 oktober 31. Met bijlagen.
1437
Diverse handel.
1816.
1 omslag
a
"Staat en inventaris"; als 1436-a. Met bijlagen.
1815/16.
1 katern
Op voorplat: "Origineel".
b
Idem. Met bijlagen.
1815/16.
1 katern
Op voorplat: "Copia. no. 3".
c
"Cassarekening" als 1430-d, 1816; tractementsrekening, opgemaakt 1816 oktober 31. Met bijlagen.
Op voorplat: "Origineel".
d
Idem. Met bijlagen.
1816.
1 band
Op voorplat: "No. 3".
1438
Diverse handel.
1817.
1 pak
a
"Pakhuisboek" als 1423-a.
1817.
1 deel
b
"Generale staat" als 1430-c. Met bijlagen.
1817.
1 band
c
"Cassarekening" als 1430-d, 1817; tractementsrekeningen over 1816/17, opgemaakt 1817 juni 24, 1817 oktober 31. Met bijlagen.
Verbroken. Beschadigd.
Bijlage no. 16 ontbreekt.
1439
Diverse handel.
1818.
1 pak
a
"Pakhuisboek" als 1423-a.
1818.
1 deel
b
"Pakhuisboek- of goederenboek"; afgesloten rekeningen van het voorraadboek van invoergoederen; staat met opgave van ingevoerde kambanggoederen; dito van door Japanse autoriteiten verlangde goederen. Met bijlagen.
1817 - 1818.
1 band
Onder de bijlagen een rekening van aan Japanse autoriteiten overgedragen geschenken.
c
"Rekening-courantboek van ontfang en uitgaaf"; kasrekening van de gouvernementshandel. Met bijlagen.
1817/18.
1 band
d
"Rekening-courantboek van ontfang en uitgaaf op Cambang"; kasrekening van de Kambanghandel over 1818. Met bijlagen.
Vgl. voor de Kambanghandel Inl. Par. 8.
e
"Eis van Koopmanschappen voor 't jaar 1819"; "Begroting van ontfang en uitgaaf voor 't kantoor Japan anno 1819"; tractementsrekening 1817 - 1818, opgemaakt 1818 oktober 30; dito rekening van het Civiel Weduwen- en Weezenfonds; facturen en cognossementen van ingekomen en uitgaande scheepsladingen; rapporten van factorijpersoneel aan het Opperhoofd betreffende handelsgoederen. Met bijlagen.
1818.
1 pak.
Ten dele fragmenten van banden.
Vgl. voor het Civiel Weduwen- en Weezenfonds inv.nrs. 1590-1591.
1440
Diverse handel.
1819.
1 pak
a
"Pakhuisboek" als 1423-a.
1819.
1 deel
b
"Pakhuis- of goederenboek"; afgesloten rekeningen van het voorraadboek van invoergoederen. Met bijlagen.
1818/19.
1 band
Onder de bijlagen een rekening van aan Japanse autoriteiten overgedragen geschenken.
c
"Inventarisgoederen"; staten met opgave van verbruik en restanten van provisie- en inventarisgoederen; dito van door Japanse autoriteiten verlangde goederen.
1818/19.
1 katern
d
"Rekening-courantboek" als 1439-c. Met bijlagen.
1818/19.
1 band
Verbroken.
e
"Rekening-courant ... Cambang" als 1439-d. Met bijlagen.
1819.
1 band
f
Stukken als 1439-e. Met bijlagen.
1819.
1 pak.
Ten dele fragmenten van banden.
g
"Zegulboekje beginnende anno 1783"; voorraadboek van zegels.
1783 - 1819.
1 katern
1441
Diverse handel.
1820.
 
1 pak
a
"Pakhuis- of goederenboek" als 1440-b.Met bijlagen.
1819/20.
1 band
b
"Inventaris- en geschenkgoederen" als 1440-c. Met bijlagen.
1819/20.
1 band
c
"Rekening-courantboek" als 1439-c. Met bijlagen.
1819/20.
1 band
Verbroken.
d
"Rekening-courantboek ... Cambang" als 1439-d.Met bijlagen.
1820.
1 band
Verbroken.
e
Stukken als 1439-e. Met bijlagen.
1820.
1 pak
Ten dele fragmenten van banden.
f
Pakhuisboek als 1423-a.
(1820).
1 omslag.
Fragment. Voor- en achterplat ontbreken.
Ontbreekt.
1442
Diverse handel.
1821.
1 pak
a
"Pakhuis- of goederenboek" als 1440-b. Met bijlagen.
1820/1.
1 band
b
"Inventaris- en geschenkgoederen" als 1440-c.
1820/1.
1 katern
c
"Rekening-courantboek" als 1439-c. Met bijlagen.
1820/1.
1 band
d
"Rekening-courantboek ... Cambang" als 1439-d. Met bijlagen.
1820/1.
1 band
e
Stukken als 1439-e. Met bijlagen.
1821.
1 pak.
De rekening van het Civiel Weduwen- en Weezenfonds ontbreekt. Vgl. inv. nrs. 1590-1591.
Ten dele fragmenten van banden.
1443
Diverse handel.
1822.
 
1 pak
a
"Pakhuis- of goederenboek" als 1440-b. Met bijlagen.
1821/2.
1 band
b
"Inventaris- en geschenkgoederenboek" als 1440-c.
1821/2.
1 katern
c
"Rekening-courantboek" als 1439-c. Met bijlagen.
1821/2.
1 band
d
"Rekening-courantboek ... Cambang" als 1439-d. Met bijlagen.
1822.
1 band
Onder de bijlagen een tractementsrekening met aantekeningen betreffende het Civiel Weduwen- en Weezenfonds.
Vgl. voor het Civiel Weduwen- en Weezenfonds inv.nrs. 1590-1591.
e
Stukken als 1439-e. Met bijlagen.
1822.
1 pak.
Ten dele fragmenten van banden.
De stukken betreffende het Civiel Weduwen- en Weezenfonds ontbreken, evenals de tractementsrekening. Vgl. hierboven, 1443-d.
f
"Bevindingen over de ladingen"; rapporten van het Opperhoofd en de pakhuismeester over ingekomen scheepsladingen.
1818 - 1822.
1 band
1444
Diverse handel.
1823.
1 pak
a
"Algemeen pakhuisboek" als 1423-a.
1823.
1 deel
b
"Pakhuis- of goederenboek" als 1440-b. Met bijlagen. .
1822/3
1 band
c
"Inventaris- en geschenkgoederenboek" als 1440-c.
1822/3.
1 katern
d
"Rekening-courantboek" als 1439-c. Met bijlagen.
1822/3.
1 band
e
"Cambang-Rekening-courantboek" als 1439-d. Met bijlagen als 1443-d.
1823.
1 band
f
Facturen en cognossementen van ingekomen en uitgaande ladingen, met rapporten en requesten van factorijpersoneel en schippers aan het Opperhoofd.
1823.
1 pak
1445
Diverse handel.
1824.
1 pak
a
"Aankomende sukken betreffende de ladingen"; ingekomen stukken van de Directeur van 's Lands Producten en Civiele Magazijnen te Batavia, met als bijlagen onder meer facturen en cognossementen betreffende betreffende ingekomen scheepsladingen.
1824.
1 band
Met tafel.
Band verbroken.
b
"Afgaande facturen, cognossementen etc"; facturen en cognossementen van uitgaande scheepsladingen.
1824.
1 band
Band verbroken.
c
"Rapporten"; rapporten over ontvangst en aflevering van goederen in de pakhuizen.
1824.
1 band
Verbroken.
d
"Pakhuis- of goederenboek" als 1440-b. Met bijlagen.
1823/4.
1 band
e
"Inventaris- en geschenkgoederenboek" als 1440-c.
1823/4.
1 katern
f
"Rekening-courantboek" als 1439-c. Met bijlagen.
1823/4.
1 band
g
"Cambangrekening-courant" als 1439-d. Met bijlagen als 1443=d.
1823/4.
1 band
1446
Diverse handel.
1825.
1 pak
a
"Facturen" als 1445-a. Met bijlagen.
1825.
1 band
b
"Werkrapporten" als 1445-c.
1825.
1 band
c
"Inventaris- en geschenkgoederenboek" als 1440-c. Met bijlagen.
1824 - 1825.
1 band
d
"Rekening-courant" als 1439-c. Met bijlagen.
1824/5.
1 band
Op het voorplat een etiket met opschrift: "No. 145. NB. De pakhuisrekening ontbreekt. Niemann". (: J.E. Niemann, Opperhoofd van 1835 tot 1838).
e
"Cambangrekening-courant" als 1439-d. Met bijlagen als 1443-d.
1824.
1 band
1447
Diverse handel.
1826.
1 pak
a
"Stukken betreffende de aangebragte ladingen" als 1445-a. Met bijlagen.
1826.
1 band
Met tafel.
b
"Voorraadboek" als 1423-a.
(1826).
1 deel
Met tafel.
c
"Pakhuis- of goederenboek" als 1440-b. Met bijlagen.
1825/6.
1 band
d
"Inventaris" als 1436-a. Met bijlagen.
1825/6.
1 band
e
"Rekening-courant"; kasrekeningen van de gouvernements over 1825 - 1826, opgemaakt 1826 augustus 4, 1826 oktober 30; "Rekening-courant van den aparten of nieuw-geschikten handel" over 1826. Met bijlagen.
f
"Cambangrekening-courant" als 1439-d, 1825/6, opgemaakt 1826 augustus 4, 1826 oktober 30. Met bijlagen als 1443d.
g
"Geschenken"; processen-verbaal betreffende de geschenken voor Japanse autoriteiten.
1826.
1 katern
1448
Diverse handel.
1827.
1 pak
a
"Facturen der aangezonde ladingen"; als 1445a. Met bijlagen.
1827.
1 band
b
"Pakhuisrekening"; afgesloten rekeningen van het voorraadboek van invoergoederen, 1826/7, gesloten 1827 augustus 1. Met een rekening van aan Japanse autoriteiten overgedragen geschenken.
c
"Pakhuis- of goederenboek" als 1440-b. Met bijlagen.
1827.
1 band
d
"Inventaris" als 1436-a.
1826/7.
1 katern
e
"Kompsrekening-courant" als 1447-e. Met bijlagen.
1826/7.
1 band
"Kompshandel" of "Compagnieshandel" wil zeggen: Gouvernementshandel.
f
"Cambangrekening-courant" als 1439-d. Met bijlagen als 1443-d.
1826/7.
1 band
1449
Diverse handel.
1828.
1 pak
a
"Stukken betreffende de aangebragte ladingen" als 1445-a. Met bijlagen.
1828.
1 band
b
"Pakhuisboek" als 1423-a.
1828.
1 deel
c
"Pakhuis- en goederenboek" als 1440-b. Met bijlagen.
1827/8.
1 band
d
"Inventaris- en geschenkgoederenboek"; staten met opgave van verbruik en restanten van provisie- en inventarisgoederen; dito van door Japanse autoriteiten verlangde goederen. Met bijlagen.
1827/8.
1 band
Onder de bijlagen processen-verbaal betreffende deze goederen.
e
"Kompsrekening-courant" als 1447-e. Met bijlagen.
1827/8.
1 band
f
"Cambangrekening-courant" als 1439-d. Met bijlagen als 1443-d.
1827/8.
1 band
g
Diverse aantekeningen betreffende handelsgoederen.
1828.
1 omslag.
O.a. aantekeningen van Japanners en staten met opgave van invoer door Chinese jonken in Nagasaki.
1450
Diverse handel.
1829.
1 pak
a
"Aangekomen facturen en cognossementen" als 1445-a. Met bijlagen.
1829.
1 band
b
"Pakhuisboek" als 1440-b. Met bijlagen.
1828/9.
1 band
c
"Voorraadboek van invoergoederen" als 1423-a.
1829 augustus 19 - 1829 november 23.
1 deel
Met tafel.
Band verbroken, voor- en achterplat ontbreken.
d
"Inventaris- en eisgoederenboek" als 1449-d.Met bijlagen.
1828/9.
1 band
e
"Kompsrekening-courant" als 1447-e.Met bijlagen.
1828/9.
1 band
f
"Kambangrekening-courant" als 1439-d. Met bijlagen als 1443-d.
1828/9.
1 band
1451
Diverse handel.
1830.
1 pak
a
"Facturen en cognossementen" als 1445-a.Met bijlagen.
1830.
1 band
b
"Pakhuisboek" als 1440-b. Met bijlagen.
1829 - 1830.
1 band
Band verbroken.
c
"Pakhuisboekje" als 1423-a.
1830 augustus 13 - 1830 november 27.
1 katern
d
"Eisgoederen en inventaris" als 1449-d. Met bijlagen.
1829 - 1830.
1 band
e
"Kompsrekening-courant" als 1447-e. Met bijlagen.
1829 - 1830.
1 band
f
"Cambangrekening" als 1439-d. Met bijlagen als 1443-d.
1829 - 1830.
1 band
1452
Diverse handel.
1831.
1 pak
a
"De Drie Maria's en de Jonge Jan. Contracten, Facturen en cognossementen"; huurcontracten van voor Japan bestemde schepen, gesloten door de Directeur van 's Lands Producten en Civiele Magazijnen te Batavia, met facturen en cognossementen van te Deshima ingekomen scheepsladingen.
1831.
1 band
b
"Opgegeven facturen en monsterrollen"; facturen van ingekomen scheepsladingen en monsterrollen van schepen, opgemaakt te Deshima, nl. van "De Drie Maria's" en "De Jonge Jan".
1831.
1 band
c
"Pakhuisboek", voorraadboek van invoergoederen.
1831.
1 deel
d
"Pakhuisrekening"; afgesloten rekeningen van het voorraadboek van invoergoederen. Met bijlagen, waaronder rekening van aan Japanse autoriteiten overgedragen geschenken.
1830/1.
1 band
e
"Eisgoederen en inventaris"; staten met opgave van verbruik en restanten van provisie- en inventarisgoederen; dito van door Japanse autoriteiten verlangde goederen. Met bijlagen, waaronder processen-verbaal betreffende deze goederen.
1830/1.
1 band
f
"Kompsligting"; staten met opgave van partijen door het Nederlandse gouvernement ingevoerde goederen, die ten behoeve van het personeel van de factorij en de Japanse tolken worden afgezonderd, met correspondentie dienaangaande.
1831.
1 band
Vgl. noot bij 1452-i en bij Afd. C.
g
"Geschenken en Jedosche verkoop"; rekeningen van aan Japanse autoriteiten overgedragen geschenken en van in Edo verkochte goederen.
1831.
1 band
h
"Kompsrekening-courant"; kasrekening van de gouvernementshandel over 1830/1; kasrekening van de "aparte of nieuw-geschikte handel" over 1831. Met bijlagen.
i
"Kambangrekening-courant"; kasrekening van de Cambanghandel over 1830/1. Met bijlagen.
Bijlage no. 3: "Aantoning der ten behoeve der ambtenaren en tolken geligte Kompsgoederen, welke op Kambang worden verantwoord. (Verbaal van den Hoofddirecteur der Financiën, d.d. 30 mei 1825, no. 2, art.5, Par.m)".
1453
Diverse handel.
1832.
1 pak
a
Als 1452-a.
1832.
1 band
b
Als 1452-b. Met monsterrollen van de "Japan" en de "Helena Christina".
1832.
1 band
c
Als 1452-c.
1832.
1 deel
d
Als 1452-d. Met bijlagen.
1831/2.
1 deel
e
Als 1452-e. Met bijlagen.
1831/2.
1 band
f
Als 1452-f.
1832.
1 band
g
Als 1452-g.
1832.
1 band
h
Als 1452-h. Met bijlagen.
1831/2.
1 band
i
Als 1452-i. Met bijlagen.
1831/2.
1 band
1454
Diverse handel.
1833.
1 pak
a
Als 1452-a.
1833.
1 band
b
Als 1452-b. Met monsterrol van de "Prinses Marianne".
1833.
1 band
c
Als 1452-c.
1833.
1deel.
d
Als 1452-d. Met bijlagen.
1832/3.
1 deel
e
Als 1452-e. Met bijlagen.
1832/3.
1 band
f
Als 1452-f.
1833.
1 band
g
Als 1452-g.
1833.
1 band
h
Als 1452-h. Met bijlagen.
1832/3.
1 band
i
Als 1452-i. Met bijlagen.
1832/3.
1 band
1455
Diverse handel.
1834.
1 pak
a
Als 1452-a.
1834.
1 band
b
"Opgegeven facturen en monsterrol"; facturen van ingekomen scheepsladingen, monsterrol van het schip "Dortenaar", opgemaakt te Deshima, en memeorie van aan de Japannners opgegeven nieuwstijdingen.
1834.
1 band
Vgl. inv.nr. 648.
c
Als 1452-c.
1834.
1deel.
d
Als 1452-d. Met bijlagen.
1833/4.
1 band
e
Als 1452-e. Met bijlagen.
1833/4.
1 band
f
Als 1452-f.
1834 - 1837.
1 band
g
Als 1452-g.
1834.
1 band
h
Als 1452-h. Met bijlagen.
1833/4.
1 band
i
Als 1452-i. Met bijlagen.
1833/4.
1 band
1456
Diverse handel.
1835.
1 pak
a
Als 1452-a.
1835.
1 band
b
"Opgegeven facturen, nieuwstijdingen en monsterrol"; als 1455-b. Met monsterrol van de "India".
1835.
1 band
c
Als 1422-d. Met bijlagen.
1834/5.
1 band
d
Als 1422-e. Met bijlagen.
1834/5.
1 band
e
Als 1452-g.
1834.
1 band
f
Als 1422-h. Met bijlagen.
1834/5.
1 band
g
Als 1422-i.Met bijlagen.
1834/5.
1 band
1457
Diverse handel.
1836.
1 pak
a
Als 1452-a.
1836.
1 band
b
Als 1455-b. Met monsterrol van de "Mary Hillegonda".
1836.
1 band
c
Als 1452-c.
1836.
1 deel
d
Als 1452-d. Met bijlagen.
1835/6.
1 band
e
Als 1452-e. Met bijlagen.
1835/6.
1 band
f
Als 1452-g.
1836.
1 band
g
Als 1452-h. Met bijlagen.
1835/6.
1 band
h
Als 1452-i. Met bijlagen.
1835/6.
1 band
i
"Stukken tot regularisatie der verantwoording over 1836"; suppletoire rekeningen over
1836.
1 katern
1458
Diverse handel.
1837.
1 pak
a
Als 1452-a.
1837.
1 band
b
Als 1455-b. Met monsterrol van de "Twee Cornelissen".
1837.
1 band
c
"Kladpakhuisboek" als 1460-e.
1837.
1 katern
d
Als 1452-c.
1837.
1 deel
e
Als 1452-d. Met bijlagen.
1836/7.
1 band
f
Als 1452-e. Met bijlagen.
1836/7.
1 band
g
Als 1452-g.
1837.
1 band
h
Als 1452-h. Met bijlagen.
1836/7.
1 band
i
Als 1452-i. Met bijlagen.
1836/7.
1 band
j
Als 1457-i
1837.
1 katern
1459
Diverse handel.
1838.
1 pak
a
Als 1452-a.
1838.
1 band
b
Als 1455-b. Met monsterrol van de "Schoon Verbond".
1838.
1 band
c
Als 1460-e.
1838.
1 katern
d
Als 1452-c.
1838.
1 deel
e
Als 1452-d. Met bijlagen.
1837/8.
1 band
f
Als 1452-e. Met bijlagen.
1837/8.
1 band
g
Als 1452-g.
1838.
1 band
h
Als 1452-h. Met bijlagen.
1837/8.
1 band
i
Als 1452-i. Met bijlagen.
1837/8.
1 band
j
Als 1457i.
1838.
1 katern
1460
Diverse handel.
1839.
1 pak
a
Als 1452-a.
1839.
1 band
b
Als 1455-b. Met monsterrol van de "Eendragt".
1839.
1 band
c
"Pakhuisboek"; voorraadboek van ingevoerde textiel. Minuut.
1839.
1 deel
d
"Pakhuisboek"; alsvoren. Afschrift.
1839.
1 deel
e
"Kladpakhuisboek"; voorraadboek van diverse invoergoederen (suiker, sapanhout, lood etc.). Minuut.
1839.
1 katern
f
"Pakhuisboek"; alsvoren, Afschrift. Met bijlagen.
1839.
1 deel.
g
Als 1452-d. Met bijlagen.
1838/9.
1 band
h
Als 1452-e. Met bijlagen.
1838/9.
1 band
i
Als 1452-g.
1839.
1 band
j
Als 1452-h. Met bijlagen.
1838/9.
1 band
k
Als 1452-i. Met bijlagen.
1838/9.
1 band
l
Als 1457i,
1839.
1 katern
1461
Diverse handel.
1840.
1 pak
a
Als 1452-a.
1840.
1 band
b
Als 1455-b. Met monsterrol van de "Cornelia en Henriëtte".
1840.
1 band
c
"Pakhuisboek manufacturen" als 1460-d.
1840.
1 deel
d
"Kladpakhuisboek pondgoederen" als 1460-e.
1840.
1 katern
e
"Pakhuisboek pondgoederen" als 1460-f.
1840.
1 katern
f
"Kladpakhuisrekening"; afgesloten rekeningen van de voorraadboeken van invoergoederen. Minuut.
1839 - 1840.
1 deel
g
Als 1452-d. Afschrift. Met bijlagen.
1839 - 1840.
1 band
h
Als 1452-g.
1840.
1 band
i
Als 1452-h. Met bijlagen.
1839 - 1840.
1 band
j
"Nota van prauwen, koelies enz."; rekeningen van gehuurde koelies en vaartuigen en van andere onkosten bij het lossen en laden van goederen.
1839 - 1840.
1 katern
Inliggend een stuk in Japanse hand: " In den jare 1841. Kompsverteelen van Compradoor"; rekeningen van koelies, vaartuigen en verpakkingsmateriaal. Vgl. inv.nrs. 1350-1354.Deze rekeningen bevinden zich voor de overige jaren onder de bijlagen van de Kompsrekening-courant.
k
Als 1452-i. Met bijlagen.
1839 - 1840.
1 band
1462
Diverse handel.
1841.
1 pak
a
Als 1452-d. Met bijlagen.
1840/1.
1 band
b
Als 1452-e.
1839 - 1841.
1 katern
c
Als 1452-g.
1841.
1 band
d
Als 1452-h. Met bijlagen
1840/1.
1 band
e
Als 1452-i. Met bijlagen.
1840/1.
1 band
1463
Diverse handel.
1842.
1 pak
a
"Macao. Correspondentie betrekkelijk de lading van het schip Middelburg, 1841"; ingekomen brieven bij en minuten van uitgaande brieven van het benoemd Opperhoofd P.A. Bik. Met bijlagen.
1841 juli 31 - 1842 mei 27.
1 band
Het voor Japan bestemde schip "Middelburg" geraakte op 25 juli 1841 in de Chinese Zee in een storm en week uit naar Macao, waar een deel van de lading verkocht werd.
De band is vermoedelijk in 1842 op Deshima ontvangen; vgl. inv.nr. 462 noot.
b
Als 1452-a.
1842.
1 band
c
Als 1455-b. Met monsterrol van de "Amboina" en de "Johannes Marinus".
1842.
1 band.
d
Als 1460-c.
1842.
1 deel
e
Als 1460-e.
1842.
1 katern
f
Als 1452-d. Met bijlagen.
1842.
1 band
Door muizen beschadigd.
g
Als 1452-e. Met bijlagen
1841/2.
1 band
h
Als 1452-h. Met bijlagen.
1841/2.
1 band
Door muizen beschadigd.
i
Als 1452-i. Met bijlagen.
1841/2.
1 band
Door muizen beschadigd.
1464
Fragment van een negotieboek met diverse aantekeningen betreffende de handel en een afschrift van een brief van de Gouverneur-Generaal Anthonie van Diemen aan de Rijksraden te Edo, 1642 juni 28.
(c. 1720).
1 omslag
Vgl. inv.nr. 635 voor deze brief in Japanse karakters.
1465
Stukken betreffende Japanse koper, waaronder enveloppen met monsters koper en bamboe, ten dele voorzien vam labels met Japanse karakters.
Ten dele ongedateerd. (c. 1788 - c. 1820).
1 omslag
Vgl. inv.nr. 1542.
1466
Stukken betreffende de handel op Deshima met het Amerikaanse schip "The Eliza of New York" onder commando van captain W.R. Stewart.
1797 - 1800.
1 pak
Stewart maakte met "The Eliza" verscheidene reizen naar Japan, zowel in als buiten Nederlands dienstverband. Vgl. Veenhoven, p. 27-28..
Zie ook inv.nrs. 19a, 671.
1466A
Ingekomen stukken betreffende een aan de Shogun geschonken parelduikerklok. Met afbeeldingen.
1833 - 1834.
1 band.
Vgl. voor de geschenken aan Japanse autoriteiten inv.nrs. 1161-1305.