Inventaris van het archief van Govert Cnoll 1644 - 1710

Beschrijving van de archiefbestanddelen

B   Stukken van ambtelijke aard

2   Stukken uit de periode waarin de functie van kapitein-luitenant van het garnizoen te Semarang bekleedde

d     stukken betreffende bijzondere onderwerpen
16
Verklaringen van Z. Roman en G. Cnoll betreffende de vrije doortocht van de Javaan Cotsiak van Bantam naar Semarang vv., 1702 maart 4, april 8. Afschrift
1702 mei 12
1 stuk
17
Briefwisseling tussen gouverneur-generaal W. van Outhoorn en raden enerzijds en G. Cnoll en P. Ras anderzijds aangaande de achtervolging en aanhouding van de Chinees Que Pinko met 30 kisten opium. Expeditie en afschrift
1702 maart 30, april 16
2 stukken
18
Rapport van kapitein G.F. van Beijlwits aan G. Cnoll betreffende de lading van een schip van pangéran Martanagra uit Bantam
1702 april 13
1 stuk
19
Rapport van opperchirurgijn G. Groeneveld betreffende de moord op soldaat F. Sidon
1702 september 7
1 stuk
20
Instructie voor H. de Wilde bij zijn aanstelling tot raad-ordinaris en veldoverste
1703 april 6
2 stukken
21
Verklaringen van de overheden van de schepen Oostsouburg en Bekesteijn betreffende de verzegeling van geldkisten die vanuit batavia naar Semarang en Surabaya worden vervoerd
1703 augustus 13, 1704 april 16, juni 11
3 stukken
22
Opdracht voor de luitenants L. Claesz en J. Buston tot inventarisatie van goederen te Japara
1703 augustus 24
1 stuk
23
Cognossementen voor goederen bestemd voor G. Cnoll te Semarang en kapitein W. Kuffeler te Batavia, vervoerd met de schepen Oostsouburg en de Crab. Afschrift en expeditie
1703 augustus 31 , 1704 mei 5
2 stukken
24
Stukken betreffende de opvolging van susuhunan Amanku Rat door zijn zoon, depati Anum
1703 december 3, 20
2 stukken
25
Vertoog van opperkoopman P. Methis waarbij hij vergissingen in de soldijboeken uitsluit
1704 februari 7
1 stuk
26
Stukken betreffende de vlucht van pangéran Puger uit Kartasura naar Semarang
1704 maart 30 - juni 21
1 omslag
27
Stukken betreffende het overlijden van commandeur A. Sas
1704 april 7 - 1705 juli 2
1 omslag
28
Briefwisseling tussen G. Cnoll en gouverneur-generaal W. van Outhoorn en raden aangaande de stand van zaken op Java's Noord-Oostkust. Afschriften
1704 mei 14 - augustus 26
3 stukken
29
Briefwisseling tussen commandeur Bitter van reede en G. Cnoll aangaande valse geruchten over de komst van de rebel Surapati. Afschriften
1704 mei 16-21
3 stukken
30
Stukken betreffende de erkenning van pangéran Puger, nu susuhunan Pakubuana, als opvolger van wijlen susuhunan Amanku Rat
1704 juni 14 - augustus 31
1 omslag
31
Stukken betreffende het verzet van tumengung Suranata tegen de VOC
1704 augustus 5-22
1 omslag
32
Stukken betreffende schermutselingen in de landstreek Pati
1704 augustus 11-21
1 omslag
33
Notulen van een buitengewone vergadering van gouverneur-generaal en raden, waarin officieel de overdracht plaatsvindt van het gouverneur-generaalschap van W. van Outhoorn aan J. van Hoorn. Afschriften
1704 augustus 15
2 stukken
34
Formulier van de eed van trouw aan de gouverneur-generaal door VOC personeel. Afschriften
1704 augustus 25
3 stukken
Eén is speciaal bestemd voor commandeur Bitter van Reede
35
Stukken betreffende twee onder het commando van G. Cnoll gehouden expedities in de omgeving van Semarang
1704 oktober 14 - 1705 januari 7
1 band
36
Stukken betreffende de onderwerping van tumengang Puspanagara aan de VOC
1705 februari 19- maart 18
1 omslag
37
Notulen van een vergadering van commissaris M. Ram en raad te Semarang. Afschrift
1705 juni 26
1 stuk
38
Extract-memorie voor raad-ordinaris H. de Wilde ontvangen tijdens zijn expeditie op Java's Noord-Oostkust, opgemaakt door gouverneur-generaal J. van Hoorn en raden
1705 juli 3
1 stuk
39
Stukken betreffende de reis van raad-ordinaris H. de Wilde naar Kartasura waar hij een contract sluit met susuhunan Pakubuana
1705 juli 15 - okoktober 21
1 band en twee stukken
40
Reglement voor VOC personeel op jav's Noord-Oostkust, opgemaakt door raad-ordinaris H. de Wilde
1705 juli 16
1 stuk
41
Lijst van legerbehoeften met hun gewichten in ponden voor een expeditie op Java's Noord-Oostkust
1705 mei 26
1 stuk
42
Lijsten van medicijnen, gaande van Batavia naar Semarang. Expeditie en afschrift 8 oktober 1703
1703 maart 21, september 21
2 stukken
43
Lijsten van Europëers en inlands personeel en van legerbehoeften, opgemaakt te Semarang
1702 juni 4 - 1705 oktober 27
1 omslag
44
Lijsten van Europëers en inlands personeel en van legerbehoeften, verstrekkend van Semarang naar diverse plaatsen
1704 november 17 - 1705 oktober 25
1 omslag