Inventaris van het archief van Govert Cnoll 1644 - 1710

Beschrijving van de archiefbestanddelen

B   Stukken van ambtelijke aard

4   Stukken uit de periode waarin Cnoll de functie van commissaris over Cirebon en Java's Noord-Oostkust bekleedde

d     Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
95
Rekesten van M. de Costa en K. van Bengala aan gouverneur-generaal J. van Hoorn en raden inzake vrijstelling van dienst voor respectievelijk hun man en zoon
1708 januari 20
2 stukken
96
Stukken betreffende de komst van G. Cnoll naar Cirebon als commissaris
1708 januari 30 - februari 8, december 30
1 omslag
97
Instructie voor G. Cnoll voor de afhandeling van zaken te Semarang, opgemaakt door gouverneur-generaal J. van Hoorn en raden
1708 februari 8
1 stuk
98
Rapport van kapitein H. van der Horst aan G. Cnoll betreffende de voornaamste gebeurtenissen te Semarang tijdens Cnolls verblijf te Batavia vanaf december 1707
1708 februari 28
1 stuk
99
Rapport in de vorm van een dagboek van G. Cnoll aan gouverneur-generaal J. van Hoorn en raden betreffende een ontmoeting met susuhunan Pakubuana te Kartasura. Met bijlage. Afschrift
1708 april 7-21
2 stukken
100
Register van door G. Cnoll verleende opdrachten tot betaling en tot het verstrekken van goederen aan Europees en inlands personeel. Afschrift
1708 juni 12 - augustus 26
1 band
101
Resoluties van de krijgsraad. Afschrift
1709 juli 13 - november 1
1 stuk
102
Lijst van gevangen genomen Malangse vrouwen en kinderen die kapitein W. Boreel met machtiging van G. Cnoll tot zijn slaven mag maken
1708 oktober 12 - november 11
1 stuk
103
Rol van zaken te behandelen in een buitengewone vergadering van ?
d.d. 24 december 1708
1 stuk
104
Stukken betreffende een klachtenbrief van de Maleier Malim Radja, gericht aan G. Cnoll
1709 februari 6-20
1 omslag
105
Stukken betreffende de ontvangst van 5993 Spaanse rijksdaalders ten bate van de VOC, betaald door tumengung Patmanagara c.s. voor rekening van susuhunan Pakubuana
1709 april 14
2 stukken
106
Reglement van G. Cnoll voor het optreden tegen opstandelingen langs Java's Noord-Oostkust. Afschrift
1709 april 30
1 stuk
107
Verklaring van G. Cnoll waarbij hij aan vrijburger J. Balij toestemming verleent zich in Semarang te vestigen. Afschrift
1709 mei 9
1 stuk
108
Instructie voor kapitein W. Boreel in zijn functie als hoofd van de versterking te Pasuruan. Afschrift
1709 juni
1 stuk
109
Verklaring ten overstaan van gouverneur-generaal J. van Hoorn van de schippers van zijn vloot betreffende de toestand van de schepen alsmede een instructie voor schipper J. Cales op het jacht Meervliet voor zijn tocht naar Kaap de Goede Hoop, opgemaakt door gouverneur-generaal J. van Hoorn. Afschrift 27 november 1709
1709 november 24
1 stuk
110
Rekest van kapitein Z.Bintang aan G. Cnoll inzake zijn ontslag uit de militaire dienst
z.d.
1 stuk
111
Instructie voor opperkoopman P. Methis, bij zijn aanstelling tot gezaghebber te Semarang
z.d.
1 stuk
112
Aantekeningen van G. Cnoll? betreffende diverse zaken van bestuurlijke aard
z.d.
1 stuk
113
Overzicht van prijzen van diverse goederen, opgemaakt in Hollandse en Spaanse rijksdaalders
z.d.
1 stuk
114
Instructie voor het gebruik van de snaphaan
z.d.
1 stuk
115
Situatie-schets van Midden-Java, waarschijnlijk bedoeld om de plaats van de kraton van Kartasura aan te geven, aanduiding in het Javaans
z.d.
1 stuk
116
Lijst met namen van de zonen van susuhunan Pakubuana die hij de titel van pangérang heeft verleend alsmede lijst met namen van zijn dochters
z.d.
1 stuk
117
Lijst van inlandse hoofden van Bangil en in het Malangs gebergte
z.d.
1 stuk
118
Lijst met namen van inlanders die van 4 juni-18 december 1704 een paspoort kregen
z.d.
1 stuk
119
Lijst met namen van vrijluiden te Semarang
z.d.
1 stuk
120
Lijst met namen van personeel die door Battaren zijn beroofd
z.d.
1 stuk
121
Lijst van overleden Europees personeel over geheel Java's Noord-Oostkust vanaf maart 1704, alsmede lijsten van aan alle personeel verstrekte kostgelden vanaf juli 1704 en van de oorlogslasten van 1704 - augustus 1708
1709 februari 28
1 band en 1 katern
122
Lijsten van Europees en inlands personeel en van legerbehoeften over geheel Java's Noord-Oostkust
1708 juni 30 - 1709 juni 29, z.d.
1 omslag
123
Lijsten van Europees en inlands personeel en van legerbehoeften, gaande naar Batavia
1708 oktober 28 - 1709 april 29
1 omslag
124
Lijsten van Europees en inlands personeel, gaande naar en aanwezig te Pasuruan
1708 juli 2 - november 5
1 omslag
125
Lijsten van Europees en inlands personeel en van legerbehoeften, opgemaakt te Semarang
1708 januari 22 - december 31
1 omslag
126
Lijsten van Europees en inlands personeel en van legerbehoeften, gaande naar en aanwezig te Surabaya
1708 mei 23 - december 1
1 omslag
127
Lijsten van Europees en inlands personeel en van legerbehoeften, opgemaakt te:
128
Lijst van goederen van uiteenlopende aard, aanwezig te Semarang, Kartasura, Rembang en Kuala Damak, door G. Cnoll overgedragen aan de administrateurs W. Lampe en F. van der Ebb
1709 april 30
1 katern
129
Lijsten van overgezonden papieren: van Batavia naar residenten over Java's Noord-Oostkust en te Cirebon. Afschriften
1708 februari
3 stukken
van Japara naar Semarang
1709 maart 25
3 stukken