Inventaris van de collectie Brugmans, 1612-1870
Collectie Brugmans

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   Stukken afkomstig van Mr. P. A. Brugmans

A    Tweede Advocaat der Oostindische Compagnie 1793-1796

3°    Kamer Amsterdam
13
Copie-Reglement van de Zeventien voor de berekening der reis-en verblijfkosten van Bewindhebbers, gaande in commissie met Compagnie's binnenlandsche jachten
1723 maart 2
1 stuk
14
Extract-Resolutie over de préséance van Bewindhebbers, die tegelijkertijd burgemeester van Amsterdam zijn
1754 september 16
1 stuk
15
Aanteekening van den Bewindhebber Mr. P. Graafland omtrent de geldigheid van den ambts-en zuiveringseed, sedert de verandering van den regeeringsvorm der Republiek door de Staten-Generaal voor de Bewindhebbers vastgesteld. Met bijbehoorende stukken
c 1795
1 omslag
16
Korte notulen van de vergaderingen en groote besognes
1793-1796
1 pak
17
Korte notulen, ontwerp-verbaal en andere stukken betreffende de verrichtingen der commissie, bij secrete resolutie van 5 februari 1795 benoemd om te overleggen, langs welke wegen tijding naar Indië kon worden gezonden van de vredebreuk met Engeland enz.
1795 februari 7-1795 maart 9
1 omslag
18
Minuut-Verbaal van het verhandelde in besogne omtrent de maatregelen ten aanzien van Compagnie's retourschepen te nemen
1795 augustus 6
1 stuk
19
Korte notulen, klad-verbaal en andere stukken betreffende de verrichtingen, der commissie, belast met de zaak der omstreeks september 1795 in Noorwegen aangelande retourschepen
1795 october 19-1796 februari 27
1 omslag
20
Briefwisseling tusschen de Kamers Amsterdam en Zeeland over het gieten van geschut ten behoeve der Compagnie
1777 juni 9-1778 december 29
1 omslag
21
Minuut-Brief aan de door de Zeventien benoemde commissie tot de secreete zaken
Ongedateerd.
1 stuk
22
Stukken berteffende het geschil der Kamer met ? Elout over het visschen naar de goederen van het verongelukte schip De Negotie
1794
1 omslag
23-24
Klad- en minuut-rapporten van het Departement van Equipage
23
Over verschillende zaken het departement betreffende.
c 1794
1 omslag
24
Over de de vordering van F. van der Schoor tot afbetaling van de hem verschuldigde restantpenningen wegens het door hem aan de Compagnie verhuurde schip De Eensgezindheid
c 1794
1 omslag
25
Extract-Resolutiën voor het Departement van Equipage
1793 juni 17-1795 october 26
1 omslag
26
Brieven aan het Departement van Equipage resp aan den equipagemeester, van C. Beem te Texel omtrent de aankomst van schepen aldaar enz.
1794 mei 25-1795 september 29
1 omslag
27-31
Rapporten voor het Departement van Equipage
27
Van den equipagemeester A.A. Titsingh over een bericht van den majoor der artillerie te Batavia J.B. Pilon aan Gouverneur-Generaal en Raden betreffende de gebreken van het aldaar uit Nederland aangevoerde geschut
1791 april 15-1794 maart 14
1 omslag
28
Over het brutogewicht der vleesch- en spekvaten en het slachten van vee voor de scheepsvictualie
Na 1791 mei 31
1 stuk
29
Van den equipagemeester A.A. Titsingh over de door timmerbazen P. Glavimans en J. Handt resp aan de Kamers Delft en Hoorn overgegeven rapporten over de voor-en nadeelen van de pinkschepen vor Compagnie's vaart Met de rapporten van Glavimans en Handt
1793 october 22-1794 april 17
1 omslag
30
Van den equipagemesster A.A. Titsingh over het bericht van den opperequipagemeester op Onrust over de te Batavia met den Bodem De Jonge Jacob aangebrachte rond-en masthouten
1794 april 17
1 stuk
31
Van den equipagemeester A. A. Titsingh en anderen over hun bevinding van minderheden in de ladingen van verschillende Compagniesschepen
1794 mei 21
1 omslag
32
Calculative bereekenig van ontvang en uitgave bij de Nederlandsche Oost-Indische Compagnie zo in Nederland als in Indiën te doen, wanneer men mogt besluiten voortaan alleen met gehuurde schepen te varen en alle omslag der eige navigatie af te schaffen, de vaart en de handel op het rijk van China als op zichzelf staande daaronder niet begrepen
Einde 18e eeuw
1 stuk
33
Copie-Chertepartijen en andere stuken omtrent de inhuring door het Departement van Equipage van verschillende particuliere schepen ten behoeve der Compagnie
1791 maart 14-1795 februari 22
1 omslag
34-37
Extract-Resolutiën voor het:
34
Departement van Ontvangst
1795 mei 22-1795 october 2
1 omslag
35
Departement van Commercie
1793 juni 17-1795 october 1926
1 omslag
36
Departement van de Rekenkamer
1793 juni 17-1795 october 26
1 omslag
37
Vijfde Departement of zoogenaamd Preperatoir Besogne.
1795 ocober 26
1 stuk
38
Brief van den Bewindhebber van Gerwen (aan een lid van het Departement van Commercie?) over de leverantie van de uit Indië geëischte stoffen. Met bijlage
1740 mei 25
1 omslag
39
Brief van den Eersten Advocaat der Compagnie Mr. P.J.Guepin aan het Departement van de Rekenkamer over het verzoek om onderstand van de weduwe van W.Woltemade, in leven schiper in Compagnie's dienst. Met bijlagen
1794 juli 13
1 omslag
40
Klad van de paragraphen betreffende Cheribon en Java's Noordoostkust voor den brief der Zeventien aan Gouverneur-Generaal en Raden, opgemaakt door het Preperatoir Besogne
1794
1 omslag
41-50
Klad-, minuut- en copie-brieven van Brugmans over Compagniezaken aan:
41
de Gecommitteerdens tot de zaaken van de Oost-indische Compagnie
1795 october 10
1 stuk
42
den Bewindhebber der Kamer Amsterdam J.C.Hartsinck
1793 juli 30
1 stuk
43
den Bewindhebber der Kamer Zeeland Mr. C. J.van Citters
Ongedateerd
1 stuk
44
den Eersten Advocaat der Compagnie Mr. P. J.Guepin
1795 juni 6 en ?
1 omslag
45
den opperboekhouder der Kamer Rotterdam M. Smits
1795 october 10
1 stuk
46
den pakhuismeester der Kamer Zeeland J. de Rapper
1795 mei 7
1 stuk
47
de Commissarissen-Genearaal M.r S.C . Nederburgh en S.H. Frijkenius
1793 augustus 28
1 omslag
48
den president van den Raad van Justitie te Batavia mr. C. Saxe
Ongedateerd
1 omslag
49
Pihan de Grandiour
1796 februari
1 stuk
50
?
1795 mei 4
1 stuk
51-60
Brieven aan Brugmans over Compagniezaken van:
51
den oud-Bewindhebber der Kamer Zeeland C. Kien van Citters
1795 december 4
1 stuk
52
de Kamer Rotterdam. Met bijlage
1794 december 12
1 omslag
53
den Eersten Advocaat der Compagnie Mr. P. J. Guepin
1795 juni 11, 1795 juli 18 en ?
1 omslag
54
den equipagemeester den Kamer Amsterdam A. A. Titsingh
1795 april 17-1795 september 30
1 omslag
55
A. A. Hoefhamer te Amsterdam.
1795 september 30
1 stuk
56
den opperboekhouder der Kamer Rotterdam M. Smits
1795 october 3-c. 1795 october 12
1 omslag
57
H. van de Merct te Texel. Met bijlage
1795 november 1
1 omslag
58
den Commissaris-Genraal Mr. S. C. Nederburgh
1794 augustus 22
1 stuk
59
den Commissaris-Generaal S. H. Frijkenius
1794 november 1
1 stuk
60
Pihan de Grandiour
1796 februari 2
1 stuk
61-64
Brieven aan Brugmans over particuliere aangelegenheden van:
61
J. J. Bougman te Leiden
1794 juni 28
1 stuk
62
C. Clotterbooke c. s. te 's Gravenhage
1795 juni ?
1 stuk
63
J G van Manger te Rintein
1795 november 1
1 stuk
64
Wed. Van Oldenbarneveld- De Witte Tulingh te 's Gravenhage
1795 mei 1-1796 februari 4
1 omslag
65
Ontwerp-Verklaring van het Committé tot de Oostindische handel en bezittingen, dat Brugmans na het hem bij resolutie der Staten-Generaal van 24 december 1795 gegeven ontslag aan het Committé heeft overhandigd alle onder hem berustende sleutels van de lessenaars en kasten in de Tweede Advocaatskamer op het Oost-Indische Huis te Amsterdam
Ongedateerd
1 stuk