Inventaris van de collectie Brugmans, 1612-1870
Collectie Brugmans

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   Stukken afkomstig van Mr. P. A. Brugmans

A    Tweede Advocaat der Oostindische Compagnie 1793-1796

4°    Algemeene zaken der Oostindische Compagnie
66
Repertorium der octroijen, reglementen limitatiën, ampliatiën en continuatiën van dien nitsgaders publicatiën door de Staten-Generaal aan de Compagnie verleend
1602-1796
1 stuk
67
Stukken betreffende de verlenging van het octrooi in 1741
68
Copie-Bericht van G. W. van Imhoff, E. de Haaze en J. van Shinne aan de Staten van Holland over eenige pointen raakende de directie van de Oost-Indische Compagnie
1741 december 14
1 stuk
69
Copie-Memorie van considateriën over den staat van de Compagnie en de middelen om haaren geheelen val te verhoeden, door den heer Bewindhebber Van der Hoop in den jaare 1789 overgegeven, en bijlagen daarbij behoorende
70
Uittreksels uit de Consideratiën van den hoofdparticipant G. Titsingh over de oorzaken der vertraging en de middelen ter verbetering van de Oost-Indische Compagnie. Met reflexiën van de Kamers Amsterdam, Zeeland en Rotterdam
c. 1790
1 omslag
71
Copie-Advies van eenige beëdigde hoofdparticipanten op de Memoire van de Bewindhebberen Falck, Craeyvanger en Scholten over de oorzaken van de verachtiging der Compagnie en de middelen tot haar herstel
1795 september 21
1 stuk
72
Extract-Resolutiën, decreeten en publicatiën van de Staten-Generaal en de Representanten van het Volk van Holland, alsmede andere stukken betreffende de afschaffing der Compagnie en de insteling van het Committé tot de Oost-Indische handel en bezittingen
1795 maart 4-1796 februari 23
1 omslag
73
Aanteekeningen van Brugmans omtrent hetgeen gedurende de zeventiende eeuw heeft plaats gehad betreffende de vaststelling van de plaats van samenkomst der Zeventien