Inventaris van de collectie Brugmans, 1612-1870
Collectie Brugmans

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   Stukken afkomstig van Mr. P. A. Brugmans

B.    Advocaat te Amsterdam 1796-c.1838
108
Copie Verzoekschrift aan het Committé tot de Oost-Indische handel en bezittingen van houders van recepissen voor ongecontraventeerde anticipatiepenningen ten laste der voormalige Oost-Indische Compagnie, om handhaving van hunne rechten in dezen
1796
1 stuk
109-110
Klad-Verzoekschriften aan het Committé tot de Oostindische handel en bezittingen van den gwezen eerste vendumeester te Batavia Mr. J. C. Schultz,
109
om herstel van zijn eigen grieven in zake de beslissing der Hooge Indische Regeering die hem verantwoordelijk had gesteld voor de tekortkoming in de kas van zijn eigen opvolger Met andere stuken, op deze zaak betrekking hebbende
c. 1799
1 omslag
110
om als, voren in zake het proces, door hem voor de schepenbank en den Raad van Justitie te Batavia gevoerd, tegen den geldophaler van het venducomptoir J. Pieters uithoofde van de door dezen achtergehouden gelden
Ongedateerd
1 omslag
De verzoekschriften zijn beide van de hand van Brugmans
111
Klad- en copie-memorie aan het Committé tot de zaken van de Marine van den oud-kapitein-zee A. Kuvel, inhoudende zijn beklag over de behandeling hem door de Hoge Indische-Regeering aangedaan in zake de Amerikaansche schepen America en Enterprise, in 1794 door hem te Batavia aangebracht op vermoeden van vijandelijk eigendom te zijn, en verzoek om zijn bij die gelegenheid gehouden gedrag goed te keuren. Met bijlagen en andere stukken, op deze zaak betrekking hebbende
1797 maart 1
1 pak
De klad-memorie is van de hand van Brugmans
112
Klad-Adviezen van advocaten, betrekking hebbende op de criminele en civiele processen, voor de Committé's van Justitie te Purmerland en te Nieuwerland en het gerecht te ? gevoerd door J. Swaalue en anderen
1799 april 16, c. 1800 juni 20 en ?
1 omslag
Geschreven met de hand van Brugmans
113
Ontwerp-Publicatie van den burgemeester van Amsterdam betreffende openbare verkoopingen van vilten hoeden
1807-1810
1 stuk
Het ontwerp bevat toevoegsels en verbetreingen van de hand van Brugmans
114
Copie-Poincten van beschuldiging teegen S. C. Neederburg geweezen eerste Commissaris-Generaal van Neederlands India
Na 1799 september 28
1 stuk
115
Uittreksel uit een Fransche memorie van J.F. Spoenlin aan den Aziatischen Raad over het despotisme van de Hooge Regeering te Batavia, inzonderheid van den Commissaris-Generaal Nederburgh, en de middelen om daaraan een einde te maken
1800 november 7
1 stuk
116
Miniuut-Brief van Brugmans aan ? ter ontwikkeling van zijn gedachten over een reorganisatie van den handel op Oost-Indië
1801 mei ?
1 stuk
117
Aanteekeningen van Brugmans over den toestand op het gebied van handel en cultures op Java (naar aanleiding van de denkbeelden van Dirk van Hogendorp dienaangaande?) Met een memorie van hem over de vraag, in hoever het nuttig en noodzakelijk zoude wezen de Oostindische bezittingen geheel of gedeeltelijk te brengen op denzelfden voet als de Westindische
Begin 19e eeuw
1 omslag
118
Copie-Vertoog aan het Directoire der Fransche Republiek over de Kaap en Ceilon door Louis Manneron, oud-agent voor Frankrijk aldaar
1797 april 18
1 stuk
119-120
Copie-Staten van de geraamde inkomsten en uitgaven van Amboina, Banda en Ternata voor 1821 en 1822
Met bijlagen 1820?-1821
2 omslagen
119
1821
 
120
1822