Inventaris van de collectie Brugmans, 1612-1870
Collectie Brugmans

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II    Stukken afkomstig van Mr. A. Brugmans, advocaat te Amsterdam (1824-c. 1877)
Lid der Commissie van belanghebbenden bij den Surinaamschen landbouw, later ook voorkomende onder den naam van Commissie van belanghebbenden bij de kolonie Suriname
121
Copie-Request van verscheidende eigenaars van Surinaamsche plantages en daarbij belanghebbenden aan de Staten-Generaal te bewerken, dat de kolonie Suriname niet uitgesloten worde van de vrije vaart op de kust van Afrika en den vrijen aanvoer van slaven van daar
1730
1 stuk
122
Circulaire van den minister van kolonieën aan eenige Amsterdam en te Rotterdam gevestigde belanghebbenden bij Surinaamsche plantages over de behandeling en verzorging der slaven
1848 mei 15
1 stuk
123-125
Brieven aan de Commissie van:
123
den minister van koloniën Met een copie-antwoord
1850 februari 7-1855 november 15
1 omslag
Genummerd : 29, 34, 37, 80, 84, 88, 89, 94
124
den minister van koloniën, en E. van Enden, J. Trouin en E. F. L. Mollinger te Paramaribo
1862 juli 30-1863 december 5
1 omslag
Genummerd : 178-182, 185-186, 189-196, 198, 200, 202-205, 207, 209-2011, 213-230, 232-236, 238, 241* De brieven van Van Einden c. s zijn gedeeltelijk afschriften
125
den minister van koloniën over den aanvoer van immigranten voor den veldarbeid en het daarop te houden toezicht
1862 december 10
1 stuk
126
Brief van E. van Emden te Paramaribo aan het lid ter Commissie G. C. Bosch Reitz te Amsterdam, inhoudende zijn klachten over de wijze, waarop de koloniale autoriteiten in Suriname de slavenreglementen uitvoeren, die door de Nederlandsche regeering zijn vastgesteld. Met bijlagen
1851 juni 12
1 omslag
127
Brieven aan Mr. A. Brugmans van zijn medeleden P. C. Gulcher en W. Pool en van jhr. C. A. van Sypesteyn. Met een paar minuut-antwoorden
1862 september 8-1864 januari 1
1 omslag
128
Copie-Publicatie van den Gouverneur-Generaal en de Raden van Politie en Crimineele Justitie van Suriname, inhoudende ampliatie van het reglemnt voor de directeuren en verdere bedienden der plantages en gronden aldaar van 31 augustus 1784
1817 juni 25
1 stuk
129
Copie-Adres van E. van Emden en andere ingezetenen van Suriname aan de Tweede Kamer, met een door hen voorgestelde wijziging van het door de Regeering aan de Staten-Generaal aangeboden ontwerp-regeeringsreglement voor Nederlandsch West-Indië
1852 juli 23
1 stuk
130
Ontwerp-Regeeringsreglementen voor Suriname en Curaçao, aan de Tweede Kamer aangeboden bij Koninklijke Boodschap van 5 april 1864
131
Minuut-Nota van Brugmans over het ontwerp regeeringsreglement voor de kolonie Suriname van ? (Fragment)
132
Copie-Brief van F. Gallenkamp c.s te Amsterdam aan den minister van koloniën over een door hem op te richten Nederlandsch Westindische ontginnig-en handelsmaatschappij voor het overvoeren en vestigen in Suriname van een nieuwe grootendeels tropische bevolking ten behoeve van den landbouw aldaar. Met andere stukken hierop betrekking hebbende
c. 1856
1 omslag
133-135
Wetsontwerpen tot afschaffing der slavernij in Nederlandsch West-Indië, aan de Tweede Kamer aangeboden bij Koninklijke Boodschappen van 17 juli 1857, 25 october 1858 en 20 November 1861
Het exemplaar van het ontwerp van 1857 bevat handschriftelijke aanteekeningen tot wijziging of aanvulling van A.D. van der Gon Netscher en anderen, dat van 1861 aanteekeningen in handschrift omtrent de wijzigingen, door de Tweede Kamer in het ontwerp gebracht
133
Band 1
134
Band 2
135
Band 3
136
Voorloopig Verslag van de commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer over de op de 17 juli 1857 ingediende wetsontwerpen tot afschaffing der slavernij in Nederlandsch West-Indië
1858 januari 31
1 deel
137
Aanmerkingen van het lid der Commissie P.C. Gulcher op sommige bepalingen der aan de Staten-Generaal aangeboden wetsontwerpen tot afschaffing der slavernij in Suriname
Ongedateerd
1 omslag
138
Minuut-Memorie van Brugmans over de vraag, of het wenschelijk is zich tot de Eerste Kamer en eventueel tot den Koning te wenden om te voorkomen, dat het wetsontwerp tot afschaffing der slavernij in Suriname, gelijk het door de Tweede Kamer is geamendeerd, tot wet worde verheven, en hoe immigratie van vrije arbeiders daar te lande zou te verkrijgen wezen
1862
1 stuk
139
Wetten, houdende afschaffing der slavernij in Suriname en op Curaçao, Bonaire, Aruba, St Eustatius, Saba en Nederlandsch St. Martin (Staatsbladen nos, 164 en 165 )
1862 augustus 8
1 omslag
140
Copie-Adres aan de Tweede Kamer van te Amsterdam gevestigde belanghebbenden bij Surinaamsche plantages in zake de bij het wetsontwerp tot opheffing der slavernij voorgestelde schadevergoeding voor de eigenaars der slaven
1862 juni 26
1 stuk
141
Minuut-Brief en copie-adressen der Commissie aan den minister van koloniën betreffende de uitvoering der emanicipatiewet van 8 augustus 1862. Met een minuut-brief aan den minister van Brugmans
1862 september ?-1863 december 23
1 omslag
142
Surinaamsche nieuwsbladen inhoudende publicaties en berichten, betrekking hebbende op de uitvoering der emanicipatiewet, de immigratie van vrije arbeiders uit Brits-Indië enz.
1863 maart 5-1863 december 2
1 omslag
143
Copie-Adres van E. F. L. Mollinger c.s in Suriname aan den gouverneur dier kolonie over hun grieven tegen de publicaties van 16, 23, en 27 april 1863 in zake de emanicipatiewet
1863
1 stuk
144
Aanteekeningen , nota's enz. van Brugmans en anderen betreffende de vergaderingen der Commissie, de uitvoering der emanicipatiewet, de immigratie enz.
1863-1864
1 omslag
145
Statuten (gedeeltelijk in concept) van de Surinaamsche Immigratiemaatschapij. Met stukken betreffende hare verrichtingen om voor den aanvoer van vrije arbeiders in Suriname de medewerking der regeering te verkrijgen
1862-1865
1 omslag
Verscheidene stuken zijn gevloeid uit de pen van Brugmans
146
Circulaire van F. W. Determan te Paramaribo betreffende een door hem ontworpen geldleening ter bevordering van de immigratie in Suriname en den landbouw aldaar
1866 november 10
1 stuk
147
Wetsontwerp tot bevordering van den aanvoer van vrije arbeiders in Suriname, aangeboden aan de Tweede Kamer bij Koninklijke Boodschap van 19 september 1870
148
Statuten van de Surinaamsche Bank, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 19 mei 1864. Met ontwerp-statuten en minuut-aanmerkingen van Brugmans