Inventaris van de collectie Brugmans, 1612-1870
Collectie Brugmans

Beschrijving van de archiefbestanddelen

IV    Stukken afkomstig van Ph. H. de Haart, onderequipagemeester later opperequipagemeester te Batavia 1784-1788, 1788-1792
Van de nummers 153, 154, 156, 157, 162, 163, 164, 165, 166, 167 en 172 blijkt niet met volkomen zekerheid, dat zij van De Haart afkomstig zijn
153
Korte inhoudsopgaaf van de ordonnantie der Staten van Holland op het stuk van de pilotage van 24 october 1698
154
Copie-Instructie voor de examinateurs van Compagnie's stuurlieden en vraagpunten voor de examens van haar scheepsofficieren
Na 1788
1 omslag
155
Aanteekeningen omtrent Indische en Nederlandsche maten gewichten en munten: de winsten en lasten en de finantieële administratie van het gouvernement Ceilon en de kaneel- en peperteelt aldaar: de verstrekking der rantsoenen op de Compagniesschepen en haar buitencomptoiren: de proviandeering van haar schepen op de reizen van Batavia naar de buitencomptoiren; de maandelijksche kosten van de gages, consumptie enz. op de schepen; de Indische schepen; de Indische militairen enz.
1740-1760
1 deel
Gemerkt: P. H. D. H.
156
Copie-Reglementen op het getal en de grootte der kisten van repatrieërende Compagniesdienaren en hun medenemen naar Indië of wel naar het Vaderland van goederen door Copmpagniesdienaren
1742 november 15 - 1750 september 9
1 stuk
157
Uittreksels uit de reslutiën der Zeventien over aangehouden particuliere goederen en de gepermitteerde kisten op de Compagniesschepen
1742 maart 28-1749 september 15
1 stuk
158-159
Inhoudsopgaaf van de permanente orders der Zeventien aan de Compagniesdienaren in Indië
1736-1770
2 deelen
Gemerkt: P. H. D. H.
158
1736-1763
 
159
1763-1770
 
160
Inhoudsopgaaf van de positieffe orders der Zeventien voor de Compagniesdienaren in Indië
1613-1754
1 deel
Gemerkt: P. H. D. H.
161
Copie-Generaal Reglement omtrent de bevordering der dienaren van de Edele Compagnie, en derzelver verhooging in gagie, zoo op Batavia, als de buijtencomptoiren etc., vastgesteld bij Gouverneur-Generaal en Raden
1767 september 29
1 stuk
Gemerkt: P. H. D. H.
162
Copie-Generaal Reglement (van Gouverneur-Generaal en Raden) wegens de provisiën voor de dienaren, item diverse bepalingen op de respective buijtencomptoiren
1755 mei 31
1 stuk
163
Copie-Zeilaasorders en instructiën vor de Compagniesschepen
18e eeuw
1 omslag
164
Copie-Bericht aan Gouverneur-Generaal en Raden van den baas-kaartenmaker te Batavia G. de Haan wegens de peijlings en vaste merken van de steenen en reeven buiten en binnen de eilanden (in de omgeving van Batavia) gelegen
1760 september 29
1 stuk
165
Copie lijst van 't geene tot d'equipagie behoorende en voort aen amonitie van oorlog medegegeven wordt aan de retourschepen, fluiten of jachten der Compagnie
1736 augustus 30
1 deel
166
Lijst van het getal zeilen, dat jaarlijks wordt medegegeven aan de van Batavia naar Nederland en verschillende plaatsen in Indië vertrekkende Compagniesschepen
Einde 18e eeuw
1 stuk
167
Copie-Lijst van de victualie en reglement op de rantsoenen aan boord der Compagniesschepen
1777
1 stuk
168-172
Copie-Berichten aan Gouverneur-Generaal en Raden van den equipagemeester en opperequipagemeester te Batavia en anderen omtrent de gesteldheid en het gebruik van verschillende Compagniesschepen, de inspectie van de op hunne reizen gehouden scheepsjournalen, het repareeren, uitrusten, bemannen, stuwen enz. dier bodems, de vaststelling van nieuwe zeilaasorders en andere aangelegenheden van Compagnie's scheepsmacht en zeevaart
1711-1792
5 deelen
168
1711-1739
 
169
1730-1769
 
170
1777-1788
 
171
1788-1790
 
Hierin een inhoudstafel
172
1790-1792
 
Hierin een inhoudstafel
173
Extract-Resolutiën van Gouverneur-Generaal en Raden, inhoudende lastgevingen en machtigingen voor den commandeur opperequipagemeester op Onrust, beschikkingen op de door hem overgegeven berichten, verslagen en besluiten ten opzichte van Compagnie's schepen en zeevaart
1787-1791
1 deel
174
Opgave van de quantiteit houtwerken, dewelke met primo september 1788 op de equipagewerf te Batavia per restant waren, wat daar zedert door aanbreng en inkoop bij gekoomen is en hetgeen daarvan door vertimmering, verstrekking en verzending is afgegaan, en hoe groot het restant met ultimo augustus 1789 is geweest mitsgaders de vergoeding, daaromtrent van den gewezen commissaris en opperequipagemeester De Haart gevordert. Met andere stukken, op deze zaak betrekking hebbende
Ongedateerd
1 omslag
175
Afscheepbriefjes van verschillende voor het Vaderland bestemde retourschepen te Batavia
1790-1792
1 band
176
Register, inhoudende de instructiën voor den gouverneur van Ceilon Adriaan van der Meyden (1661 juni ?), den dessave van Jafnapatnam (1663 november 16), den commandeur van Jafnapatnam A. Pavilioen (1658 oktober 31) en diens memorie van overgave aan zijn opvolger J. Vos
1665 september 19
1 deel
Gemerkt: P. H. D. H.