Inventaris van het familiearchief Couperus

Beschrijving van het archief

Inhoud en structuur van het archief
De verzameling stukken bestaat voor het grootste deel uit ambtelijke en persoonlijke stukken, afkomstig van verschillende leden van deze familie, voornamelijk van de z.g. "Indische tak" die ook voor de Indonesische geachiedenis van belang kunnen zijn. De stukken uit de vroegste periode betreffen weliswaar uitsluitend Nederlandse zaken, daar het oudste lid van het geslacht Couperus, van wie stukken aanwezig zyn nl. P.Th. Couperus, predikant te Gouda was, terwijl ook zijn zoon Jan Couperus een Nederlandse loopbaan volgde en o.a. griffier van de Staten - Generaal is geweest.
Voor de Indonesische geschiedenis kunnen van belang zijn de papieren van de stamvader der Indische tak, namelijk Abraham Couperus, in leven o.a. gouverneur van Malakka, die zich in 1795 aan de Engelsen heeft overgegeven en aan wie de historicus Bassett onlangs in de "Bijdragen tot de Taal - , Land - en Volkenkunde" deel 117 jaargang 1961. p. 344 e.v. een artikel heeft gewijd.
Zyn zoon Petrus Theodorus Couperus had naast zijn ambtelijke werkzaamheden grote belangstelling voor de taal - , land - en volkenkunde van Indonesië en stelde in dit verband verscheidene rapporten en verhandelingen op, die van belangstelling ook voor het Javaanse verleden blijk geven. Het voorbeeld van de Lt.Gouverneur - Generaal Thomas Stanford Raffles tijdens het Engelse tussenbestuur kan hem hierbij tot voorbeeld hebben gestrekt.
Zyn eigen financiën schijnt hij minder goed te hebben beheerd. Hierover bevinden zich eveneens enige bundels stukken in het archief.
Ook de zoon van P.Th.Couperus, Mr. John Ricus Couperus, was Indisch ambtenaar en bekleedde verschillende funoties by de rechterlijke macht om tenslotte de dienst als raadsheer van het Hooggerechtshof te verlaten. Behalve enige gedrukte verhandelingen over ambte - lijke zaken en enige nota's etc. tijdens een verlof in Nederland opgesteld zijn van hem geen ambtelijke stukken aanwezig.
Wel vinden wij in de collectie de neerslag van de werkzaamheden van J.R.Couperus als bewindvoerder over een paar fondsen, terwijl ook stukken aanwezig zijn die hij verzameld heeft als bezitter van een landgoed te Tjikopo bij Bogor. Bovendien was hij dichter en com - ponist, waarvan een paar proeven in het archief aanwezig zijn, Hij is de vader van de bekende schrijver Louis Couperus, van wie met uitzondering van een overdrukje van een van diens vroegste novellen geen stukken in het archief zijn bewaard. Wel is dit het geval ten aanzien van een broer van de schrijver, nl. J.R. Couperus, die o.a. resident van Djokjakarta is geweest en van een andere broer, Mr. P.S.Couperus, die de Indische dienst als lid van de Raad van Justitie te Semarang heeft verlaten. De familie Couperus heeft zich in de 19e eeuw zeer geinteresseerd voor de geschiedenis van hun ge - slacht,waardoor een belangrijk deel van de collectie uit genealogische aantekeningen bestaat