Inventaris van het familiearchief Couperus

II     Stukken afkomstig van - en betrekking hebbende op leden van het geslacht Couperus

b    Jan Couperus
19
Rede door Jan Couperus bij het verlaten van de Latijnse school getiteld; " De expugnatione Briellae Lebertatis Batavae primordiis"
1771
1 stuk
20
Dissertatie " De civium erga patriam officiis", opgesteld voor de Leidse universiteit door mr. Jan Couperus
1779
2 stukken
21
Minuut van een gedeeltelijke vertaling in het Nederlands door mr. J.R. Couperus van de Latijnse dissertatie " De civium erga patriam officiis" van mr. Jan Couperus
z.d.
1 stuk
22
Bachelmanni, J.F.; " Compendium institionum Justitiani"
1763
1 stuk
Doorgeschoten exemplaar met aantekeningen van mr. Jan Couperus
23
Benoemingsbrief als baljuw te Gouda van Jan Couperus, uitgegeven door de Staten van Holland en West - Friesland
1783
1 charter met uithangend beschadigd zegel
24
Brief van naturalisatie voor mr Johannes Couperus, uitgegeven door de Staten van Holland en West - Friesland
1783
1 charter met uithangend zegel
25
Concepten voor redevoeringen, gehouden door mr. Johan Couperus voor de rederijkserskamer " De Korenbloem" te Gouda over resp. "De Vaderlandsche Geschiedenis onder Philips II"; "Invloed der vrouwen op het hart en de zeden der mannen" en over de "Gui de Chêne of eiken marretakken"
1785 - 1786
1 bundel
26
Benoemingsbesluiten en andere stukken omtrent de staat van diens van mr. Jan Couperus
1785/1816
1 bundel
27
Correspondentie tussen mr. Jan Couperus, in zijn functie als baljuw van Gouda, en de vroedschap aldaar, met extract - notulen van de vroedschap
1787 september 17 - 1788 februari
1 bundel
28
Benoemingsbrief van mr. Jan Couperus als hoofdschout van Gouda, uitgegeven door de Provisionele Representanten van het volk van Holland
1795
1 charter met uithangend beschadigd zegel
29
Kwitanties en taxatiebiljetten betreffende heffingen op inkomsten en bezittingen van mr. Jan Couperus
1797 - 1808
1 stuk
30
Brieven ontvangen door mr Jan Couperus o.a. in zijn functie als griffier der Staten - Generaal en gedurende de Franse tijd. Gedeeltelijk in het Frans. Hierin bevinden zich o.a.;
1798/1815
1 katern
a
Brieven van de Franse bevelhebber aan de maire van Gouda,
1794 - 1795
 
b
Brieven van de adjudant sous - luitenant der Franse dragonders Marlet,
1794 - 1795
 
c
Brieven van Ch. Lasteyrie, membre de la Societé d'Agriculture de Paris
1794 - 1795
 
d
Brieven van admiraal De Winter,
1800 - 1802
 
e
Brieven van de president en leden van de Staten - Generaal aan de griffier,
1805
 
f
Brief van het lid der Wetgevende Vergadering Queysen,
1815
 
31
Extracten uit de besluiten van het Wetgevend Lichaam der Bataafse Republiek, met lijsten van stukken waarvan mr. Couperus kennis heeft genomen benevens een naamlijst van functionarissen ontslagen na de inlijving bij Frankrijk
1804 februari 17 - 1810 april 27
1 bundel
32
Stukken verzameld door mr. Jan Couperus in zijn functie van griffier van de Vergadering der Staten - Generaal, betreffende een geldlening aan Spanje
1805
1 katern
33
Brieven aan de heer Johan Busch, van mr. Jan Couperus in zijn functie van griffier der Staten - Generaal betreffende het gebouw voor de vergaderingen van de Staten
1806
1 katern
34
Concepten opgesteld door mr. Jan Couperus van memories over verschillende staatszaken, t.w. de inhuldiging van de raadspensionaris, de begroting van 1805, de instelling van een Grootboek der Publieke Schuld, het wetsontwerp betreffende een belasting op personeel
1807 - 1810
1 bundel
35
Concepten van brieven, opgesteld door mr. Jan Couperus betreffende zijn geldelijk beheer als griffier van het Wetgevend Lichaam
1807 - 1812
1 bundel
36
Concepten van redevoeringen van mr. Jan Couperus in het Nederlands en Frans over verschillende onderwerpen, t.w. een hervorming van de Constitutie, invoering van een belasting op jenever en een lijst van leden van het wetgevend lichaam
1810
1 bundel