Inventaris van het familiearchief Couperus

II     Stukken afkomstig van - en betrekking hebbende op leden van het geslacht Couperus

c    P.Th. Couperus
43
Concept van een verhandeling getiteld: "The landdrostship of Buitenzorg", opgesteld door P.Th. Couperus in zijn functie van deputy collector of the customs and revenue
1812
1 stuk
44
Minuut - verhandeling door P.Th. Couperus over de toestand in Batavia en omgeving in 1815. Met geinsereerde kopie - bijlagen en losse 18e eeuwse kopieën van stukken uit het begin der 17e eeuw
1815
1 bundel
45
Memorie door P.Th. Couperus, betrekkelijk Malakka, ingediend bij de Commissarissen - generaal, met bijlagen
1817
1 omslag
46
Afschriften van correspondentie tussen May Alewyn te Londen, Bagman te Amsterdam en P.Th Couperus te Batavia over vorderingen van afgezonden producten
1818 - 1852
1 bundel
47
Concept verhandelingen door P.Th. Couperus over verscheidene onderwerpen, o.a. over Java, de weetgierigheid der mensen, Oost - Indische kunsten en wetenschappen etc.
1819 - 1820
1 stuk
48
Minuut - memorie door P.Th. Couperus over de textielhandel op Java en de mogelijke invloed hiervan op de Nederlandse textielnijverheid, met bijlagen
1821
1 katern
49
Concept memorie door P.Th. Couperus over enige inheemse oudheden in de nabijheid van Batavia
1821
1 stuk
50
Concept memorie door P.Th. Couperus over het gebruik en de aanmaak van sterke dranken in Indië
1821
1 stuk
51
Concept memorie door P.Th. Couperus over de bijgelovigheid van Indonesiërs
1821
1 stuk
52
Korte schets door P.Th. Couperus betreffende de Japanse handel met Nederland
1821
1 bundel
53
Concept van een lezing, door P.Th. Couperus gehouden voor het Bataviaasch Genootschap, over de veranderingen op Java in de laatste 15 jaar en de invloed hiervan op de zeden van de Javaan
1821
1 stuk
54
Beantwoording door P.Th. Couperus van de vraag inzake het verval van de inlandse handel op Java, de oorzaak hiervan en de middelen ter verbetering
1822
1 stuk
55
Concept memorie door P.Th. Couperus over de Javaanse versie van de Islam
z.d.
1 stuk
56
Stukken over de desolate boedel van P.Th. Couperus, met lijst van de stukken
1819 - 1827
1 bundel
57
Rekeningen en bijbehorende stukken van de insolvente boedel van P.Th. Couperus
1820 - 1831
1 bundel
58
Stukken betreffende de boedels van P.Th. Couperus en W.J. Cranssen, o.a. inventarissen, machtigingen enz.
1819 - 1828
1 bundel
59
Afschriften van de correspondentie van Bagman & Zoon te Amsterdam als gemachtigden over de boedel van P.Th. Couperus, met Chauvigny de Blot en Heynis in hun functie van gemachtigden in Nederlands Indië tot verevening van deze desolate boedel. Tevens correspondentie met de bewindvoerders over de nalatenschap van W.J. Cranssen, schoonvader van P.Th. Couperus
1821
1 bundel