Inventaris van het familiearchief Couperus

II     Stukken afkomstig van - en betrekking hebbende op leden van het geslacht Couperus

e    J.R. Couperus
60
Levensherinneringen, opgesteld door J.R. Couperus, raadsheer in het Hooggerechtshof en lid van het Hoog Militair Gerechtshof van Nederlands - Indië, met getypte kopie
1816 - 1844
2 stukken
61
Stukken, opgemaakt door mr. J.R. Couperus in Batavia en tijdens zijn verlof in Nederland
1859 - 1861
1 katern
a
Rekest van mr. J.R. Couperus aan de Gouverneur - generaal van Nederlands - Indië houdende verzoek tot ontslag als lid van het Hoog Militair Gerechtshof,
1859
 
b
Concept nota aan de minister van Koloniën over uitbreiding van de Raden van Justitie,
1861
 
c
Concept van een nota aan de minister van Koloniën Loudon betreffende het registreren van landbouwcontracten tussen Europeanen en Inlanders
1861
 
62
"Gouvernements cultures, met of zonder stelsel", door J.R. Couperus, 's - Gravenhage
1863
1 deel
63
"De geest van artikel 110 van het Nederlandsch Indische Regeringsreglement", door J.R. Couperus, 's - Gravenhage
1862
1 deel
64
"De Agrarische wet van den Minister de Waal", door J.R. Couperus,'s - Gravenhage, gedrukt
1870
2 delen
65
"Een woord ter gelegenheid der op handen zijnde ontmoeting van de oud - Gouverneurs - Generaal J.J. Rochussen en mr. A.J. Duymaer van Twist op het veld van Vrijen arbeid", brochure opgesteld door mr. J.R. Couperus, gedrukt
1860
1 stuk
66
Stukken betreffende het land Tjicoppo (Tjikopo) gelegen in de nabijheid van Bogor, o.a. inventarissen, koopakten, brieven, contracten, situatiekaarten
1856 - 1883
1 band en enige losse stukken
67
Inschrijvingsregister van een grafkelder, eigendom van jhr. Joan Cornelis Reynst, waarin een doodgeboren zoon begraven is van mr. J.R. Couperus en jkvr. Cath. G. Reynst
1855 - 1859
1 deel
68
Stukken over de benoeming van mr. J.R. Couperus en dr. A.J.D. Steenstra Toussaint tot administrateurs van het opvoedingsfonds Cranssen, met afschrift van het testament van W.J. Cranssen, oud - resident van Ternate
1821 - 1850
1 bundel
69
Rekeningen gehouden door de bewindvoerders van de boedel van W.J. Cranssen, met bijbehorende correspondentie
1821 - 1834
1 bundel
70
Afschrift van een notariële akte inzake de beschikbaarstelling van een bepaald bedrag uit de erfenis van wijlen W.J. Cranssen, in leven gouverneur van Ternate, voor de opvoeding van zijn kinderen
1832
1 bundel
71
Correspondentie tussen mr. J.R. Couperus en de firma Reynst en Vinju te Batavia over het donatiefonds Merkus
1851 - 1859
1 omslag
72
"Biographie de monsieur P. Merkus, Gouverneur Général des Indes Orientales Néerlandaises"; overdruk uit de Moniteur des Indes, Tom III, no. 5 en 6
1848
1 stuk
73
Akte van decharge, verleden voor notaris Van Zegwaard te 's - Gravenhage, over de ontheffing van mr. J.R. Couperus en mr. D.A.J. van Hemert als administrateurs over de boedelerfenis van wijlen jhr. J.C. Reynst
1872
1 stuk
74
Gedenkboek der Vereeniging van Oud Studenten der Vaderlandsche Hoogescholen. Gehouden bij een feestelijke herdenking te Batavia op 2 augustus 1844
1844
1 bundel
Exemplaar aangeboden aan mr. J.R. Couperus
75
"La Nonne, scène monastique", cantate voor mezzosopraan gecomponeerd door J.R. Couperus, opgedragen aan zijn schoondochter Camille Clementine Couperus - Bédier de Prairie
z.d.
1 stuk
76
"Bons Souvenirs d'un Vieux Père", poëzie in het Frans door J.R. Couperus, opgedragen aan zijn zoon Johan Ricus Couperus
1883
1 stuk