Inventaris van het familiearchief Couperus

II     Stukken afkomstig van - en betrekking hebbende op leden van het geslacht Couperus

i   F.E. Couperus
81
Diploma's, schoolrapporten, benoemingsbesluiten en dienststaten etc. van F.E. Couperus
1865 - 1906
1 bundel
82
Journaal gehouden door F.E. Couperus van de zeereis gedaan per Suezboot "Prins Hendrik" van de Stoomvaartmaatschappij "Nederland", gezagvoerder kapitein Hendriks, vertrokken van Nieuwe Diep 1827 november 8, aangekomen Batavia 1872 december 31
1872
1 stuk
83 - 84
Minuutbrieven van mr. F.E. Couperus
1909
2 omslagen
83
Aan mr. Hirsch
84
Aan mr. B.M. Vlielander Hein
85 - 104
Brieven ingekomen bij mr. F.E. Couperus
1893 - 1910
2 omslagen
85
Brieven gewisseld tussen mr. F.E. Couperus en zijn vrouw en kind gedurende een vakantie van zijn echtgenote in West - Java,
1909
1 bundel
86
Van L.A. van Nispen,
1893
1 stuk
87
Van E. Couvreur, met enige concept - antwoorden in het Frans,
1898 - 1900
1 omslag
88
Van J. Helleman,
1900
1 stuk
89
Van F.D.L. Biccard,
1902
1 stuk
90
Briefkaarten van G. de la Valette, zwager van mr. F.E. Couperus,
1905,
3 stukken
1909
3 stukken
91
Van Andre Willems,
1906
1 stuk
92
Van mr. W.F. Haase, leraar aan de Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren te Probolingo,
1906
1 stuk
Regerings Almanak van Nederlandsch Indië, deel II, 1906
93
Van J.R. Couperus,
1907 - 1909
1 omslag
94
Van mr. J.W. Ramaer,
1908
1 stuk
95
Van mr. J. Loudon, met minuut antwoorden,
1908 - 1909
1 bundel
96
Van mr. H. Schuyter, met minuut antwoorden,
1909
1 omslag
97
Van M. van Geuns, met minuut antwoord,
1909
1 omslag
98
Van mr. W.L. Borel, president van de Raad van Justitie te Semarang,
1909
1 stuk
Regerings Almanak van Nederlandsch Indië, 1909, deel II, p. 65
99
Van mr. H.J. Matthes,
1909
1 stuk
100
Van mr. Willink, Landraadvoorzitter te Pekalongan, met een minuut antwoord,
1909
3 stukken
101
Van mr. Th.B. Pleyte, met minuut antwoord,
1909
2 stukken
102
Van mr. C.L. Brevet,
1910
1 stuk
103
Van diverse niet te identificeren personen
1903 - 1909
1 omslag
104
Van mevr. Vlielander Hein - Couperus,
z.d.
1 stuk
105
Uittreksel uit het register van geboorten van de Burgerlijke Stand te Bojolalie, residentie Soerakarta , van Martine Ernestine Clementine Cuny, dochter van Jules Alexander Cuny en Louis Henriette Clementine Caiez
1876
1 stuk
Marie E.C. Cuny huwde later met F.E. Couperus
106
Afschriften van een gerechtelijk vonnis van de Raad van Justitie te Batavia, akte van benoeming van E. Couvreur tot voogd over de minderjarige kinderen van Louise Henriette Clementine Cuny, akte van overlijden van de weduwe Cuny
1891
1 stuk
107
Huwelijkse voorwaarden van het huwelijk tussen mr. F.E. Couperus en mej. M.E.C. Cuny, verleden voor notaris Th.B. van Soest te Soerakarta
1896
1 stuk
108
Huwelijkstoestemming van de heer E.A.Ch. Couvreur aan mej. M.E.C. Cuny, verleden voor notaris Th. B. van Soest te Soerakarta
1896
1 stuk
109
Uittreksel uit het register van huwelijken en echtscheidingen van de Burgerlijke Stand te Klaten van een huwelijk tussen mr. F.E. Couperus en M.E.C. Cuny
1896
1 stuk
110
Afschriften van de geboorteakte van John Ricus Couperus, zoon van mr. F.E. Couperus
1898
1 omslag
111
Akten van geboorte en overlijden van Louise Henriette Clementine Couperus, dochter van mr. F.E. Couperus
1898,
1 omslag
1901
1 omslag
112
Testament van mr. F.E. Couperus, verleden voor notaris mr. G.A.P. Bax te 's - Gravenhage
1899
1 stuk
113
Rekeningen van de begrafenis van Louise Henriette Clementine Couperus, dochter van mr. F.E. Couperus, begraven op het kerkhof te Oengaran
1901
2 stukken
114
Stukken betreffende het verlofstractement, toegekend aan mr. F.E. Couperus
1910
1 omslag
115
Grafakte voor een graf op een begraafplaats te Bern ten behoeve van de overleden mr. F.E. Couperus, met uittreksel uit het register van overledenen te Bern, en medische verklaringen omtrent de doodsoorzaak van het overlijden
1910
3 stukken
116
Inventaris van de boedel van mr. F.E. Couperus, opgemaakt door de plaatsvervangend notaris E.C.M. Ermeling te Semarang
1910
1 stuk
117
Rekeningen van hotel, dokters en begrafenis bij het overlijden van mr. F.E. Couperus gedurende zijn verblijf te Bern op de terugreis uit Indië naar Nederland
1910
3 omslag
118
Afschrift van een gerechtelijk besluit, inhoudende de benoeming van een toeziende voogd over de minderjarige zoon van wijlen mr. F.E. Couperus
1910
1 stuk
119
"Het rechtswezen op Sumatra's Westkust", door F.E. Couperus. Dissertatie Leiden
1882
1 deel
120
"De verwijzing naar de terechtzetting van de Landraad op Java en Madoera", door F.E. Couperus. Overdruk uit "Het Recht in Nederlandsch Indië"
1902
1 stuk