Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jongh, 1612-1648
Wollebrand Geleynssen de Jongh

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Opperhoofd van het comptoir Brootchia. 1624-1631.
27
Instructie van Pieter van den Broecke te Soeratte voor Wollebrand Geleynssen de Jongh om de op 14 december 1624 uit Agra vertrokken compagnie's caffila op te sporen.
1625 februari 3
1 stuk
28
Register bevattende: beschrijvingen (door Wollebrand Geleynssen de Jongh?) van den handel, den landbouw, de manufacturen, de scheepsvaart enz. van Brootchia, Brodera, Cambaya en Ahmadabad (1628-1629); - van de middelen van bestaan de wijze van oorlogvoeren, den godsdienst, de wetten, zeden en gebruiken van de bewoners van Hindostan;- van de afkomst, den godsdienst, de wetten, gebruiken enz. van de Parzen in Goeseratte; copie-antwoord van Geleynsen op de vraag van den commissaris Dirck van der Lee hoe de handel te Brootchia ten meesten voordeele van de Compagnie moet worden gedreven.
1628
1 deel
In hetzelfde deel ook stukken over Perzië, de Molukken, dekolonisatie van Nederlandsch-Indië enz. (zie nummer 14*, 311*, 327*, 327**).
28*
Resolutiën genomen op het schip Dordrecht gedurende de reis van Nederland naar Batavia.
1626 october 5-1627 mei 14
 
te vinden in nummer 2.
28**
Seinbrief en resolutiën van den Breeden Raad der schepen Dordrecht, Noord-Hollandt, het Vergulde Zeepaert, Mauritius, Bommel, Weesp en de Nieuwicheyt, gaande van Batavia naar Soeratte en Perzië.
1627 augustus 7-1627 october 12
 
Te vinden in nummer 2.
28***
Overeenkomst tusschen de opperhoofden van de Nederlandsche en Engelsche vloten in de Golf van Perzië tegen de Portugeezen.
1629 december 21
 
Te vinden in nummer 2.
29A
Register van de resolutiën genomen door Philip Lucasz. en den Breeden Raad der scheepen Amboina, Vlissingen, 't Hof van Hollandt, 's Gravenhage, Delft, Vere, Buren, en Mallaca op hun reis van Batavia naar Perzië en Soeratte.
1631 september 1-1633 december 18 (defect).
1 stuk
Tusschen de resolutiën bevinden zich ook instructiën en commissiën gedurende de reis voor verschillende personen vastgesteld, een overeenkomst den 29 november 1633 te Soeratte aangegaan tusschen de Engelschen en Nederlanders betreffende den indigohandel enz..
29
Copie-Seinbrief voor de schepen Amboyana, Vlissingen, 't Hof van Holland, 's Gravenhage, Delft, Der Veer, Bueren, Brouwershaven en het jacht Malakka, gaande onder bevel van Philips Lucasz. van Batavia naar Soeratte en Perzië.
1631 september 1
1 stuk.
29*-31
Copieboeken van brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Brootchia: 29* aan Pieter van de Broecke, directeur te Soeratte, Adam Claessen Verhoeven en...van Spelt.
1625 mei 12-1626 november 18
 
In hetzelfde deel vroegere brieven van Geleynssen over 18 september 1623-24 september 1624 (zie nummers 14 en 18*, te vinden in nummer 14).
30
Aan Pieter van den Broecke, den admiraal Willem Janssen, Anthony Coutermans, Adam Claessen Verhoeven, Orlande Thibault, Jan van Hasell, Hendrik Adriaen Vapoer, Anthony Delcourt, Jacob van der Graeff, Assuerius Proost en...Smit.
1627 februari 27-1630 december 27
1 deel
Enkele brieven zijn geschreven uit Ahmadabad en Brodera.
31
Aan Jan van Hasell, Orland Thibault, Assuerius Proost, Jacob van der Graeff, Hendrik Pieterssen Uuthoek, Hendrick Adryaens Vapour, Arent Baerentz., Matthijs Jansen, Philip Lucasz en Symon Jansz..
1631 januari 10-1631 december 14
1 deel
Enkele brieven zijn geschreven uit Soeratte. In hetzelfde deel latere brieven van Geleynssen over 6 maart 1632-25 januari 1637 (zie nummers 59*, 77*, 88* en 97*).
32-38
Brieven aan Wollebrand Geleynssen de Jongh:
32
uit Soeratte van Pieter van den Broecke, Jacob Mahieus, Assuerus Proost, Jan Mevaise, Orlande Thibault, Anthony Cotermans, Adam Verhoove, J. Christiaan Grijph, Jan van Hasell, Eduwaert Danckaerts en Isbrant Pieterssen.
1625 februari 5-1631 september 30
1 omslag
33
uit Agra van Hendrick Vapoer.
1625 mei 31-1629 juli 19
1 omslag
34
uit Ahmadabad van Adam Verhoove en Jacob van der Graeff.
1625 juli 18-1631 december 24
1 omslag
35
uit Lahore van Hendrick Vapoer.
ongedateerd
1 stuk
Adi 14 Novembre in Brootsgh ontfangen van Lahore 1625.
36
uit Brootchia van Jacob van Oudenvliet, Salomon Voerknecht en Ijsbrecht Pieterssen.
1626 december 3-1630 januari 5
1 omslag
37
uit Cambaya van Orlande Thibault en Adam Verhoove.
1627 februari 7- 1628 februari (24?)
1 omslag
38
uit Brodera van Arent Baerenssen.
1631 januari 27
1 stuk
39
Copie-Brieven aan Marten Isbrantsen, gouverneur van Koromandel, van Adraen Block Mertensz, Jan Pieterszoon Coen en Anthony van Diemen.
1628 april 6-1628 maart 29
1 omslag
Blijkens de aanteekeningen op een jaar van deze stukken zijn deze in 1628 en 1630 door Geleynssen te Brootchia ontvangen.
40
Copie-Brief van den Gouverneur-Generaal Jan Pieterszoon Coen (aan den Gouverneur te Soeratte?).
1629 augustus 1
1 stuk
41
"Coppye ten deele uit een mesijv van Adolf Toomassen van Pantany en gesonden over de custe van Corm(andel)".
1629
1 stuk
42-45
Registers van de facturen der door het comptoir Brootchia naar Nederland, Batavia Soeratte en ? afgezonden goederen.
1624-1631 april 10
3 delen en 1 stuk
Het over 5 december 1630-15 december 1630 loopende register is slechts een fragment.
46
Facturen van goederen uit Cambaya en Ahmadabad afgezonden dienende voor het vertollen in Brootchia.
1625-1629
1 omslag
47
Facturen van koopmanschappen uit Soeratte naar Brootchia afgezonden en aldaar ontvangen.
1625, 1627, 1628 en ?
1 omslag
48
Korte facturen van de koopmanschappen met Pieter Schoutens van Brootchia afgezonden naar Soeratte.
1612 januari-1639 maart 20
1 omslag
49
"Factuere van de goederen van Agra".
1629 maart 20
1 stuk
50
Memorie voor Wollebrand Geleynssen de Jongh "van de cleeden die dienen vooreerst inghecoft te werden voor de snit (?)".
?.
1 stuk.
51
Copie-Abstract tusschen Mostafa Chelibie Hagi Soltan en Piery Beeck, kooplieden te Soeratte, "over de restitutie der goederen int schip, Mahamedy genaemt, bij die van 't jacht Grootenbroeck onder Ceylon aengehaelt en in Paliacatte gebracht".
1628
1 stuk
51*-52
Negotie-Journalen en grootboeken van het comptoir Brootchia over:
51*
1623 december 6-1624 december 31
 
Hierin ook een negotiejournaal en grootboek van het comptoir Barampoer over 1624; te vinden in nr. 22.
51**
1625 november 30-1625 december 31, 1626 mei 1-1628 november 31; 1625 mei 1-1625 december 31; 1626 mei 1-1628 november 15
 
Hierin ook een negotiejournaal en grootboek van het comptoir Barampoer over 1624; te vinden in nr. 23.
52
1628 november 15-1631 december 10
1 deel
Het grootboek over 1631 april 16 en 1631 december 10 is defect.
53
Copie-Rekening van de tolgelden en andere onkosten gevallen op de goederen, den 26 december 1627 met Adam verhoeven uit Brootchia afgezonden naar Ahmadabad.
1627 december 26
1 stuk
54
Schuldbekentenissen wegens geldsommen, door Pieter van den Broecke te Brootchia te leen opgenomen van een inlandschen makelaar.
1626 juni 25-1627 januari 27
1 stuk
Uit de ondergeplaatste aanteekeningen van Geleynssen blijkt dat deze zijn afgelost.
55
Schuldbetekenissen van Wollebrand Geleynssen de Jongh wegens gelden, door hem te leen opgenomen van Jacob Mahieusen en inlandsche kooplieden.
1626 november 20-1628 october 2
1 omslag
Blijkens aanteekeningen op de ten behoeve van de inlansche kooplieden gepasseerde schuldbetekenissen zijn deze laatste door Geleynssen afgelost.
56
Copie-Specificatie van restantgoederen ten comptoire Brootchia bij het afsluiten der boeken aanwezig bevonden en door Jan van Hasel, directeur te Soeratte, bij het aanleggen van de nieuwe boeken weder aan Wollebrand Geleynssen de Jongh overgedragen. Met copie-verklaringen van Geleynssen betreffende de ontvangst dier goederen.
1631 april 16
1 omslag
57
Specificatie van de Compagnieskoopmanschappen, uitstaande schulden en verdere Compagniesbezittingen op het comptoir Brootchia, door den assistent Arent Baerenssen overgenomen van Wollebrand geleynssen de Jongh. Met bijhoorende balans.
1631 december 10
1 omslag
58
Acte waarbij Jan Hasell, directeur te Soeratte, aan Wollebrand Geleynssen de Jongh onder decharge van zijn gehouden beheer vergunning verleent om, wegens het afloopen van zijn verband, naar Nederland terug te keren.
1631 december 12
1 stuk