Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jongh, 1612-1648
Wollebrand Geleynssen de Jongh

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Gaat andermaal met het schip Amsterdam naar Indië in 1634.
61
Copie-Artikelbrief.
(bis) 1634 maart 2
1 omslag
62
Copie-Acte van vidimus door de regeering van Amsterdam van den open brief van 27 october 1621, waarbij de Oost-Indische Compagnie door de Staten-Generaal wordt gemachtigd den koning van Spanje en zijn onderdanen allen mogelijken afbreuk te doen.
1634 october 25
1 stuk
Gemerkt No. 3.
63
Copie-Instructie (van de Zeventien?) voor den Breeden raad.
(sic!) 1635 october 26
1 stuk
Gemerkt: No. 5.
64
Copie-Instructie (van de zeventien?) voor den scheepsraad.
(sic!) 1635 october 26
 
Gemerkt: No. 6.
65
Copie-Instructiën (van de Zeventien?) betreffende den handel en inkoop van Chineesche zijde en indigo en het laden en stuwen der retourschepen.
(sic!) 1635 october 26
1 stuk
Gemerkt: No. 8.
66
"Memorie van tgeene daerop de commisen ende andere officieren in het stellen van haerluijder rapporten ofte discoerssen zullen hebben te letten op de Bewinthebberen van alles punctuelijk te onderrechten".Met copie.
?
1 omslag
De copie is gemerkt: No. 12.
67
Copie-Acte waarbij de Zeventien aan de scheepsoverheden verbieden andere vreemde schepen dan Spaansche en Portugeesche vijandelijk aan te tasten.
1634 december 15
1 stuk
Gemerkt: No. 14.
68
Copie-Instructie (van de Zeventien)"omme in den hervst uyt het Nederlant naer Java te zeijlen".
1634 december 15
1 stuk
Gemerkt: No. 15.
69
Copie-Lijst van de victualiën en ordonnantie op de rantsoenen voor de schepen gaande naar Indië, vastgesteld door de Zeventien.
1634 december 15
1 stuk
Achterin bevinden zich brieven aan Jaques Danielsz te Amsterdam aan Cornelis van der Lijn (?) van 16 september 1639 en opgaven omtrent den verkoop van Compagnieskoopwaren te Amsterdam in augustus 1639. Gemerkt: No. ?
70
"Lijste van de vivres ende victualiën voor 't schip Amsterdam". Met een lijst van de navale macht der Engelsche oost-indische Compagnie "soo in Indië als op gaende wech derwarts".
1634
1 stuk
Gemerkt: Amsterdam No. 17.
71
Copie-Bevindingen van de waeren ofte coopmanschappen van batavia, Parsia en Zuratte voor de Generale Oost Indische Compagnie ter Camere Amsterdam aangekomen anno 1634".
1634 november 25
1 stuk
Gemerkt: No. 35.
72
Lijst van goederen, welke de Kamer Amsterdam aan Wollebrand Geleynssen de Jongh op zijn verzoek toestaat mede te nemen naar Indië.
1634 november 16
1 stuk
73
Order in zake het kommando van Wollenbrand Geleynssen de Jongh over de naar Indië betsemde schepen Amsterdam, Amboina enz..
1634 december 17
1 stuk
74
"Memorie van alle de ammonissie van oorloge gedestineert met het schip Amsterdam".
1634
 
1 stuk
75
Dagregister gehouden op het schip Amsterdam op de reis naar Batavia.
1635 januari 15-1635 juni 14 (defect)
1 deel
In hetzelfde deel aanteekeningen betreffende het voorgevallene te Batavia tot 6 september 1635 en latere dagregisrters over 8 november 1635-6 juli 1640 (zie nummers 84*, 97* en 131*).
76
Copie-Resolutiën van den Scheepsraad en copie-informatiën en sententiën van het schip Amsterdam.
1635 januari 17-1635 april 14; 1635 januari 24-1635 februari 24
1 deel
In hetzelfde deel een financiëel journaal van genoemd schip over 26 december 1634-14 juni 1635 (zie nummer 77**) alsmede copie-resolutiën, informatiën en sententiën over 24 januari 1635-14 april 1635 (zie nummer 77*).
77
Stukken betreffende de veroordeling van een paar opvarenden van het schip Amsterdam wegens diefstal.
1635 februari 24-1635 april 27
1 omslag
77*
Copieboek van brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit het schip Amsterdam aan de bewindhebbers, de "eerstkomende vrienden" en aan Gouverneur-Generaal en Raden.
1635 februari 8-1635 juni 9
 
Hierin ook vroegere brieven van Geleynssen over 10 januari 1631-18 januari 1633 (zie nummers 31 en 59*) en latere over 30 november 1635 -25 januari 1637 (zie nummers 88* en 97**).
77**
Financiëel journaal van het schip Amsterdam op de reis naar Indië.
1634 december 26-1635 juni 14
 
Hierin ook copie-resolutiën van den Scheepsraad en copie-informatiën en sentensiën van genoemd schip over 27 januari 1635-14 april 1635; 24 januari 1635-24 februari 1635. Te vinden in nr. 76.
78
Grootboek van het schip Amsterdam op de reis naar Indië.
1634 december 26-1635 juni 14
1 deel