Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jongh, 1612-1648
Wollebrand Geleynssen de Jongh

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Secunde te Soeratte en opperhoofd van het comptoir Agra. 1636-1640
97
Acte waarbij Wollebrand Geleynssen de Jongh door Gouverneur-Generaal en Raden wordt aangesteld tot secunde te Soeratte.
1636 augustus 25
1 stuk
97*
Dagregister gehouden op het schip Swol op de reis van Batavia naar Soeratte en op de landreis van Soeratte naar Agra en Benares.
1636 augustus 26-1637 juni 14
 
Hierin ook vroegere dagregisters over 15 januari 1635-6 december 1635, te vinden in nr.75, 84* en latere over 31 maart 1640-6 juli 1640 (zie nummer 131*)
97**
Copieboek van brieven van Wollebrand Geleyssen de Jongh uit Soeratte, Brootchia, Brodera en Ahmadabad aan de Kamer Amsterdam, Arent Gardenys, Barent Pieters, Cornelis Jansen Silvius, Arent Barentsen, Laurens Reael, Dirck Tulinck en Jaques Specx.
1636 december 2-1637 januari 25
 
Hierin ook vroegere brieven van Geleynssen over 10 januari 1631-30 juli 1636, te vinden in nummer 31, 59*, 77* en 89*.
97A
Copieboek van brieven van Wollebrand Geleyssen de Jongh uit Agra aan Cornelis Janssen, Sylvius Cornelis Weylandt, Johan de Meer, Arnoldt Huessens, Barent Pieterssen , Thomas Cuyck, Pierre Bourgoud, Nicolaes Verburch, Jacob Lucas en den hertog Assofchan.
1639 juli 30-1640 maart 22
1 deel
Enkele brieven zijn geschreven uit Bayana, Hindoon, Jaloor, Ahmadabad en Soeratte. Voorin bevinden zich copie-schuldbekentenissen wegens gelden door het comptoir Agra te leen opgenomen van inlandsche kooplieden, copie-wisselbrieven enz. over 1637-1639. Hierin ook latere brieven van Geleyssen over 17 mei 1640-2 april 1641 (zie nr. 133***, 156*).
98
Copie-Instructie en seinbrief van den Gouverneur-Generaal Antonio van Diemen voor de vloot van defensie gaande van Batavia onder bevel van Jacob Cooper tot bezetting van God's Bare alsmede naar Goeseratte en Perzië. Met een copieseinbrief vastgesteld door Arent Gardenys op het schip Middelburgh voor het met bestemming naar Goeseratte en Perzië afgezonderede smaldeel.
1636 augustus 25-1636 october 4
1 stuk.
99
Stukken betreffende een proces door Johan van Twist gewezen opperhoofd van de comptoiren Ahmadabad, Cambaya, Brodera en Brootchia, voor den "Commissaris en gedelegeerde Raden" in Soeratte gevoerd tegen Wissendas, makelaar in dienst der oost-Indische Compagnie.
1635-1636
1 omslag
Geleynssen fungeerde in dit geding als gemachtigde van van Twist.
100
"Briefboek van verscheyde soo becoomen als versonde brieven als formannen int Persiaens geschreven ende int Nederlants getranslateert begonnen anno 1639 in Agra".
1638-1640
1 deel
Hierin ook brieven en contracten betreffende ternate, Hitoe en Perzië van 1629 en 1637, alsmede later over 1641-1646 (zie nummers 159* en 283*).
101-103
Copieboeken van brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Agra:
101
aan Barent Pietersen, Cornelis Janssen Sylvius, Abraham Janssen Steen, Willem Wijboudtsen, Jan van Teylingen, Carel Reyniersz., Jacob Mahieuwssen, Johan de Meere en Aernoldt Heussen.
1637 december 5-1638 juli 28
1 deel
De brieven loopende over 5 december 1637-26 januari 1638 zijn mede ondertekend door Arent Barenssen. Voorin bevinden zich copie schuldbekentenissen wegens gelden door het comptoir Agra te leen opgenomen van inlandsche kooplieden, alsmede copie-cognossementen en copie-wisselbrieven over 1637-1638.
102
aan Barent Pietersz. en Cornelis Jansz. Sylvius.
1637-1639
1 deel
Hierin ook latere brieven van Geleyssen over 22 october 1645-6 april 1646, alsmede copie-schuldbetekenissen wegens gelden door het comptoir Agra te leen opgenomen van inlansche kooplieden, copie-wisselbrieven enz. (zie nummer 283*).
103
aan Cornelis Janssen Sylvius,...Verburch en Sack(?), Abraham Steen, Barent Pieterssen, Willem Wiboutsen, Thomas Cuyck, Cornelis Weylant, Jacob Mahieuwssen en Abraham Bellaer.
1639 februari 5-1639 juli 30
1 deel
Hierin ook een paar copie-brieven aan Geleynssen uit Soeratte geschreven door Barent Pieterssen en uit Kabul door Assofchan, een copie-instructie van Geleynssen voor Abraham Steen gaande met koopmanschappen van Agra naar Soeratte, enz.
104
Copie-Brief van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Agra aan Gouverneur-Generaal en Raden.
1638 juli 28
1 stuk
105-108
Brieven door Wollebrand Geleynssen de Jongh te Agra ontvangen:
105
uit Soeratte.
1634-1639 (defect)
1 bundel
Bevat meerendeels copieën van brieven en papieren door Gouverneur-generaal en Raden en anderen geschreven aan Barend Pietersz., directeur te Soeratte.
106-107
uit verschillende plaatsen.
1636 december 17-1637 september 7 en 1638 maart 4-1638 december 3
2 bundels
108
uit Mazulipatnam.
1637 augustus 29-1639 september 30
1 omslag
Hierbij copie-brieven door Carel Reijniersz., Johan de Meere en Arnold Heussen uit Mazulipatnam geschreven aan Barend Pietersz. en aan Gouverneur-Generaal en Raden.
109-111
Brieven aan Wollebrand Geleynssen de Jongh te Agra:
109
uit Ahmadabad van Arent Baerenssen.
1636 april 15
1 stuk
110
uit Soeratte van Barent Pieters.
1637 november 8-1637 juli 28
1 omslag
Hierbij ook een copie-brief van Barent Pietersz. aan Gouverneur-Generaal en Raden, copie-brieven van Adriaen van Ostende, Pieter van den Broecke en Arent Zeller aan Barent Pietersz., alsmede een translaat firman van den zoon van den Groot Mogol aan Gouverneur-Generaal en Raden.
111
uit Pipely van Jacob Mahieus.
1639 augustus 14
1 stuk
112
Copie-Instructie van Gouverneur-Generaal en Raden voor den kommandeur Cornelis Sijmenssen van der Veer gaande met de vloot van defensie naar de kust van Indië en de reede van Goa enz..
1639 juli 24
1 stuk
113
Register van de facturen der uit Agra naar Soeratte en Ahmadabad afgezonden goederen.
1637 april 9-1640 januari 25
1 deel
Hierin ook copie-facturen van de contanten en goederen uit Batavia en Formosa afgezonden naar Soeratte. 25 augustus 1636-25 november 1638.
114
Register van korte facturen van de lijnwaden te Agra opgemaakt voor Batavia, Perzië en Nederland.
1638
1 deel
115
Copie-Factuur van de goederen, medegegeven aan den onderkoopman Nicolaes la Gouche met het schip Amsterdam van Jacob Gael te Batavia.
1638
1 stuk
116-118
Copie-Negotiejournalen van het comptoir Agra.
1637 januari 1-1638 januari 31, 1638 februari 1-1639 januari 31 (defect), 1639 februari 1- 1640 januari 31
3 delen
116
1637 januari 1-1638 januari 31
 
117
1638 februari 1-1639 januari 31 (defect)
 
118
1639 februari 1- 1640 januari 31
 
119-121
Copie-Negotiegrootboeken van het comptoir Agra.
1637 januari 1-1638 januari 31, 1638 februari 1-1639 januari 31, 1639 februari 1- 1640 januari 31
3 delen
In het over 1638-1639 loopende grootboek bevinden zich tevens copie-facturen door het comptoir Agra verzonden (18 april 1838-31 januari 1639), copie-onkostenrekenigen van genoemd comptoir (1 februari 1638-31 januari 1639), alsmede copie-onkostenrekeningen wegens reizen door bedienden van het comptoir gedaan (28 januari 1638-5 april 1638 en 6 mei 1638-28 juni 1638), wegens uitgaven voor het maken van verfkuipen enz. en het bouwen van pakhuizen (30 juli 1638).
119
1637 januari 1-1638 januari 31
 
120
1638 februari 1-1639 januari 31
 
121
1639 februari 1- 1640 januari 31
 
122
Straten van hetgeen het comptoir-generaal te Soeratte verschuldigd is aan verschillende personen en comptoiren, welke daarvoor bij het opmaken der nieuwe boeken weder gecrediteerd worden.
1639 juni 1-1640 mei 31
1 omslag
123
"Oncostboeck" van de uitgaven te Agra gedaan voor mondkost, maandgelden, reizen, verfkuipen, het bouwen en herstellen van pakhuizen enz..
1637 januari 1-1638 januari 31
1 deel
124
1637 februari 1-1640 januari 31
"Notitiebouck" van de op het comptoir Agra geremitteerde of getrokken wisselbrieven en afgegeven obligatiën wegens te leen opgenomen gelden.
Zeer door vocht beschadigd.
125
"Notitie van d'uutstaande schulden in Agra, soo bij den opperkoopman Vapor, Voerknecht, van der Graeff, Ijsbrandt Pieterssen, Lodowicq Trissens ende Timmers gemaeckt, als bij d'obligatiën conform den inhoudt deeses boecks is blijckende, waervan veele ontkendt worden en zeggen voldaen te sijn".
1636-1640
1 deel
126
"Balance uit de generale negotieboecken van India".
1636 december 25
1 stuk.
127
"Balance der negotieboucken No. O." van het comptoir ?
1638 september 30
1 stuk
128
Balancen van het comptoir?
1638 september 23-1638 november 1
1 omslag
129
Rekeningen-courant van Wollebrand Geleynssen de Jongh opgemaakt door Barent Pieterss en Carel Constant te Soeratte.
1637-1640
1 omslag
130
Inventaris van de koopmanschappen, uitstaande schulden en verdere Compagniesbezittingen op het comptoir Agra, door Wollebrand Geleynssen de Jongh overgedragen aan zijn opvolger Cornelis Weijlandt.
1640 januari 31
1 stuk