Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jongh, 1612-1648
Wollebrand Geleynssen de Jongh

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Directeur van Compagnie's handel in Perzië. 1641-1643.
132
Copie-Instructie van de Kamer Amsterdam "om in den hervst uut het Nederlant naer Percia te zeijlen".
1630
1 stuk
133
Translaat-Capitulatiën door den shah van Perzië aan de Compagnie verleend.
1621, 1641
1 omslag
133*
Resolutie genomen op het comptoir Gamron.
1633 november 12
 
Te vinden in nummer 2.
133**
Copieboek van brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit de schepen De Pauw en Nieuw Zeelandia en uit Soeratte aan Paulus Croocq, Adriaen van Ostende, Antonio van Diemen, Cornelis van der Lijn, Willem Jacobs Coster, Martijn Poortmans, Domminicus Bauwens, Gillis van Dulcken, Arent Barentsz., Cornelis Weylandt.
1640 mei 17-1640 december 6
 
Hierin ook vroegere brieven van Geleynssen over 30 juli 1639- 22 maart 1640, te vinden in 97a en latere over 2 januari 1641-2 april 1641 (zie nº 156).
134
Copie-Instructie van Niclaas Overschie voor Adriaan Adriaansen, Adriaan van Oostenden en Govert van Bredehoff betreffende de waarneming gedurende zijn afwezigheid van het bestuur over Compagnie's handel in Perzië.
1638 februari 15
1 stuk
135
Brieven van den keizer van Kandia op Ceilon aan Adam Westerwold. Met translaten.
1638 juni 6-1638 juni ?
1 omslag
Westerwold, die in 1638 in verstandhouding met den keizer tegen de Portugeezen op Ceilon streed, werd in september 1638 tot directeur in Perzië benoemd. Misschien zijn deze brieven op het comptoir Gamron door hem achtergelaten en daar naderhand in het bezit van Geleynssen gekomen.
135A
Extract-Resolutie van Gouverneur-Generaal en Raden houdende benoeming van Adam Westerwold tot directeur van Compagnie's handel in Perzië ter vervanging van Nicolaes Jacobsen Overschie.
1638 september 11
1 stuk
136
Acte waarbij Adam Westerwolt door Gouverneur-Generaal en Raden wordt aangesteld tot directeur van Compagnie's handel in Perzië ter vervanging van Niclaes Jacobsz. Overschie.
1638 september 27
1 stuk
136A
Copie-Instructie van Gouverneur-Generaal en Raden voor Adam Westerwoldt als directeur van Compagnie's handel in Perzië.
1638 september 28
1 stuk
137
Copie-Brieven van den Gouverneur-Generaal Antonio van Diemen aan den shah van Perzië en aan Mirza Tacqui, vertrouwder des rijks in Perzië.
1638 september 25-1638 september 28
1 omslag
137A
Copie-Brief van Gouverneur-Generaal en Raden aan Adam Westerwolt.
1639 augustus 25
1 stuk
137B
Copie-Brieven van den Gouverneur-Generaal en van Gouverneur-Generaal en Raden aan den waarnemend directeur van Compagnie's handel in Perzië en aan Godia Petruszoon van Piramin.
1640 augustus 26-1640 augustus 28
1 stuk
138
Copie-Resolutiën door Jan Leendertssen van der Grift c.s. ten comptoire Gamron genomen.
1639 april 25-1639 april 27
1 stuk
138A
Copie-Acte waarbij Wollebrand Geleynssen de Jongh door Gouverneur-Generaal en Raden wordt aangesteld tot Directeur van Compagnie's handel in Perzië.
1640 augustus 28
1 stuk
138B
Instructie van Gouverneur-Generaal en Raden voor Wollebrand Geleynssen de Jongh als directeur van Compagnie's handel in Perzië.Met copie.
1640 augustus 28
1 omslag
139
Copie-Instructie van Gouverneur-Generaal en Raden voor den kommandeur Wollebrand Geleynssen de Jongh en de verdere opperhoofden van de schepen Zeelandia en Snoeck gaande van Batavia over Soeratte naar Perzië.
1640 augustus 28
1 stuk.
139A
Rekening-courant van Wollebrand Geleynssen de Jongh met de Compagnie.
1640 augustus 31
1 stuk
139B
Copie-Seinbrief voor de schepen Nieuw Zeelandia en De Snoeck, gaande van Batavia naar Soeratte en Perzië, vastgesteld door Wollebrand Geleynssen de Jongh en de andere opperhoofden dier schepen.
1640 september 3
1 stuk
140
Copie-Notitie van de restanten en uitstaande schulden bij de comptoiren Spahan en Sieras resteerende "conform transpoort door den opperkoopman Adriaen van Oostenden in Gamron aen den directeur Wollebrand Geleynssen gedaen".
1641 maart 31
1 stuk
140A
Inventaris van de capitulatiebrieven, comptoirboeken, obligatiën en verdere papieren door den waarnemend directeur van Compagnie's handel in Perzië Adriaen van Oostende overgedragen aan Wollebrand Geleynssen de Jongh.
1641 april 20
1 stuk
141
Inventaris van de koopmanschappen, uitstaande schulden en verdere Compagniesbezittingen in Perzië, door Adriaen van Oostende overgedragen aan Wollebrand Gelynssen de Jongh.
1641 april 20
1 stuk
141*
Beschrijving (door Wollebrand Geleynssen de Jongh?) van de regeering, wetten , costumen, den koophandel enz. van Ispahan en andere plaatsen in Perzië.
Te vinden in nummer 28.
141A
Verklaring van Hendrich van Tuijnen, Hendrick de Wit en Gillis van Dulcken te Spahan betreffende een vordering der Compagnie op den gouverneur van Legian, welke bij de overdracht van het directeurschap in Perzië aan Wollebrand Geleynssen de Jongh voor een te hoog bedrag was in rekening gebracht.
1641 november 5
1 stuk
142
Dagregister door Wollebrant Geleynssen de Jongh gehouden op het comptoir Gamron.
1640 december 29-1643 mei 11
1 deel
Hierin ook latere dagregisters van Geleynssen over 14 mei 1643-21 mei 1644 (zie nummers 252*, 268* en 268**). Voorin eenige aantekieningen over de waarde van de Perzische munten, gewichten enz..
143
Copie-Instructie van Gouverneur-Generaal en Raden voor de opperhoofden van de schepen De Neptunus, De Liefde en De Leecq, gaande van Batavia over Ceilon naar de kust van Indië, Soeratte en Perzië.
1640 september 26
 
144
Copie-Commissiebrief van Arnold Heussen en Bartholomaeus de Gruijter te Mazulipatnam voor Reijndert Maertensz. als gezagvoerder over de Nederlandsche matrozen, gaande met het schip van Mir Mameth Sahy Sercheijl naar Perzië.
1640 december 29
1 stuk
145
Copie-Acte van verbintenis van den samoryn van Calicutt tot levering van een hoeveelheid peper aan den vice-kommandeur Symon de Witt.
1641 januari 14
1 stuk
146
Copie-Resolutiën genomen op het comptoir Wingurla in zake het vrachtgeld door de ambassadeurs van Perzië en Golkonda te betalen.
1641 maart 15-1641 maart 16
1 omslag
147
Copie-Instructie van Gouverneur-Generaal en Raden voor den kommandeur Matthijs Quast en de verdere opperhoofden van de vloot van defensie gaande van Batavia naar de kust van Indië, Goa, enz..
1641 juli 11
1 stuk
147A
Copie "Notitie vant geen ten dienste van de E. Compagnie door den directeur Wollebrant Geleynssen ady 20 Augusto 1641 aen de Maijestijt van Parsiën verzocht is".
1641 augustus 20
1 stuk
148
Attestatie van Jan de Bruijn c.s. wegens de onrechtvaardige behandeling Wollebrand Gelyenssen de Jongh aangegaan door den sultan van Gamron.
1641 december 11
1 stuk
149
Copi-Insinuatie van den onderkoning van Goa aan den kommandeur Matthijs Quast betreffende de verkiezing van Johan IV tot koning van Portugal.
1641
1 stuk
150
Copieën van het verhandelde in den Raad van Indië met de gazanten van den onderkoning van Goa over een provisioneelen wapenstilstand tusschen de Compagnie en de Portugeezen in Indië, van het tienjarig betsand tusschen de Staten-Generaal en Portugal en andere hierop betrekking hebbende stukken.
1641-1642
1 omslag
151
Translaat-Tractaat van vrede tusschen den onderkoning van Goa en den koning van Visiapoer.
1641
1 stuk
152
Extracten uit het dagregister van het comptoir Paleakatte.
1642 januari 25-1642 april 30, 1642 juli 8
1 omslag
153
Copie-contract tusschen Cornelis Leendertsen Blaeu en Dominicus Bouwens, kommandeurs van de vloot van offensie, en de Portugeezen te Negapatnam. Met copie-rapport dienaangaande van Cornelis de Potter aan Arent Gardenys.
1642 april 13-1642 april 16
1 stuk
153A
Copie-Instructie van Wollebrant Geleynssen de Jongh voor Hendrick van Tuijnen en Hendrick Walckaert gaande van Spahan naar Casbijn om met den nieuwen shah te onderhandelen over de vernieuwing van de door zijn voorgangers verleende capitulatiebrieven.
1642 juli 5
1 stuk
154
Copie-Instructie van Gouverneur en raden voor den kommandeur Jan Dircksz. Gale en verdere opperhoofden van de vloot van defensie gaande van Batavia naar de kust van Indië, Malabaar, Goa enz..
1642 augustus 5
1 stuk
154A
Resolutie van Wollebrand Geleynssen de Jongh en den Raad van het comptoir Spahan, waarbij Hendricks van Thuijnen en Hendrick Walckaert worden afgevaardigd naar den nieuwen shah om met hem mee te onderhandelen over de vernieuwing van de door zijn voorgangers verleende capitulatiebrieven.
1642 augustus 11
1 stuk
155
Translaat-Firmans door Sadogaen "coninck van India" aan de Nederlanders verleend in zake de tollen te Agra, Ahmadabad, Brodera, Pipeli enz..In het jaar van Mohammed 1052.
1642
1 stuk
156
Copie-Contract tusschen Pieter Sijbrantsz. Groes en den koning van Calicoulan op Malabaar.
1643 maart 1
1 stuk
Vgl. Bataviaasch dagregister 1643 blz. 203.
156*
Copieboek van brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Gamron aan Adriaen van Oostende, Paulus Croocq Claes Cornelisz. Blocq, Willem Bastinck en Joan van Teijlingen, Arent Gardenijs,...Fremlie.
1641 januari 2-1641 april 2
 
Hierin ook vroegere brieven van Geleynssen over 30 juli 1639-6 december 1640. (zie nr.97a, 133***, te vinden in 97a).
157
Copieboek van brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Gamron en elders aan Arnolt Heussen en Bartholomeus de Gruijter, Paulus de Croocq, Gouveneur-generaal en Raden, Claes Cornelissen Blocq, Jan Tijssen, Arent Gardenijs, Nicolaes Legouche, Hendrick van Thuijnen en Hendrick de With, Dirck Sarcerius en Claes van der Graeff en de Kamer Amsterdam.
1641 maart 24-1641 december 14
1 deel
Tusschen de brieven in bevinden zich ook eenige copieën van instructiën door Geleynssen gegeven aan gezagvoerders van vertrekkende schepen alsmede aan Compagnie's dienaren belast met het doen van handelsreizen in Perzië of met tijdelijke waarneming van het betsuur van het comptoir Gamron.
157A
Copieboek van brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Gamron en elders aan de Heeren Zeventien, Gouveneur-Generaal en Raden, Joan van Twist, Antonio van Diemen, Hendrick van Tuinen, Hendrick de Wit, Fabrice Venturijn. Pieter van Delft, Arent Gardenijs, Paulus Croocq, Nicolaas Cornelissen Block, Dirck Sarcerius, Jan Vlasblom, Gillis van Dulcken, Johan Wylde, Jan de Bruijn, Cornelis van der Lijn, François Britton, Arent Barentsen, Arnolt Hussens, Bartholomeus de Gruijter.
1642 mei 20-1643 april 21
1 deel
158
Minuut-Brief van Wollebrand Geleynssen de Jongh aan Gouveneur-Generaal en Raden.
1643 februari 25
1 stuk
158A
Copie-Brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh aan den Vertrouwder des Rijks, den schilder des konings en den tolk Bartholomeus te Spahan.
1642 februari 15
1 omslag
159
Copie-Brief van Wollebrand Geleynssen de Jongh en Carel Constant uit Gamron aan Paulus Croocq te Soeratte.
1643 mei 1
1 stuk
159*
"Briefboeck van verscheijde soo becoomen als versonde brieven als formannen int Persiaens geschreven ende int Nederlants getranslateert".
1641-1643
 
Hierin ook vroegere stukken over 1638-1640 (zie nummer 100) en latere over 1645-1646 (zie nummer 283* te vinden in nummer 100.
160-172
Brieven aan Wollebrand Geleynssen de Jongh:
160
uit Paleakatte van Arent Gardenijs.
1640 november 18-1642 october 10
1 omslag
160A
uit Batavia van Gouverneur-Generaal en raden.
1640 september 26-1642 october 26
1 omslag
161
uit Soeratte van Paulus Croocq.
1640 november 18-1643 februari 7
1 omslag
De brieven over 31 december 1642-7 februari 1643 zijn gericht aan Geleijnssen en Carel Constant beiden.
162
uit Mazulipatnam van Arnold Heussen en Bartholomeus de Gruijter.
1640 november 28-1643 januari 2
1 omslag
163
uit Gale van Jan Thijssen.
1640 december 3-1643 juni 20
1 omslag
164
uit Formosa van Paulus Traudenius en F. Caron c.s..
1640 december 25-1641 november 17
1 omslag
165
uit Wingurla van Claes Cornelissen Blocq en Jan Dircksz. Galen.
1641 januari 3-1643 januari 28
1 omslag
166
uit Spahan van Adriaen van Oostende, Hendrick van Thuijnen, Hendrick de With en anderen.
1641 februari 12-1643 februari 1
1 omslag
Een paar brieven zijn niet gedateerd.
166A
uit Agra van Cornelis Weijlandt.
1641 februari 21
1 stuk
167
van voor Goa van Dominicus Bouwens.
1641 maart 20
1 stuk
167A
uit Sieras van Nicolas Legouche en Willem Bastijnck.
1641 juni 16- 1641 november 12
1 omslag
167B
uit Gamron van Cleas van der Graeff en Dirck Sarcerius.
1641 juli 4-1642 november 2
1 omslag
168
uit Bangerij van Jooris Vermeeren.
1641 december 6-1641 december 7
1 omslag.
168A
uit Batavia van Adriaen van Oostende.
1641 december 10
1 stuk
169
uit Malakka van Johan van Twist.
1641 december 16
1 omslag
169A
uit Aleppo van Jan Vlasblom.
1642 april 28
1 stuk
170
uit Bandar Abbas of daar uit de buurt van Pietro Partaleo.
1642 juli 17
1 stuk
171
uit Mokka van Jan de Bruijn.
1642 juli 23
1 stuk
171A
uit Com en Casbijn van Hendrick van Tuijnen.
1642 augustus 29-1642 november 1
1 omslag
172
uit Tangedelangh en Couristan van Gillis van Dulcken.
1642 december 29-1642 december 30
1 omslag
172A
Extract-Brieven van Hendrick van Tuijnen uit Casbijn en Spahan.
1642 september 11-1642 december 12
1 stuk
173
Brief van den Gouverneur-Generaal Antonio van Diemen aan Godja Petrus soone van Piramin, waarbij Wollebrand Geleynssen de Jongh gemachtigd wordt over een door hem gedaan verzoek met hem te handelen.
1640 augustus 26
1 stuk
174
Copie en Extract-Brieven van Cornelis Weijlandt uit Agra aan Paulus Croocq te Soeratta.
1640 november 30-1641 februari 11
1 omslag
175-181
Copie-en Extract-Brieven van den Gouverneur-Generaal en van Gouverneur-Generaal en Raden:
175
aan Arent Gardenijs te Paleakatte.
1641 mei 28-1642 juli 26
1 omslag
176
aan Paulus Traudenius te Formosa.
1641 juni 26-1642 juli 25
1 omslag
177
aan Paulus Croocq te Soeratte.
1641 juli 16-1641 october 18
1 omslag
178
aan Claes Cornelissen Blocq te Wingurla.
1641 juli 16-1641 augustus 17
1 omslag
179
aan Matthijs Quast te Goa.
1641 september 14-1641 october 19
1 omslag
180
aan de Zeventien.
1641 september 14
1 stuk
181
aan de koningen van Calicouth en Porqua.
182-186
Copie-, Extract-en Translaatbrieven aan den Gouverneur-Generaal en aan Gouverneur-Generaal en Raden:
182
van de Zeventien en de Kamers Amsterdam, Zeeland en Delft.
1640 september 11-1641 september 5
1 omslag
183
uit Delft van Nicolaes Coeckebacker.
1640 september 14
1 stuk
184
uit Mazulipatnam van Arnold Heussen en Bartholomeus de Gruijter.
1642 februari 23-1642 juni 15
1 omslag
185
uit Paleakatte van Arent Gardenijs.
1642 april 30-1642 mei 3
1 omslag.
186
van de koningen van Calicout en Visiapoer.
187
Extract-Brief van Johannes Sigismundus (Wurfbain) uit Cambaya aan Paulus Croocq te Soeratte.
1642 februari 18
1 stuk
188-189
Extract-en Copie-Brieven van Jan thijssen uit Colombo:
188
aan den kommandeur Matthijs Quast voor Goa.
1642 januari 9
1 stuk.
189
aan den kommandeur Cornelis Leendertssen Blaeuw.
1642 januari 20
1 stuk
190-191
Copie-Brieven van Paulus Traudenius uit Formosa:
190
aan Dominicus Bouwens, kommandeur der Nederlansche vloot voor Goa.
1640 december
1 stuk
191
aan Paulus Croocq te Soeratte.
1641 november 17
1 stuk
191A
Copie-Brief van Jan Vlasblom uit Aleppo aan Hendrick van Tuijnen.
1642 maart 31
1 stuk
191*
Extract-Brieven aan Paulus Traudenius te Formosa uit Batavia.
1641-1642
 
Te vinden in nummer 176.
192-193
Copie-Brieven van Jan Thijssen uit Gale:
192
aan Dominicus Bouwens, kommandeur der Nederlansche vloot voor Goa.
1641 februari 13
1 stuk
193
aan Arent Gardenijs te Paleakatte.
1641 september 14-1642 september 1
1 omslag
194-195
Copie-Brieven van Claes van der Graeff en Dirk Sarcerius uit Gamron:
194
aan Paulus Croocq te Soeratte.
1641 september 3-1642 october 17
1 omslag
195
aan Claes Cornelisssen Blocq te Wingurla.
1641 september 22-1642 september 27
1 omslag
195A
Copie-Brieven van Isaacq Mayer uit Gamron aan Paulus Croocq te Soeratte.
1643 october 1-1643 october 20
1 stuk
Hierin ook een copie-brief van Carel Constant uit Casbijn aan Willem Bastinck van september 1643.
196-198
Copie- en Translaat-Brieven van of namens Dominicus Bouwens, kommandeur der Nederlandsche vloot voor Goa:
196
aan den koning van Visiapoer.
1640 october 2
1 stuk
197
aan Paulus Croocq te Soeratte.
1640 december 10-1642 januari 22
1 omslag
198
aan den hertog Mustafchan, "regeerder des rijx van Decan".
1640
1 stuk.
199-202
Copie-en Translaat-Brieven aan Dominicus Bouwens, kommandeur der Nederladsche vloot voor Goa:
199
uit Soeratte van Paulus Croocq.
1641 februari 16
1 stuk
200
uit Wingurla van Claes Cornelissen Blocq.
1641 februari 22
1 stuk
201
van den hertog Mustafchan.
202
van den koning van Visiapoer.
Zie verder copie-brieven aan Bouwens uit Formosa (1640) en Gale (1641) in nummers 190 en 192.
203
Copie-Brief aan den kommandeur Matthijs Quast te Goa van Jan van Twist uit Malakka.
1641 december 6
1 stuk
Zie verder copie-en extract-brieven aan Quast uit Batavia (1641) en Colombo (1642) in nummers 179 en 188.
204
Copie-Brief aan Jan Dircksz. Gale voor Goa van Arent Gardenijs uit Paleakatte.
1642 november 26
1 stuk
205-206
Copie-en Extract-Brieven van Johan van Twist uit Malakka:
205
aan de Zeventien.
206
aan Paulus Croocq te Soeratte.
Zie verder een copie-brief van van Twist naar Goa (1641) in nummer 203.
207-210.
Copie-en Extract-Brieven van Arnold Heussen en Bartholomeus de Gruijter uit Mazulipatnam:
207
aan Pieter Paets te Wingurla.
1640 november 27
1 stuk
208
aan Claes Cornelissen Blocq te Wingurla.
1641 februari 26
1 stuk
209
aan Paulus Croocq te Soeratte.
1641 juli 26-1641 juli 24
1 omslag
210
aan Arent Gardenijs te Paleakate.
1641 december 24-1642 januari 19
1 stuk
Zie verder ook copie-brieven van van Heussen en de Gruijter naar Batavia (1642) in nummer 184.
211
Copie-Brief van Arent Gardenijs uit Mazulipatnam aan Paulus Croocq te Soeratte.
1641 juli 11
1 stuk
212-213
Copie-Brieven van Arent Gardenijs uit Paleakatte:
212
aan Paulus Croocq te Soeratte.
1641 mei 24
1 stuk
213
aan Claes Cornelissen Blocq te Wingurla.
1642 november 26
1 stuk
Zie verder ook copie-brieven van Gardenijs naar Batavia (1642) Goa (1642) in nummers 185 en 204.
214-215
Copie-Brieven aan Arent Gardenijs te Paleakatte:
214
uit het schip 's-Hertogenbosch voor Negapatnam van Cornelis Leendertssen Blaeu en Dominicus Bouwens c.s..
1642 april 25
1 stuk
215
van den onderkoning van Goa en den kapitein-generaal van St. Thomé. Met copie-antwoorden.
1642 september 7 1642 october 21
1 stuk
Zie verder copie-brieven aan Gardenijs uit Batavia (1641-1642) Gale (1641-1643) en Mazulipatnam (1641-1642), in nummers 175, 193 en 210.
215*
Copie-Brief van Paulus Croocq uit Soeratte aan Dominicus Bouwens te Goa.
1641
 
Te vinden in nummer 199.
216-218
Copie-Brieven aan Paulus Croocq te Soeratte:
216
uit Wingurla van Claes Cornelissen (Blocq).
1641 maart 24-1641 juni 12
1 omslag
217
uit het schip Den Witten Eliphant van Hendrick Nachtegael.
1641 april 6
1 stuk
218
uit het schip Ackersloot voor Bangerij van Jooris Vermeere.
1641 december 6
1 stuk
Zie verder ook copie-brieven van Croocq uit Agra (1640-1641), Batavia (1641), Cambaya (1642), Formosa (1641), Gamron (1641-1642), Goa 91640-1642), Malakka (?), Mazulipatnam (1641) en Paleakatte (1641) in nummers 174, 177, 187, 191,194, 195A, 197, 206, 209, 211 en 212.
219
Copie-Brief van een Dominicanermonnik uit Goa aan een ongenoemde Jezuïetenpater te Soeratte.
1641 september 11
1 stuk
220
Copie-Brief van Adriaen van Oostende uit Spahan aan de Kamer Amsterdam.
1641 februari 13
1 stuk
220*
Copie-Brief aan Pieter Paets te Wingurla uit Mazulipatnam.
1640
 
Te vinden in nummer 207.
220**
Copie-Brieven van Claes Cornelissen Blocq uit Wingurla naar Goa (1641) en Soeratte (1641).
Zie nummers 200 en 216.
220***
Copie-Brieven aan Claes Cornelissen Blocq te Wingurla uit Batavia (1641), Gamron (1641-1642), Mazulipatnam (1641) en Paleakatta (1642).
te vinden in 178, 195, 208, en 213.
221
Translaat-Brief van den hertog Mustafchan aan Mil Mahamet, gouverneur van de landen van Ponda.
222
"Notitieboeck van verscheijde coopmanschappen per diversche schepen in Gamron ontfanghen ende vercoht".
1640-december 29-1643 februari 20
1 deel
Hierin ook opgaven over 1646-1647 (zie nummer 295*).
222*
Register van de facturen der koopmanschappen te Gamron ontvangen en van daar verzonden.
1640 augustus 29-1643 maart 16
 
In hetzelfde deel facturen van koopmanschappen door Gelynssen uit Martapoera afgezonden naar Batavia in 1636 en ? (zie nummer 92), van koopmanschappen te Gamron door hem ontvangen of afgezonden in 1645-1647 (zie nummer 294*) alsmede een factuur van koopmanschappen door François Caron uit Formosa afgezonden naar Soeratte in 1644 en inventarissen van Compagnieskoopwaren, contanten, uitstaande schulden, capitulatiebrieven enz. onder de directie van Perzië berustende bij de overdracht van het directeurschap in 1643 en 1645 (te vinden in nummer 92).
223
"Project van de coopmanschappen dienende voor den E. Paulus Croocq, directeur in Suratte, omme uyt de Batavische cargasoenen, per de vloote van diffentie aen Zijn E. geconsigneert, vooruijt na Gamron te zenden enz.".
1642
1 stuk
223A
"Memorie ende calcula van de coopmanschappen (te Batavia) geprojecteert voor Suratte ende Parsia".
"Van Battavia ontfangen ady 16en Jannuario 1643."
223B
"Notietie der proviese van den diereckteur Geleynsz. op 11 Maijo 1643 in 't galioot 't Quel d'Hasewint gescheept".
224-225
Korte facturen van koopmanschappen verzonden:
224
uit Agra naar Soeratte.
1640 februari 1-1641 januari 31
1 stuk
225
uit Soeratte naar Batavia.
1641 april 18
1 stuk
226
Cognossementen van goederen door verschillende schippers te Gamron ingeladen.
1641 februari 6-1643 februari 25
1 omslag
226A
Cognossementen van goederen door verschillende personen van de opperkooplieden ten comptoire Spahan ontvangen.
1641 februari 8-1642 januari 21
1 omslag
226B
Cognossement van eenige goederen door de kooplieden ten comptoire Spahan ontvangen uit handen van Wollebrand Geleynssen de Jongh.
1641 april 26
1 stuk
227-228
Cognossementen van koopmanschappen naar Perzië afgezonden:
227
uit Soeratte.
1640 december 30-1643 januari 23
1 omslag
227A
Cognossementen van koopmanschappen naar Perzië afgezonden uit Batavia.
1640 september 26-1642 september 15
1 omslag
228
uit Wingurla.
1641 januari 3-1641 december ?
1 omslag
229-233
Prijscouranten van koopmanschappen:
229
te Spahan.
1640 november 12-1641 november 30
1 omslag
230
te Mazulipatnam.
1640 november 28-1642 october 31
1 omslag
231
te Soeratte.
1641 februari 4-1642 december 23
1 omslag
232
te Ahmadabad.
1643 januari
1 stuk
233
te Gamron.
1643 april
1 stuk
234
"Prijscourant van den ordijnarijssen prijs der paerlen geannoteert ende overgegeven door den oppercoopman Sr. Adrijaen van Oostenden in Gamron".
1641
1 stuk
235
Specificatie van de opbrengst der goederen door de Zeventien verkocht te Middelburg in augustus 1641
236
Lijsten van de medicamenten uit Soeratte en Perzië geëtscht voor den chirurgijnswinkel te Batavia.
1641, 1642 en?
 
237
Copie-"Bevindinge van de coopmanschppen in anno 1640 voor reeckeninge van de Camer Amsterdam...uijt Oostindiën overgecomen met de scheepen Nieuw Amsterdam, Maria, Wesel, Harderwijck, Breda en de fluijt Petten".
238
Copie-Specificatie van de koopmanschappen met de uit Formosa komende schepen Maria en Buijs verongelukt in de bocht van Cochin-China op 26 november 1641.
239
Specificatie van de koopmanschappen ingeladen in de retourschepen Oliphant, De Vogel Struijs, Vereenichde Provintiën, Nieuw Seelandt en Breda; Walvisch en Snoeck; alsmede Nieuw Amsterdam en Wesel, resp. uit Batavia vertrokken 13 december 1641; 29 december 1641 en 11 januari 1642.
240-241
Copie-Negotiejournalen van het comptoir Gamron.
1641 januari 1-1642 april 30 (defect), 1642 mei 1-1643 februari 28.
2 deelen
In het journaal over 1642-1643 ook een copie-negotiegrootboek van Gamron over 1645-1646 (zie nummer 298**).
242-243
Copie-Negotiegrootboeken van het comptoir Gamron.
1641 januari 1-1642 april 30, 1642 mei 1-1643 februari 28.
2 deelen
In het grootboek over 1642-1643 ook een copie-negotiejournaal gehouden in het schip De Vrede en op het comptoir Gamron over 1645-1646 (zie nummer 298**).
243a
"Copia-Extract uijt de nieuwe begonnen negotieboecken van 't comptoir Gamron."
1642 april 30-1642 mei 21
1 stuk
243b
Extract uit de Generale negotieboeken van Indië betreffende het comptoir Perzië (bis).
1642 augustus 13
1 stuk
244
"Oncostboeck van de maendelijkse oncosten, rantsoen, voeragie voor paarden als oncosten op coopmanschappen en boodeloon", te Spahan en Gamron.
1641 juli 31-1641 december 13
1 deel
244a
"Oncostboeck van 't geene door den assistent Claes Adriaens (op het comptoir Spahan) sedert den 22 februari aº 1641 tot dato den 22 Juny 1641 uytgegeven ende gegasteert is."
245
Copie-"Oncostboeck" van de uitgaven voor mondkost, maandgelden, timmerage, bodeloon enz. te Spahan.
162 april 1-1643 februari 28
1 deel
246
Rekening van de onkosten door Wollebrand Geleynssen de Jongh gemaakt op zijn reis van Gamron naar Spahan.
(1642) juli 6-(1642) augustus 4
1 stuk
246a
"Reeckening van oncosten vant geene in 3 maenden in Spahan gegasteert is in aenwesen van den directeur Geleinsen ende zijn compangnije dar."
1642 augustus-1642 october
1 stuk
247
Register van obligatiën wegens gelden door de comptoiren Spahan en Gamron te leen opgenomen en van wisselbrieven door deze wederkeerig op elkander getrokken.
1640 augustus 16-1642 november 6
1 deel
248
Aanteekeningen betreffende de in Perzië gangbare munten en gewichten.
249
Acte waarbij Paulus Croocq, directeur te Soeratte, erkent ontvangen te hebben van Wollebrand Geleynssen de Jongh een juweel toebehoorende aan de weduwe van Gaspar Boudaen te Amsterdam.
1640 november 22
1 stuk
250
Schuldbekentenis van Adriaen van Oostenden, oud-directeur in Perzië, aan Wollebrand Geleynssen de Jongh wegens een door hem ontvangen geldsom.
1641 april 20
1 stuk
250a
Schuldbekentenissen wegens gelden door Wollebrand Geleynssen de Jongh binnen Spahan ten behoeve der Compagnie te leen opgenomen.
1641 augustus 12-1642 november 6
1 omslag
250b
Copie-verklaringen van verschillende personen dat hun geldelijke vorderingen op de Compagnie in Perzië zijn voldaan???
1641 augustus 15-1641 october 25
 
251
Inventarissen van de koopmanschappen, uitstaande schulden en verdere Compagniesbezittingen in Perzië, door Wollebrand Geleynssen de Jongh overgedragen aan zijn opvolger Carel Constant.
1643 februari 28
1 stuk
252
Instructie voor het bestuur van Compagnie's handel in Perzië, door den afgetreden directeur Wollebrand geleynssen de Jongh achtergelaten aan zijn opvolger Carel Constant. (Minuut?)
1643 april 20
1 stuk