Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jongh, 1612-1648
Wollebrand Geleynssen de Jongh

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Vertrekt met het schip De Pauw uit Perzië wordt onderweg te Goa aangehouden en gaat van daar met het schip Delfshaven naar Batavia. 1643-1644
252*
Dagregister gehouden door Wollebrand Geleynssen de Jongh op zijn reis met het schip De Pauw van Gamron naar Goa, gedurende zijn arrest te Goa en op het schip Amboina liggende ter reede aldaar.
1643 mei 14- 1643 december 25
 
Hierin een vroeger dagregister over 29 december 1640-11 mei 1643 (te vinden in nummer 142) en latere over 26 december 1643 -21 mei 1644 (zie nummers 268* en 268**).
253
Copie-Resolutiën van den Raad van het schip De Pauw over het binnenloopen van de baar van Goa.
1643 juni 11- 1643 juni 13
1 stuk
253a
Verklaring van Heinderick van Tuinen omtrent de noodzakelijkheid om omstreeks 11 juni 1643 met het schip De Pauw de baar van Goa binnen te loopen.
254
Brief van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Goa aan den kapitein van Goa. Met diens antwoord.
1643
1 stuk
255
Copie-Protest door Wollebrand Geleynssen de Jongh en den raad van het schip De Pauw overgegeven aan den onderkoning van Goa tegen hun aanhouding. Met antwoord en translaat-antwoord van den onderkoning.
1643 september 17-1643 september 28
1 omslag
256-257
Copie-Brieven aan Wollebrand Geleynssen de Jongh te Goa:
256
uit Mazulipatuam van Arnold Heussen en Bartholomeus de Gruijter.
1643 mei 23
1 stuk
257
uit Wingurla van Cornelis van Sanen.
1643 juni 29
1 stuk
258
Brieven aan Wollebrand Geleijnssen de Jongh te Goa uit het schip De Pauw en uit Goa van Hendrick van Thuijnen, Jan Jeeles en Fabrice Venturin en den onderkoning van Goa.
1643 juni 24-1643 november 17
1 omslag
Enkele brieven zijn niet gedateerd.
259
Translaten van het bestand op 12 juni 1642 tusschen de Staten-Generaal en Portugal gesloten, van de wederzijdsche ratficatiën, alsmede copieën van de afkondiging te Batavia enz.
1642
1 omslag
260
"Copia van verscheijde pampieren concerneerende de landerijen van Cheylon als 't arresteeren van 't jacht de Pauw tusschen den vicery van Goa, den commandeur Blocq en wedersijts gecommitteerden gepasseert."
1643 october 9-1643 november 12 (defect)
3 aaneegehechte stukken.
261
Copie-Factuur van de koopmanschappen met het schip De Pauw van Gamron naar Btavia verzonden. Met prijscourant van verschillende koopmanschappen te Gamron.
1643 mei 14-1643 october 1
1 stuk
262
Inventaris van de goederen, door Wollebrand Geleynssen de Jongh met het schip De Pauw uit Gamron ter reede van Goa aangebracht.
1643 october 31
1 stuk
263
Notitiën van de goederen, door Wollebrand Geleynssen de Jongh bij zijn vertrek uit Goa op 16 december 1643 aldaar achtergelaten.
264
Copie-Cognossement van Jacob Jacobsz. van der Meulen, vice-kommandeur op het schip Henriette Louysa, wegens een lading ruwe Perzische zijde en Spahans leder, in 1643 met het schip De Pauw uit perzië naar Batavia verzonden en nu door hem medegenomen naar Batavia. 2 Exemplaren.
1644 november 15
1 omslag
265
"Oncostbouck" van de uitgaven door Wollebrand Geleynssen de Jongh gedaan gedurende den tijd zijner aanhouding te Goa.
1643 juni 13-1643 december 16
1 deel
266
Rekening van de uitgaven door Wollebrand Geleynssen de Jongh gedaan gedurende den tijd zijner aanhouding te Goa.
1643 juni 13-1643 december 17
1 stuk
267
Copie-Instructie van Gouverneur-Generaal en Raden voor den kommandeur Nicoleas Cornelissen Blocq en den Raad van de schepen Maestricht, Valckenburch, Bergen op Zoom, Rijnsburch en Heemskerck, gaande van Batavia tot bezetting van de baar van Goa.
1643 augustus 8
1 stuk
268
Copie-Brieven van den kommandeur Claes Cornelissen Blocq uit het schip Maastricht ter reede van Goa aan verschillende personen.
1643 september 18-1643 october 11
1 omslag
268a
Request van Wollebrand Geleynssen de Jongh aan Gouverneur-Generaal en Raden om hem te ontslaan van het huisarrest, hetwelk zij hem hadden opgelegd tot tijd en wijle dat hij zich verantwoord zou hebben over het binnenloopen van het schip De Paeuw binnen Goa. Met beschikking.
1644 juni 4
1 stuk
268*
Dagregister gehouden op het comptoir Wingurla.
1643 december 26-1644 maart 20
 
Hierin ook vroegere dagregisters over 29 december 1640-25 december 1643 (zie nummers 142 en 252*) en latere van 20 maart 1644-21 mei 1644 (zie nummer 208**).
268**
Dagregister gehouden door Wollebrand Geleynssen de Jongh op zijn reis met het schip Delfshaven van Goa over Ceilon naar Batavia.
1644 maart 20-1644 mei 21
 
Hierin ook vroegere dagregisters over 29 december 1640- 20 maart 1644 (zie nummers 142, 252* en 268*).