Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jongh, 1612-1648
Wollebrand Geleynssen de Jongh

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Directeur van Compagnie's handel in Perzië. 1645-1647.
280
Dagregister gehouden door den schipper van het schip De Zeemeeuw Claes Janssen Speelman op de reis van Lareek naar Gamron.
1645 october 25-1645 november 4
1 stuk
280a
Copie-Dagregister gehouden door Cornelis Corneliss. Roobacker op de reis van de schepen Delffshaven en De Schelvis van Gamron naar Bassora en terug.
(1645) juni 28-(1645) october 5
1 stuk
Uitgegeven door A. Hotz in Tijdschrift "Aardrijkskundig Genootschap", 2de serie XXIV blz. 289 vlg..
280b
Dagregister gehouden door Dirck Cornelissen Staen, schipper van het schip De Schelvis, op de reis van Gamron naar Bassora. (Copie?)
1645 juni 28-1645 juli 29
1 stuk
280c
Dagregister gehouden door Michiel Willemsz., opperstuurman van het schip De Schelvis, op de reis van Lareek naar Bassora. (Copie?).
(1645) juni 28-(1645) juli 29
1 stuk
280d
Register van de resolutiën en vonissen genomen en gewezen op het schip Delffshaven op de reis naar Bassora en te Bassora zelve.
1645 juli 19-1645 september 18
1 stuk
280e
Dagregister gehouden door den onderkoopman Abraham Mathijsz. van Rythoven op het schip De Pauw gedurende de reis van Gamron naar Bassora en terug en tijdens zijn verblijf te Bassora.
1646 mei 10- 1646 december 31
1 stuk
280f
Seinbrief voor schepen Delffshaven en de Paeu gaande van Gamron naar Bassora.
1646 mei 11
1 stuk
280g
Register van resolutiën en vonnissen genomen en gewezen op de schepen Delffshaven en De Pauw en het Nederlandsch comptoir te Bassore.
1646 juli 9-1646 december 11
1 stuk
280 h
Copie-Acte waarbij Nicolaes Verburgh en Willem Bastincq door Gouverneur-Generaal en Raden worden aangewezen om met den Shah van Perzië te gaan onderhandelen over vergoeding van de schade te voren aan de Compagnie in Perzië toegebracht en het herstellen van de vriendschappelijke betrekkingen.
1646 september 1
1 stuk
280 i
Instructie van Wollebrand Geleynnsen de Jongh voor Jan de Conincq als opperhoofd met de schepen Delffshaven en De Paeu gaande van Gamron naar Bassora tot voortzetting van de handel aldaar.
1646 mei 9
1 stuk
280j
Confessie van Jan Cornelissen voorheen boekhouder op het schip Heemskerke wegens de bedriegelijke handelingen door hem in het stellen van de scheepssoldijboeken gepleegd.
1645 september 23
1 stuk
281
Klad-Aanteekeningen van verhooren enz. betreffende het wangedrag en plichtsverzuim van den onderkoopman Jan de Cooninq te Gamron.
1646
1 omslag
281a
Copie-Request van Dircq Sarcerius c.s. aan den bassia van Bassora om handelsvrijheden. Met de beschikkingen van den bassia. (bis).
1645 juli 31
1 omslag
281 b
Translaat-Capitulatie door den Shah van Perzië aan de Compagnie verleend.
1647 maart 21
1 stuk
282
Translaat-"Commandement" door de shah Abbas aan de Compagnie verleend.
1647 april
1 stuk
283
"Copia-briefboeck der becoomen missiven uijt verscheijde quartieren concernerende d'E. Compagnie's negotie als andere saecken... opt Nederlants comptoir Gamron".
1644 augustus 9-1646 december 24
1 deel
De volgorde der brieven is niet zuiver chronologisch. Hierin brieven van Carel Constant en Geleynssen uit Gamron en elders aan Gouverneur-Generaal en Raden; Arnold Heussen te Paleakatte; Bartholomeus de Gruijter en Pieter Syme;- voorts brieven aan Constant van Jan van Elseracq uit Desima; François Caron uit Formosa; Cornelis Weijlandt en Arent Barentssen uit Soeratte; Hendrick van Lochorst uit Spahan;- brieven van Geleynssen van Dircq Sarcerius c.s. uit Bassora: Gouverneur-Generaal en Raden; Pieter Anthonisz. Overtwater uit Desima; François Caron uit Formosa; Geleijn Jochemsz. uit Laar; Bartholomeus de Gruijter en Pieter Sijme uit Mazulipatnam; Arent Barentssen en Cornelis Weijlandt uit Soeratte; Willem Bastincq, Carel Constant, Leonard Winnincx en Hendrick van Lochorst uit Spahan; Cornelis van Sanen uit Wingurla; Claes Cornelissen Blocq- brieven aan Claes Cornelissen Blocq van Dircq Sarcenius c.s. uit Bassora; Pieter Theunissen de Jonge uit Larika; Hendrick van Lochorst uit Spahan;- aan Cornelis van Sanen te Wingurla van Joan Maetsuijcker uit Negombo;- aan de Zeventien van Dircq Sarcerius c.s. uit Bassora.
283*
"Briefboeck van verscheijde soo becoomen als versonde brieven als formannen int Persiaens geschreven ende int Nederlants getranslateert".
1645-1646
 
Hierin ook vroegere stukken over 1638-1643, te vinden in nummer 100 en 159*.
283**
"Briefboeck vant gepasseerde weegen des E. Compagnies negotie int rijck van Persia".
1645 october 22-1646 april 6
 
Hierin copie-brieven van Geleynssen aan den Gouverneur van Bassora; Gouverneur-Generaal en Raden; den Directeur-generaal te Batavia; Joan Thijssen op Ceilon; Arnols Heussen te Paleakatte, den shah en rijksvertrouwder van Perzië; Arent Barentssen te Soeratte; Cornelis van Sanen te Visiapoer; Willem Bastinck en Hendrick van Lochorst; Dircq Sarcerius, Gillis van Dulcken en Nicolaes van der Cappen; Joan Maetsuijcker; Crijn Claessen Stercq; Gerard Harpors; de Zeventien; Joan Vlasblom en Guilielmus Bollius; Joost Dircksen; Leonard Winnincx; Dircq Schoorl; Hendrick van Thuijnene. Voorin bevinden zich eenige vroegere brieven van Geleynssen en stukken betreffende het comptoir Agra over 1637-1632, te vinden in nummer 102.
284
Copieboek van brieven ontvangen te Gamron. Met inhoudstafel.
1645 november 18-1646 december 31
1 deel
Hierin brieven van Leonard Winnighs uit Bassora aan de Zeventien; van Gouverneur-Generaal en Raden aan den onderkoning van Goa, Arnold Heussen te Paleakatte, Isaacq Moerdijck in Siam, Arent Barentssen te Soeratte en Cornelis van Zanen te Wingurla; van Cornelis Weijlandt uit Batavia aan Arnold Heussen te Soeratte; van de opperkooplieden in Bengalen aan den Raad van Indië en Arnold Heussen te Soeratte; van Joan Thijssen uit Gale aan Gouverneur-Generaal en Raden en aan Arent Barentssen te Soeratte; van Arnold de Vlamingh van Outshoorn uit Malakka aan Arent Barentssen te Soeratte; van Jeremias van Vliet uit Malakka aan Gouverneur-Generaal en Raden, van de residenten te Mazulipatnam aan Atent Barentssen te Soeratte; van die te Mokka aan denzelfde; van Arnold Heussen uit Paleakatte aan Gouverneur-Generaal en Raden; de residenten in Bengalen, Isbrant van Swaenswijck in Pegu en Arent Barentssen te Soetratte; van Isaacq Moerdijck uit Siam aan Arent Barenssen te Soeratte; var. Arent Barentssen uit Soeratte aan de residenten te Bassora, de opperkooplieden te Mazulipatnam en Carel Constant in Perzië; van Willem Bastincq uit Spahan aan de Zeventien; van Cornelis van Zaanen uit Wingurla aan Gouverneur-Generaal en Raden.
284a
Copieboek van brieven door Wollebrand Geleynssen de Jongh ontvangen uit Bassora van Jan de Coninck, A. Matthijsz. van Rijthoven en Joachum van Neck.
1646 juni 28-1646 october 21
1 deel (fragment)
284
Copie-Translaat-Brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh aan den bassia, gouverneur en sabandhaar van Bassora en aan Jean de Coninck, A. Matthijsz. van Riethoven en Joachum van Neck (aldaar?).
1646 mei 9-1646 september 4
1 omslag
De brief van 4 september 1646 is mede onderteekend door Dircq Sarcerius.
284c
Brieven aan Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Batavia van den Gouverneur-Generaal Antonio van Diemen, Gouverneur-Generaal en Raden, Joan Maetsuijcker en Carel Constant.
1642 september 15-1646 november 2
1 omslag
285-288
Brieven aan Wollebrand Geleynssen de Jongh:
285
uit Chaul van Tristo de Ataide.
1645 april 5
1 stuk
Of deze brief aan Geleynssen is gericht blijkt niet met zekerheid.
286
uit het jacht Rensburgh voor Gamroon van Claes Cornelissen (Blocq).
1645 april 22-1645 mei 9
1 omslag
286a
uit ? en uit het schip Arnemuijden van Carel Constant.
17 juni 1645-10 juli 1645
1 omslag
286b
uit Sieras van Claes Cornelissen (Blocq).
1645 juli 24
1 stuk
286c
uit Bassora van Dirck Sarcerius, Gillis van Dulcken, Nicolaes van der Cappen, Jan de Conink, A. Matthijsen van Rijthoven en Joachim van Neck.
1645 augustus 8-1646 october 29
1 omslag
287
uit Spahan van Nicolaes Verburch, Willem Bastyncq en Jan Martsz. Ham.
1647 april 9-1647 mei 12
1 omslag
288
uit Swallei Marijn van William Fremlen.
? februari 28
1 stuk
289-291
Brieven aan Carel Constant, directeur van 'sCompagnie's handel in Perzië:
289
Brieven aan François Caron c.s..
1644 november 29
1 stuk
290
uit Soeratte van Cornelis Weijlandt en Arent Barentssen.
1645 maart 19-1545 april 23
1 omslag
291
uit Spahan van Boudewijn van Lochorst.
1645 juni 13
1 omslag
291a
Copie-Brieven van H. Boudeijn van Lockhorst uit Spahan aan Claes Cornelissen Blocq.
1645 juni 20-1645 juli 14
1 omslag
291b
"Extract nopende d'Christenrijcxe novas uijt seeckere Latijnse brieven dato 10en julio (1645) en 4en september (1645) uijt Bagadeth geschreven".
1645
1 stuk
"Ontfangen van Bassura den 4den october bijt jacht Delffshaven in Gamron".
291c
Copie-Brieven van Dircq Sarcerius, Gilles van Dulcken en Nicolaes van der Cappen uit het schip Delffshaven aan den sabandhaar en bassia van Bassora.
1645 juli 30
1 omslag.
292
Copie-Brief van Dircq Sacherius, Gilles van Dulcken en Nicolaes van der Cappen te Bassora aan de Zeventien.
1645 augustus 9 (bis)
1 omslag
292a-292b
Copie-Brieven van Dircq Sarcerius, Gillis van Dulcken en Nicolaes van der Cappen uit Bassora.
292a
aan de kooplieden Godia Abdul enz. te Sieras en Spahan (bis).
1645 augustus 2
1 omslag
292b
aan Claes Cornelisz. van der Blocq, kommandeur der vloot van offensie in de Perzische Golf (bis).
1645 augustus 31
1 omslag
293
Translaat-Brief van shah Abbas aan Gouverneur-generaal en Raden.
1647 april
1 stuk
294
Copie-Resolutiën van Directeur en Raden te Soeratte, overgezonden aan het comptoir Gamron.
1645 october 27-1645 december 13
1 omslag.
294*
Register van de facturen der koopmanschappen te Gamron ontvangen en van daar verzonden.
1645 maart 28-1647 mei 16
 
In hetzelfde deel Facturen van 1636, 1640-1643 (zie nummers 92 en 222*), alsmede copie-inventarissen van Compagnie's koopwaren, contanten, uitsaande schulden, capitulatiebrieven enz. onder de directie van Perzië berustende bij de overdracht van het directeurschap resp. door Wollenbrand Geleynssen de Jongh aan Carel Constant en door Carel Constant aan Wollenbrand Geleynssen de Jongh in 1643 en 1645 te vinden in nummer 92.
295
"Notitie van tgeneuyt den treijn voor Ceylon gescheept is int schip De Vrede gaende van hier over Punto Gale naer Masulipatnam".
1645 juli 23
1 stuk
295*
"Notitieboeck van verscheijde coopmanschappen per diversche schepen in Gamron ontfanghen ende vercoht."
1646-1647
 
Hierin ook opgaven over 1640-1643 (zie nummer 222).
296
"Dieverse copyen corte facturen ende prijscouranten concerneerende den handel van Souratte en Parsia mitsgaders een copia-missive door d' E. Heer Paulus Croocq in dato 20 januari 1644 aen de heer van Saane naer Wingurlaa geschreven."
296a
Prijscouranten van koopmanschappen te Bassora en Sieras.
1645 september 25 en (1645?)
1 omslag
297
Cognossementen van goederen door verschillende schippers te Gamron ingeladen.
1645 juni 27-1646 mei 14
1 omslag
297a
Cognossement van den schipper van het schip Delffshaven wegens contanten en goederen door hem uit Bassora medegenomen naar Gamron (bis).
1645 september 25
1 omslag
297b
Copie-Specificatie van de contanten en goederen door Dircq Sarcerius, Gillis van Dulcken en Nicolaes van der Cappen op het schip Delffshaven uit Bassora medegenomen naar Gamron.
1645
1 stuk
297c
"Notitie van de Moorsche ende Beniaense vrachtgoederen geladen in 't oorloochsjacht Reijnsburch naer Gamron.
298
Verklaring van de "muijlitiers" wegens een hoeveelheid ruwe zijde door hen ontvangen om aan Wollebrand Geleynssen de Jongh te Bandaer af te geven.
298*
Copie-Negotiejournaal gehouden in het schip De Vreede en op het comptoir Gamron.
1645 mei 1-1646 april 30
 
Hierin ook een copie-negotieboek van het comptoir Gamron over 1642-1643 te vinden in 243.
298**
Copie-Negotiegrootboek van het comptoir Gamron.
1645 mei 1-1646 april 30
 
Hierin ook een copie-negotiejournaal van het comptoir Gamron over 1642-1643 te vinden in nummer 241.
299
Schuldbekentenis van Geleijn Jochemsz. te Gamron aan Ramsie, makelaar van de Compagnie, wegens een te leen opgenomen geldsom.
1646 februari 9
1 stuk
Achterop een verklaring omtrent de voldoening van deze schuld.
299a
Schuldbekentenis wegens een geldsom door den assistent Geleijn Jochemsz. te Spahan te leen opgenomen van Willem Bastijnck.
1643 december 15
1stuk
Uit een aanteekening op de achterzijde blijkt dat de schuld door Geleynssen den 10 maart 1647 is afgedaan.
299b
Copie-Acte waarbij Nicolaes Verburgh door Gouverneur-Generaal en Raden wordt aangesteld tot directeur van Compagnie's handel in Perzië ter vervanging van Wollebrand Geleynssen de Jongh.
1646 september 1
1 stuk
300
Inventarissen van de koopmanschappen, uitstaande schulden en verdere Compagniesbezittingen door Wollebrand Geleynssen de Jongh overgedragen aan Nicolaes Verburch en Dircq Sarcerius.
1647 mei 1
1 omslag
300a
Aanteekeningen omtrent het voorgevallene op het schip Delffshaven gedurende de reis van Gamron naar Batavia.
1647 mei 29-1647 october 14
1 stuk
300b
Specificatie van de uitgaven voor verversching enz. ten behoeve van het schip Delftshaven gedaan te Gamron.
1647 mei 1-1647 mei 31
1 stuk