Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jongh, 1612-1648
Wollebrand Geleynssen de Jongh

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Varia.
309
Dagregister gehouden op het schip Zierikzee gedurende de reis van Rammekens naar Indië.
1619 december 27-1620 november 16
1 stuk
310
Copie-Instructie van de Kamer Amsterdam voor de naar Indië bestemde schepen De Vrede en De Witte Beer.
1621 september 24
1 stuk
310*
Resolutie genomen door den Raad der schepen van defensie onder bevel van Jacob Dedel ter reede van Goa.
1623 januari 5
 
Te vinden in nummer 2.
310**
Resolutiën genomen op het schip Heusden ter reede van Herry en Mokka.
1623 maart 2-1623 april 22
 
Te vinden in nummer 2.
311
Copie-Brief van den Gouverneur-Generaal Jan Pieterszoon Coen aan den koning van Ternate.
1629 januari 6
1 stuk
311*
Copie-"Discours ofte loopreden over de peupelatie (kolonisatie) van Nederlants Indiën" aan de Bewindhebbers aangeboden door Josaphat Geerdinck.
1633 october 20
 
Te vinden in nummer 28.
311**
Resolutie genomen op het schip Nieuw Amsterdam ter reede van Souali.
1633 december 8
 
Te vinden in nummer 2.
311***
Resolutie genoemn op het schip Utrecht ter reede van Souali.
1633 december 31
 
Te vinden in nummer 2.
312
Copie-Vonnis van den Breeden Raad der retourvloot over negen schepelingen die getracht hadden het schip Prins Hendrick af te loopen.
1636 maart 29
1 stuk
313
Copie-Contract tusschen Gouverneur-Generaal en Raden en den koning en de mindere hoofden van Hitoe op Amboina.
1637 juni 1
1 stuk
314
Copie-Brieven van de Zeventien en (de Kamer Amsterdam?) aan Gouverneur-Generaal en Raden.
1639 october 22-1639 december 12
1 omslag
315
Copie-Brieven uit het schip Nieuw-Haarlem, liggende in de zuidoosthaven van Mauritius, aan Gouverneur-Generaal en Raden van Adriaan Tonneman, schipper, en Cornelis Janssen Silvius, opperkoopman op dien bodem. Mer copie-antwoord aan Silvius.
1641 mei 6-1641 augustus 28
1 omslag
316
Copie-Instructie van Paulus Croocq, directeur te Soeratte, voor den koopman Jan de Bruijn en den Raad gaande met het schip Het Vliegend Hart uit Souali's kom naar Mokka.
1642 februari 18
1 stuk
317
Brievenboek van Claes Cornelissen (Blocq), bevattende copieën van brieven door hem verzonden en ontvangen, van brieven door anderen aan Gouverneur-Generaal enz. geschreven, van het dagregister (door hem?) gehouden te Wingurla en Ragibad. (Gefolieerd 200-238, 265-267.)
318
"Verscheyde copie-missiven door diverse persoonen soo van als naer Winguerla mitsgaders uijt Goa naer de (onder bevel van Claes Cornelissen Blocq staande) vloot gesonden."
1642 februari 22-1643 october 7
1 stuk
319
"Copie-brieffboeck gehouden door den E. Commandeur Claes Cornelissen Block....in Wingurla als voor de bhare van Goa."
1642 mei 9-1643 october 25
1 deel
320
Copie-doodvonnis van den Extra-ordinaris Raad van Indië Joost Schouten.
1644
1 stuk
321
Copieboek van brieven uit het schip Rijnsburch "door den Commandeur (Claes Cornelissen) Blocq aen verscheijde persoonen en diversche plaetsen gesonden."
1645 april 18-1645 mei 16
1 deel
322
Paspoort van de Staten-Generaal voor het schip van Gaspar Pacheco en eenige andere Portugeesche kooplieden gedurende zijn reis naar Indië en terug. Met twee copieën.
1643 februari 3
1 omslag
323
Copie-Brief uit het schip Amboyna geschreven aan den koning van Parcatty op de kust van Malabaar door ?.
1644 januari 30
1 stuk
324
Copie-Brief van Adriaen van der Burch uit Formosa aan Pieter Antonissen Overtwaeter.
1644 juli
1 stuk
325
Factuur van het zilver door Johan van Elseracq te Desima met het schip De Zwarte Beer afgezonden aan François Caron te Formosa.
1644 october 15
1 stuk
326
Copie-Instructie voor den koopman Maertijn Poortmans, gaande van Wingurla als afgazant naar het hof van Visiapoer tot het overbrengen van geschenken aan den hertog Mustapchan.
1644 november 29
1 stuk
327
Extract-Brief van de Zeventien "opt vysiteren van de scheepen naer 't Vaderlant gaende."
ongedateerd
1 stuk
327*
Aanteekeningen (van Wollebrand Geleynssen de Jongh) over het eiland Andgoman in de Mayottes of Comoren.
Te vinden in nummer 28.
327**
Copie-Vertoog door Wollebrand Geleynssen de Jongh op last van Gouverneur-Generaal en Raden ingediend over de minst kostbare en meest dienstige wijze om de Molukken te behouden.
Te vinden in nummer 28.
328
"Notitie van 22 stucx juweelen, wadt deselve volgens d'Batavische factura monteeren ende hoeveel van 10 stucx die aen Mirmosa vercocht zijn geprocedeert is".
329
Specificatie van de onkosten gevallen op koopmanschppen naar Nederland en Batavia verzonden uit ?
330
Rekening van debet en credit van het comptoir ?