Inventaris van de collectie Van Hoorn-Van Riebeeck 1600 - 1776
Van Hoorn-Van Riebeeck

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Verzamelde stukken
30
Aantekeningen (waarschijnlijk ontleend aan P. van **am's beschrijvinge der O.I.C.) van "verscheyden essentieële zaken concernerende de O.I.C. beginnende **an den jaren 1595"
Geschenk Gevers Deynoot, 1879
31
Lijst van de Gouverneurs-generaal
1610 - 1713
 
Geschenk Gevers Deynoot, 1879
32
Staat van retouren, overwinsten in Indië, de afgiften
1640 - 1702
 
Geschenk Gevers Deynoot, 1879
33
Staat van de naar Indië verzonden schepen, manschappen en contanten, de uitrustingskosten der gedane equipage in Nederland
1640 - 1702
 
Geschenk Gevers Deynoot, 1879
34
Staat van de reële effecten in Indië, de effecten in Nederland en de penningen a deposito
1640 - 1702
 
Geschenk Gevers Deynoot, 1879
35
Afschrift der instructie voor Gouverneur-generaalen Raden van Indië van 1650 april 26, gewaarmerkt te Batavia in 1691
36
Aantekenigen uit de rapporten wegens het punt der menage, opgesteld voor de Hoge regering van Indië en lopend over 1665-1674
37
Copie-resolutien van Gouverneur-Generaal en Raden
1672 januari 6 - 1683 december 31
1 deel
Verzameling van Lynden, 1882. Van den Rijkarchivaris in Utrecht
38
Afschriften van stukken betreffende Ceylonse zaken over 1676-1696
39
Afschriften van stukken uit het archief der Hoge Regering van Indië over 1685-1689
Met tafel
40
Marginalen "Korte aantekeningen of op den brief der XVII aan G.G. en Raden van 16 november 1687 (fragment), opgesteld doord den G.G. J. Camphuys
Geschenk Gevers Deynoot, 1879
41
Register van stukken betreffende het compagniesbedrijf in Indië tot 1702, aangelegd in 1695
Met alfabetischen index
42
"Speculatien over de Philippinse eylanden"
c. 1705, gedurende de Spaanse Successie-oorlog
 
Geschenk Gevers Deynoot, 1879
43
Concept "cosideratien over den grooten ommeslagh van de Compagnie in India en desselfs swaere dearomtrent dragende lasten"
c. 1702
 
Geschenk Gevers Deynoot, 1879
44
"Diverse aantekeningen, relasen, rapporten, berigten etc. wegens verscheyde vreemde en verwonderenswaardige voorvallen op diverse plaatsen in India in de jaaren 1705, 1706 en 1707, meest gebeurd ontrent de Engelse en andere vreemde Europese en inlandse natien". Met inhoudstafel
Geschenk Gevers Deynoot, 1879
45
Translaat-testament van den grootmogol Aurengzeb. 1707 februari 24. Met translaat-verhaal van den slag en het verder voorgevallene tusschen de legers der twee Hindostansche prinsen Sjah Arem en Assem Tarra?, beginnende 2 mei 1707
Geschenk Gevers Deynoot, 1879
46
Afschriften van en extracten uit de generale missiven van Gouverneur-Generaal en Raden aan Heren XVII over 1707 november 1708 maart
47
Dagverhaal van een reis door den onderkoopman Willem van Putten van de Kaap naar het warme water over den berg van Hottentots Holland
1710 (?)
 
48
Dagverhaal van een reis van de Kaap naar het warme water over den berg van Hottentots Holland, gedaan door Govert Cnoll en den burger Jacob Dumee
1710
 
Geschenk Gevers Deynoot, 1879
49
Extracten uit de generale missiven van heren XVII aan Gouverneur-generaal en Raden over 1710 september- 1711 november
1710 september- 1711 november
1 omslag
50
Afschriften der brieven van Gouverneur-generaal en Raden naar Tangerang over 1711 augustus-1712 augustus
1711 augustus-1712 augustus
1 band
51
Gedicht op den Chineezenmoord te Batavia in 1740
Van den archivaris in de provincie Utrecht, 28 januari 1887
52
** van stukken betreffende de "so befaamde peperhistorische ** wijlen Jacob Cool, 1747-1757. Met andere stukken ** dezelfde zaak, 1757
1747 - 1757 en 1757
 
Geschenk Gevers Deynoot, 1879
53
Aanteekeningen betreffende de besognes met de Admiraliteit over de O.I.C. te Embden. 1750. Met copie-brief van den graaf van Degenfeld Schonburg over de commercie-compagnie te Triëst. 1776
1750 en 1776
 
Geschenk Gevers Deynoot, 1879
54
"Korte inhoud van de bedenkingen over Macasser, e daarop gemaakte tegenwerpingen, wederleggingen etc.
c. 1763
 
Geschenk Gevers Deynoot, 1879
55
"Kort detail nopens de tekortkoming van het overleden opperhoofd te Poulo Cninco Oudenstein Elias"
c. 1763
 
Geschenk Gevers Deynoot, 1879
56
Memorie over den suikerhandel der O.I. C.
c. 1764
 
Geschenk Gevers Deynoot, 1879
57
Stukken betreffende den oorlog op Ceylon
1764 - 1765
 
Geschenk Gevers Deynoot, 1879
58
Memorie van de classis Schieland aan de kamer Rotterdam over het gebrek aan predikanten in Indië en de middelen tot verbetering
1773
 
Geschenk Gevers Deynoot, 1879
59
"Beoordeling van het antwoord, hetwelk de E. Kerkenraad te Batavia gegeeven heeft op de vraag van de hooge Indiasche Regering, of en in hoeverre die middelen te Oost-Indië uitvoerlijk zijn, welke in de prijsverhandelingen betreffende de bevestiging en voortplanting van den Christelijke godsdienst in de colonien van den Staat zijn voorgestelt, door een ongenoemd kerkeraadslid te Batavia opgesteld en toegezonden aan een ongenoemde correspondent in Nederland". Met bijlagen
1778 februari 5
1 omslag
De bijlagen zijn gemerkt: No. 4,5,6,7
Van den archivaris in de provincie Utrecht 28 januari 1887
60
"Papieren rakende de onlusten aan de Kaap de Goede Hoop"
1778 - 1780
 
Geschenk Gevers Deynoot, 1879
61
"Papieren rakende de differenten tusschen de regering van Batavia en de raden van Justitie"
1779 - 1780
 
Geschenk Gevers Deynoot, 1879
62
Advies op de memorie van Van der Oudermeulen betreffende het verval en het redres der O.I.C.. Met een memorie over de oorzaken van het verval der Compagnie in Indië, hare verliezen, de sterfte onder haar dienaren in Indië, de moeilijkheid om volk aan te werven, enz.
(18de eeuw?)
 
Geschenk Gevers Deynoot, 1879
63
"Distantiën van diverse plaetsen in ende buyten Batavia"
Geschenk Gevers Deynoot, 1879
64
Advies over Kareek
Geschenk Gevers Deynoot, 1879
65
"Notitiën van de waarden van goud, silver, peerlen, gesteenten, etc. van en in verscheyden gewesten"
Geschenk Gevers Deynoot, 1879