Inventaris van het archief van Johannes Hudde, 1602-1703
Johannes Hudde

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A.   Stukken betreffende de Oostindische Compagnie.

I.    Stukken betreffende het generaal redres en den generalen staat der Oostindische Compagnie.
1
"Sommiger verheal en aenwijssinge wat Landen, Steaden en Forten de Nederlandsch Oostindische Compagnie. soo in eygendom als in besith in Indien heeft, mitsgaders hoedanigh en met wat recht sij deselve, of eenige van deze heeft gerequieert met bijvoegingh van de handelplaetsen, comtoiren die de geseyde Compagnie in Indien heeft en bevaert, en van de negotie die sij in deselve drijft." Met bijlagen.
1680-c.1688.
1 pak.
Op een der stukken staat door J. Hudde aangeteekend: "Bij mij tot mij narigt opgestelt in 't begin van den jare1680".
2
Memorie betreffende de Compagnie's regeering en verdere zaken, zoo hier te lande als in Indië, opgesteld door J. hudde; met bijlagen over de jaren 1685-1688.
c 1688.
1 omslag.
Op dit stuk staat door J. Hudde aangeteekend: "Een korte memorie van tgeen ik mettertijd wel zal dienen te weete om bequaam te zijn d'Oostindische Compagnie een behoorlijke dienst te presteren."
3
Stukken door J. Hudde verzameld als lid der "Commissie tot een generaal redres van Compagnie's zaken", w.o. balansen, notitie's, berekeringen, staten, enz. betreffende den handel der O.I.C. over de jaren 1613-1683.
1683.
1. dossier.
Met een inventaris door J. Hudde opgemaakt waarvan de nos. 38-40 niet ingevuld, doch wel aanwezig zijn.
4
Stukken door J. Hudde verzameld als lid der "Commissie tot een generaal redres van Compagnie's zaken", zijnde extracten uit resolutiën enz. betreffende den handel der O.I.C. over de jaren 1608-1688.
c.1688.
1 omslag.
5
Brieven van C. van Beuningen, P. van Dam, R. van Goens en J. Camphuys, met bijlagen, benevens anders stukken betreffende het generaal redres van de zaken der O.I.C. over de jaren c.1676-c.1689.
1689.
1 pak.
6
Stukken door C. van Beuningen verzameld bij het opmaken van een generalen staat der O.I.C. hier te lande betreffende leger en vloot, handelsproducten, ambtenaren, effecten, generale onkosten enz. over de jaren 1612-1694.
c.1695.
1 pak.
7
Stukken betreffende het opmaken van een generalen staat en de boekhouding der O.I.C. over de jaren 1686-1703.
Met lijst der stukken, van welke die vermeld onder nrs. 17 en 21 ontbreken.
8
Stukken betreffende vernieuwing van het octrooi der O.I.C. over de jaren 1622-1669.
1693-1694.
1pak.
9
Stukken betreffende den omslag der O.I.C. over de jaren 1612-1699, verzameld door J. Hudde.
c.1684-c. 1699.
1 pak.
10
Stukken betreffende den omslag der O.I.C. uit Indië over de jaren 1659-1695, verzameld door den Directeur-Generaal Joan van Hoorn.
c.1696.
1 pak.
11
Stukken betreffende den omslag der O.I.C. in Indië, over de jaren 1696-1703.
c.1703.
1 omslag.
12
Lijsten der gequalificeerde personen en militairen in Indië, met beschouwingen over het aantal penisten en een specifiekebegrooting van alle gages over de jaren 1680-1685.
c.1686.
 
13
Stukken betreffende de boukhouding van de kamers der O.I.C. en hare departementen over de jaren c.1681-c.1701.
c.1701.
1 pak.
14
Stukken betreffende de boekhouding der O.I.C. in Indië, z.a. lijsten, balansen, berekeningen, enz. over de jaren 1612-1688.
c.1688-c. 1694.
1 pak.
15
Aanwijzing van de voordelen, welke de O.I.C. aan den staat toebrengt, benevens van de diensten, die deselve daaruit komt te trekken.
c.1702.
1 pak.
16
Stukken betreffende betalingen door de O.I.C. aan den lande gedaan, z.a. convooi-, licent- en veilgelden enz. over de jaren 1640-1692.
c.1680-c.1693.
1 omslag.
17
Gagelijsten van retourschepen der O.I.C. (Gedrukt).
1680-1703.
1 pak.
18
Staten houdende opgaven betreffende veilingen van de Kamers der O.I.C. over de jaren 1685-1703.
c. 1703.
1 pak.
19
Stukken betreffende het kapitaal, actien en de uitkeeringen der O.I.C. over de jaren 1612-1688.
c.1678-c.1704.
1 omslag.
20
Stukken houdende opgaven betreffende de schepen der O.I.C. over de jaren 1602-1687.
c. 1688.
1 pak.
21
Stukken houdende opgaven en beschrijvingen betreffende aantal, aanbouw, reparatie, uitrusting , laadruimte, stuwage, bemanning , Indische binnenlandsche vaart enz. van schepen der O.I.C.
c.1687-c.1695.
1pak.
22-23
"Middelen om uit te vinden de ware ladinge der scheepen na hare groote". Gedrukt.
Na 1685.
1 deel in 2 banden.
24
Stukken betreffende de distillatie van het zeewater aan boord der schepen van de O.I.C. over de jaren 1689-1698.
c.1698.
1 omslag.