Inventaris van het archief van Johannes Hudde, 1602-1703
Johannes Hudde

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A.   Stukken betreffende de Oostindische Compagnie.

II   Stukken betreffende verschillende zaken der Oostindische Compagnie.
25
Brief van den Gouverneur-Generaal Pieter de Carpentier aan den Opperkoopman van Neyenroode te Firando.
1625 mei 13
1 stuk.
26
Brief van Cornelis Witsen, Gouverneurvan Banda, van het schip Wezel bij het zeilen uit het Spanjaardsgat aan Gerrit Hudde.
1641 april 27.
1 stuk.
27
Copie-rapport van Cornelis Witsen, Gouverneur van Banda, aan de Heeren XVII over den tocht van Adriaan Dortsman naar de Zuid-Ooster-eilanden en over andere Bandasche Zaken.
1645 september 6.
1 stuk.
Het origineel rapport is gepubliceerd in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlands- Indië enz., Zesde Volgreeks, IIe deel (deel XLXI der geheele Reeks): Documenten betreffende de ontdekkingstochten van Adriaan Dorstman enz., door mr. E. Heeres, blz. 248 e.v.
28
Memorie van Cornelis Witsen, Gouverneur van Banda, aan den Gouverneur-Generaal betreffende zijn procedure voor den Raad van Justitie te Batavia.
1645.
1 stuk.
29
Brief van Jan Symonsz. te Banda-Neira aan Gerrit Hudde, meldende het overlijden van Cornelis Witsen, Gouverneur van Banda.
1646 september 8.
1 stuk.
30
Stukken betreffende den handel met Japan z.a. opgaven van cargasoenen, facturen, lijsten der koopmanschappen enz. over de jaren 1641-1660.
c.1649-c.1660.
1 omslag.
31
Rekening der uitgaven en specificatiën der geschenken van de hofreis van den Koopman Jan Boucheljon naar Jedo, het jaar 1658.
32
Memorie van de Staten-Generaal aan den Engelschen gezant Downing over de kwestie van de schepen Bonne Espérance, en Henry Bon Aventure, alsmede van de schepen der O.I.C. Hoopwel en Luypaard. Gedrukt.
1664.
1 band.
33
Copie-ordonnantiën en -instructiën voor Gouverneur-Generaal en raden van Indië, gearresteerd 1617 en 1650.
34
Copie-resolutie van de Staten van Holland betreffende de toekenning aan den Prins van Oranje van 1/33 part in alle uitgiften door de Heeren XVII.
1674.
1 stuk.
35
"Oprecht verhael van de desolate en de bedroefde toestant van bantam in Oost-Indiën".
1681.
1 stuk.
36
Brief van Constatin Ranst, gewezen raad van Indië, aan J. Hudde, betreffende eene kwestie van 196.000 ropijnen voor welk bedrag de O.I.C. door de Mooren in Bengalen zou zijn opgelicht. Met bijlagen.
1682.
1 omslag.
Constatin Ranst was van 1669 tot 1672 directeur van Bengalen.
37
Beschouwingen over het denkbeeld om jongelieden uit de weeshuizen op te leiden voor Indisch predikant.
1683.
1 stuk.
38
Copie-instructie van de Heeren XVII voor Hendrik van Rheede, heer van Mijdrecht, benoemd Commissaris naar Bengalen, Coromandel, Ceilon, enz 1684.
39
Bericht van de Heeren XVII aan de Staten-Generaal als antwoord op de klachten van den Engelschen gezant Markies d'Albyville over het gebeurde te Masulipatnam aan de kust van Coromandel en te Bataeanpas aan de Westkust van Sumatra. (Gedrukt).
1687.
1 band.
40
"Beknopt verhaal van de wonderlijke veranderingh voorgevallen in het Koninkrijk Siam, desen Jare 1688".
41
Extract-verbael van Commissarissen van Heeren Zeventien betreffende den handel op Pezië, benevens een copie-brief aan den Raad extra-ordinair Ambassadeur aan het hof van Perzië Jan van Leene.
1691.
1 stuk.
42
Brief van B. van der Dussen over de benoeming van een extra-ordinaire Bewindhebber ter Kamer Amsterdam voor de stad Gouda; met bijlagen.
1693.
3 stukken.
43
"Ordre en Reglement voor de Heeren Gecommitteerde Bewindhebberen gaande in commissie van de Compagnie met deselver binnenlandsche Jaghten, als anders waar na sij hun in't reguarde van't declareren van reys- en teerkosten sullen moeten reguleren".
1697.
1 stuk.
44
Stukken betreffende de uitvinding van het kompas en zeeklok door Ch. Huygensen soort gelijke uitvindingen door prof. Anthony de Sanguilon en St. Julien Pottier, met adviesen van prof. De Volder, over de jaren 1682-1697.
c.1698.
1 omslag.
45
Verslag van eene aardbeving te Batavia.
1699.
1 stuk.
46
Copie-brief van Pieter Rouvière, koopman te Amsterdam, betreffende de teelt van zijdewormen en de fabricage van zijden stoffen heir te lande.
c. 1700.
1stuk.
47
Formulieren der eedsafleggingen voor de bewindhebbers der O.I.C. (Gedrukt). Ongeunitdateerd.