Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van het archief

Bijlagen

Lijst van geraadpleegde werken:
Aa, A.J. van der, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, Haarlem 1852 Berckel, G.J.A. van, Bijdrage tot de geschiedenis van het Europeesche Opperbestuur over Nederlandsch-Indië, 1780-1806, Leiden 1880 Colenbrander, H.T., De Patriottentijd, deel III, 's-Gravenhage 1899 Colenbrander, H.T., Koloniale Geschiedenis;, deel II, 's-Gravenhage 1926 Dam, Pieter van, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie, deel I; uitgave F.W. Stapel in: Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 63, s-Gravenhage 1927 Elias, Johan E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, deel II, Haarlem 1905 Knuttel Wzn, G., De schilderijen in het hofje Meermansburg te Leiden in:Oud Holland, 32e jrg. 1914 Lauts, G., Geschiedenis van de macht der Nederlanders in Indië, Amsterdam 1859 Het Nederlandsch Adelsboek, 18e jrg. 1920 Rietstap, J.B., Wapenboek van den Nederlandschen Adel met Genealogische en Heraldische Aantekeningen, deel I Groningen 1883