Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van het archief

Bijlagen

Instructie voor d'advocaten van de Generale Nederlandsche geoctroyeerde Oost Indische Compagnie
Afschrift
Art.1.
D'advocaten van de Compagnie zullen t'allen tijden, zo wanneer de Vergadering van 17ne, het Haagsch besoigne of een Commissie van particuliere Gecommitteerdens uyt de Zeventhiene bij een zullen weezen, gehouden zijn, d'eerste te compareeren en de laaste uyt de Vergadering te scheyden.
Art. 2.
Zullen alle Remonstrantien, Requesten, Missiven en 't geen voorts ter vergadering zal voorkomen, van den presideerenden overneemen en dezelve overluyd leezen, mitsgaders de conclusien en Resolutien, die successivelijk bij den Praesiderenden zullen werden genomen, pertinentelijk en getrouwelijk aantekenen en bij eerste gelegentheyd ter vergadering resumeren en gearresteert zijnde registreren.
Art. 3.
Alle 't geene door ordre van deeze vergadering in Secreete boeken of notulen geregistreert en tot dien eynde door d'Advocaten opgesloten bewaart zal werden, als ook alle andere secreete stukken en papieren, daartoe zal niemand acces, of daar van visie en lecture hebben, dan alleen de leeden, die uyt deze vergadering tot zodanige secreete besoignes zijn gecommitteerd geweest, of namaals daartoe speciaal zullen werden geauctoriseert.
Art. 4.
Zullen alle zaken, ter Vergadering voorkomende of verhandelt wordende, zo wanneer de dienst van de Compagnie zulks eenigzints vereysschen zal, secreet houden.
Art. 5.
Zullen ook gehouden zijn alle stukken, papieren, missiven en Registers, tegenwoordig zijnde of nog te komen, gade te slaan, ofte te doen slaan, en daar benevens alle missiven van deeze Vergadering uytgezonden zijnde, in een register volgens den datum agter den anderen te doen afschrijven, dan wel in de Resolutien der Vergadering insereeren.
Art. 6.
Alle missiven, die van deeze Vergadering naar Indien zullen werden geschreeven, zullen d'Advocaten in een particulier copyboek, daar van te houden, agter den anderen doen inschrijven.
Art. 7.
Zullen meede van alle de Resolutien, bij deeze Vergadering genomen, als ook van de brieven, door dezelve naar Indien afgevaardigt, den zin of korten inhoud in margine doen noteren en zorg dragen, dat de generale Registers op de gemelde Resolutien en Brieven daarmeede werden aangevult.
Art. 8.
Zullen insgelijks gehouden zijn een apart Register, naar d'ordre van 't alphabeth, op de toenamen geschikt, te formeeren van alle de personen die in Indien eenige condemnatie 't haren laste ontfangen hebben, gelijk mede van zulke die gedeporteert of gecondemneert, hier te lande zouden mogen arriveren, dog alleen van zodanige personen, waarvan dit in de brieven of Resolutien uyt Indien zal werden bekent gestelt, ten eynde de Vergadering van 17ne en de respective kameren ten allen tijde daarvoor te konnen dienen.
Art. 9.
D'Advocaten zullen gehouden zijn in de gewone jaarlijkse Haagsche Besoignes over de lecture en de examinatie der brieven en papieren uyt Oost Indien ontfangen, nevens 't geene aan het zelve verders is gedemandeert, de voornaamste zaken daar bij voorkomende, getrouwelijk t'annoteren en daarvan een verbaal te formeeren, ten eynde daaruyt, alsmeede uyt de consideratien der present zijnde leeden de concept minuten der brieven, die de Vergadering van 17ne goedvinden zal, daarop naar Indien te laten afgaan, intestellen.
Art. 10.
Zullen alle de quaestien en processen, die de Compagnie zo active, als passive alreede hangende of uytstaande heeft en na deezen nog zouden mogen komen voor te vallen, wel en behoorlijk moeten examineren, ten eynde d'Advocaten of Procureurs, die daar in zouden mogen werden gebruykt, volkomentlijk t'instrueeren.
Art. 11.
D'Advocaten zullen zig moeten ontslaan van alle ampten, functien en bedieningen, en hunne personen alleenlijk stellen en laten employeeren ten dienste van de meergemelde Compagnie in 't generaal, en des verzogt zijnde, van yder kamer in 't particulier, zonder dat zij ook, gedurende hunne bedieningen, eenige andere ampten, of functien buyten de Compagnie zullen aanvaarden, ofte zig met eenige proceszaken van andere, 't geeven van advysen, en wat dies meer is, mogen bemoeyen.
Art. 12.
D'Advocaten zullen daar en boven nog staan en blijven ten dienste der kamer tot Amsterdam mitsgaders in derselver particuliere vergaderingen meede compareeren, en de Resolutie bij dezelve te neemen, te registreeren, mitsgaders nog alles te doen en te verrigten, daar in gemelde kamer, of de respective departementen in dezelve kamer, hunnen dienst nodig zou mogen hebben, zo als dit voor dezen altijd gedaan en gebruykelijk is geweest.
Art. 13.
Zo wanneer de kamer van Zeeland haar beurte zal weezen, om te praesideeren zal eene der advocaten, na den inval der rethour-schepen, daartoe van gemelde kamer versogt zijnde, gehouden zijn aldaar te compareeren, in den dienst van de generale Compagnie waartenemen.
Art. 14.
D'Advocaten zullen geen giften, gaven of geschenken mogen aannemen van eenige dienaren van de Compagnie in d'Indien, of hier te lande zijnde, nog ook van eenige andere personen, die ter Vergadering van de 17ne of eenige particuliere kamers iets zouden mogen hebben te verzoeken, solliciteeren of pretendeeren, directelijk of indirectelijk, niets uytgezondert.
Art. 15.
D'Advocaten zullen gehouden zijn zig tusschen de respective kameren althoos onzijdig te gedragen, zonder zig des eenes zaak meerder aan te neemen, als des anderen, ofte zig tegens eenige van dezelve in eeniger maniere partijdig te betonen, neen, maar in 't generaal aan alle Bewindhebberen, van wat kamer het ook zou mogen zijn, egaalijk hebben toe te dragen en te bewijzen alle eer en respect.
Art. 16.
D'Advocaten zullen gehouden zijn gedurende hunnen dienst een yder voor hun hooft, te participeeren een actie van drie duyzend guldens, oud capitaal, in eene der kameren van de generale Oost Indische Compagnie en dat op zodanige conditien, als de Bewindhebberen zelfs, volgens het octroy, ampliatie, nader interpretatie en continuatie vandien, hunne capitalen in de gemelde Compagnie gehouden zijn te participeeren.
Art. 7.
D'Advocaten zullen gehouden zijn, voor den aanvank hunner bediening te beloven en te zweeren, dat zij in alle getrouwigheyd den dienst van de Compagnie zullen waarnemen en hen naar den inhoud dezer Instructie punctuelijk reguleeren, en voorts doen den Eed, die Bewindhebberen bij d'aanvaarding hunner bedieningen gewoon zijn te presteren, item nog den eed van zuyvering, en die op het Placaat tegens het verkopen van ampten of aannemen van verbode giften, bij Haar Hoog Mogende gearresteert, in dato 10 december 1715.
Art. 18.
Eyndelijk behoud de Vergadering van 17ne aan zig t'allen tijde d'interpretatie, vermeerdering of vermindering van deeze Instructie, om daar in te doen, zo zij ten meesten dienste van de Compagnie bevinden zal te behoren.