Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

1   Toestand van de Compagnie en pogingen tot herstel.
60
Praeadvies van de hoofdparticipanten van kamer Amsterdam betrekking hebbende op de zorgelijke toestand van de V.O.C. (Afschrift).
1755
1 stuk
61
Extract uit de resoluties van de V.O.C. ter kamer Zeeland.
1779 april 12
1 stuk
62
Vertoog van Heren XVII aan de Staten-Generaal aangaande de slechte toestand van de V.O.C. wegens de oorlog met Engeland. (Afschrift).
1783 november 9
1 stuk
63
Memorie van specificatie van de buitengewone uitgaven die de V.O.C. moet doen vanwege de oorlog tegen Engeland. (Afschrift).
Z.d.
1 stuk
64
Missiven van de bewindhebbers van de V.O.C. aan de Staten-Generaal en aan de Staten van Holland houdende de slechte toestand van de V.O.C. (Concept).
1783 juli 14
2 stukken
65
Rapport van de bewindhebbers ter kamer Amsterdam aan de Staten van Holland betreffende de toestand van de V.O.C. (Afschrift).
1783 december 1
1 stuk
66
Stukken houdende ontwerp tot verbetering van de directie en het beheer der V.O.C. (Concepten en minuten).
1783
4 stukken
N.B. Hierbij aantekeningen van mr. D.A. Meerman van der Goes.
67
Schema van het rapport van de Buiten-Bewindhebbers (extra-ordinaris) betreffende het plan tot verbetering van het bestuur van de V.O.C.
Z.d.
1 stuk
68
Notitie met betrekking tot de plannen ter verbetering van de V.O.C.
Z.d.
1 stuk
69
Memories van opmerkingen op het verschil tussen het Amsterdamse en het Haagse plan betreffende het herstel van de V.O.C. (Concept).
Z.d.
1 stuk
70
Memorie van consideratien op de resolutie van Zeeland betreffende het plan ter verbetering in de directie van de V.O.C. (Afschrift).
1786
1 stuk
71
Extract uit het register van de resoluties van de Staten van Zeeland betreffende hun bereidwilligheid om de V.O.C. uit hun financieele zorgen te helpen. (Afschrift).
1789 maart 9
1 stuk
72
Brief van mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende zijn mening over de Zeeuwse resolutie ten opzichte van de slechte toestand van de V.O.C. (Concept).
Z.d.
1 stuk.
73
Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende financieele zaken van de V.O.C. (Concept).
1789
1 stuk
74
Memorie houdende adviezen van de Gecommitteerde Raden betreffende de kritieke toestand van de V.O.C. (Concept).
Z.d.
1 stuk
75
Secrete bijlagen tot het nader rapport van de gecommitteerden tot de zaken der O.I.C., over de staat en de omstandigheden van die maatschappij. (Gedrukt).
1791
1 omslag
N.B. Het rapport zelf is niet bij de stukken van Meerman van der Goes bewaard.
76
Memorie over de wenselijkheid tot het houden van een vergadering van Heren XVII ter beraadslaging over de kritieke toestand van de V.O.C.
Z.d.
1 stuk
77
Aantekeningen houdende belangrijke zaken betreffende de V.O.C., die speciale aandacht nodig hebben. (Afschrift).
Z.d.
1 stuk
78
Ontwerp voor de voorwaarden waarop de V.O.C. aan de benodigde gelden geholpen zou kunnen worden. (Afschrift).
Z.d.
1 stuk
79
Protestnota van het Amsterdamse raadslid Jan Petrus Scholten tegen de genomen resolutie betrekking hebbende op de veranderingen in het bestuur van de V.O.C. (Afschrift).
Z.d.
1 stuk