Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

3   Equipage.

g   Overtredingen, rechtspraak etc.
114
Brief aan mr. D.A. Meerman van der Goes van G.J. van Dam betreffende de uitlevering van twee gevangen deserteurs van compagnieschepen. (Origineel).
1781 februari 18
1 stuk
115
Resolutie van de scheepsraad over de weigering van de officieren van het schip Java om zee te kiezen. (Afschrift).
1781 augustus 30
1 stuk
116
Missive van de tweede advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes aan de Vice-admiraal A. Hartsinck betreffende toe te passen straffen tegen onwillige compagnies-scheepsmanschappen. (Afschrift).
1781 september 1
1 stuk
117
Missive van de bewindhebbers ter kamer Amsterdam aan de advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende het berechten van manschappen, die zich crimineel schuldig hebben gemaakt. (Origineel).
1781 oktober 9
1 stuk
118
Missiven, gewisseld tussen de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes en de auditeur-militair van het garnizoen te Arnhem, mr. Johan Jacob van Hasselt en de heren van het Departement van Equipagie ter kamer Amsterdam betreffende de zaak van Johan Casimir baron de Prophalow, luitenant in dienst van de V.O.C. (Origineel en minuut).
1781 oktober
4 stukken
119
Missive van de bewindhebbers ter kamer Amsterdam aan de advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende het verzoek om assistentie van de commanderende officieren van 's Lands schepen voor het optreden tegen de soldaten op het schip Voorberg, die geweigerd hebben om het scheepwerk te verrichten, ingeval de commandant zulks nodig acht. (Origineel).
1782 februari 11
1 stuk
120
Brief van mr. D.A. Meerman van der Goes aan de bewindhebbers inzake zijn verzoek aan de Prins van Oranje als admiraal-generaal tot het houden van een krijgsraad om rust en orde op de compagniesschepen te handhaven. (Afschrift).
1782 februari 17
1 stuk
121
Brieven van mr. D.A. Meerman van der Goes aan de bewindhebbers ter kamer Amsterdam betreffende de deserteurs van het schip Voorberg die in Noordwijk gevangen zijn genomen. (Afschrift).
1782 februari 18
1 stuk
122
Missive van de bewindhebbers ter kamer Amsterdam aan de advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende verzoek aan de stadhouder om de commanderende officieren in de grenssteden te bevelen de deserteurs van het schip "Voorberg" aan te houden. (Origineel).
1782 februari 21
1 stuk