Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

4   Stukken betreffende de loonadministratie.

c   Stukken betreffende nalatenschappen.
137
Verzoekschrift van de voogden over de minderjarige erfgenamen van Rolland Palm, in leven opperkoopman en gezaghebber van Sumatra's Westkust, aan de Heren XVII betreffende diens nalatenschap. Met bijlagen. (Concept en afschriften).
1778
5 stukken.
N.B. Dit geschreven concept-request door mr. D.A. Meerman van der Goes is opgemaakt waarschijnlijk ten behoeve van de voogden, o.a. mr. Adriaan van der Goes.
138
Memorie betreffende de aanspraken van 's Compagnies makelaars te Suratte op de nalatenschap van de overleden secune Bangeman. Met bijlagen. (Afschrift).
1779
1 stuk
139
Missiven van de procureur P. Hoyer van Brakel aan de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende de zaak van de bewindhebbers tegen Jolle Jolles en Johannes Rietveld over de insolvente nalatenschap van de V.O.C.-opperstuurman Cornelis van der Veurt. (Origineel).
1782 februari
3 stukken
140
Missiven van de heer Nicolai Eric Arbin, zaakwaarnemer/gezantschapssecretaris van de Republiek in Kopenhagen aan de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes, betreffende compagniesaangelegenheden en een schuldvordering van Christoffel Jacob Dreyhaupt. Met bijlagen. (Origineel en afschrift).
1782
4 stukken