Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

6   Stukken betreffende financieele aangelegenheden.

b   Journalen en correspondentie betreffende financieele zaken, opgemaakt en ontvangen door D.A. Meerman van der Goes.
164
Journaal van ontvangsten en uitgaven, gehouden door de tweed advocaat van de V.O.C., mr. Meerman van der Goes van maart 1781-september 1781.
1781
1 stuk
165
Journaal van ontvangsten en uitgaven, gehouden door de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes van 1781 t/m mei 1782.
1782
1 stuk
166
Journaal van ontvangsten en uitgaven, gehouden door de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes van maart 1781-september 1783.
1783
1 stuk
167
Journaal van ontvangsten en uitgaven van het Haags Besogne over de maanden juni 1782 t/m september 1782.
1782
1 stuk
168
Brieven en financieele aantekeningen berteffende de vorderingen van voorgeschoten gelden en tractement door en voor de kastelein van het logement in Middelburg. (Origineel en afschriften).
1781-1782
1 omslag
169
Brieven van en aan de bewindhebbers en de advocaat van de V.O.C. ter kamer Amsterdam aan en van verscheidene personen betreffende de betalingen van onkosten en rekeningen ten dienst van de V.O.C. (Originelen en minuten).
1781-1783
1 omslag
170
Kwitanties van de tweed advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan de bewindhebber, tevens kassier mr. Matthias Temminck voor rekening en ten dienste van de V.O.C. ter kamer Amsterdam. (Origineel).
1781-1783
1 omslag
171
Wissels, kwitantie en andere stukken behandeld door de tweede advocaat van de V.O.C. ter kamer Amsterdam mr. D.A. Meerman van der Goes als gevolmachtigde van Heren XVII.
1781-1783
1 omslag
172
Missiven van de gecommitteerden der V.O.C. te Parijs mr. P.E. v.d. Perre en mr. F.W. Boers aan de tweede advocaat van de V.O.C. ter kamer Amsterdam mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende de wisselbrieven. (Originelen).
1781-1783
14 stukken
173
Brieven, rekeing-contant en pre-memorie betreffende de zaken tussen de V.O.C. en de firma Bromet & Co. te Amsterdam. (Origineel, minuten en afschriften).
1781,1783
6 stukken
174
Brieven van E. Craeyvanger, bewindhebber der V.O.C. te Amsterdam aan de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende de geremitteerde wisselbrieven en de kwitanties. (Origineel).
1782
12 stukken
175
Brieven van de heer Diederik Kerfbijl, Nederlands consul te Livorno aan de advocaat en bewindhebbers der V.O.C. ter kamer Amsterdam betreffemde voorschotgelden voor de heer Voorth. (Origineel en afschrift).
1782, 1783
3 stukken
176
Massive van mr. Cornelis Backer Czn., secretaris van de Admiraliteit van Amsterdam aan de tweede advocaat van de V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende verzoek om toelichting over een vereffening van een rekening. (Origineel).
1783 april 9
1 stuk
177
Brieven, gewisseld tussen mr. Hendrik baron Hop, gevolmachtigde minister/gezant te Brussel en de tweede advocaat der V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes betreffende voorschotten door Hop gedaan ten dienste van V.O.C.-schepen. (Origineel en minuut).
1783
2 stukken
178
Aantekeningen van mr. D.A. Meerman van der Goes houdende een raming van te doene uitgaven.
1790
1 stuk
179
Declaratie van vacantiegelden en reiskosten voor de tweede advocaat van de V.O.C. in de commissies naar 's-Gravenhage. (Concept).
1781-1782
1 stuk
180
Aantekening houdende voorgeschoten porti betaald voor ontvangen brieven uit Parijs.
Z.d.
1 stuk