Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van het archiefbeheer
Daar de herkomst van ieder stuk uit de collectie vrijwel onmogelijk was na te gaan, is de verzameling als één geheel beschouwd en niet verdeeld volgens de personen. Zij vormt een welkome aanvulling op de stukken uit de compagniesarchieven, van welke juist de stukken, die het beheer in Nederland betreffen, slechts voor een klein gedeelte zijn bewaard. Belangrijk zijn in het bijzonder de particuliere aantekeningen van de vergaderingen van Heren XVII, van de Kamer Zeeland, en van de secrete en Haagse besognes door de Radermachers gemaakt, waaruit gegevens te kennen zijn, die niet in de officiele besluiten in het Compagniesarchief voorkomen. De stukken geven een beeld van het beheer en de handel der Compagnie en in het bijzonder van de Kamer Zeeland, gedurende een groot deel van de 18e eeuw.
De stukken, die het beheer van de VOC in Indië betreffen, kunnen worden beschouwd als aanvulling van de Overgekomen Papieren van Batavia in het Compagniesarchief. Daar deze serie vooral voor de 18e eeuw zeer omvangrijk is, zal men de meeste in de Radermacher-stukken behandelde zaken, die men hier echter in dossiers over verschillende jaren bij elkaar vindt, vollediger leren kennen dan uit de gegevens in het Compagniesarchief bewaard.
Het aantal stukken van de West Indische Compagnie is veel minder omvangrijk. In de jaren, dat het herkomstbeginsel nog niet in al zijn gestrengheid werd toegepast, zijn verschillende stukken uit de Radermachercollectie verdwaald en terechtgekomen in andere archieven. Slechts gedeeltelijk zijn deze teruggevonden, vooral geldt dit voor de stukken betreffende de Oost Indische Compagnie. Maar van die betreffende de West Indische Compagnie kunnen nog verschillende in andere archieven en collecties verborgen zijn. Het is zeer wel mogelijk, dat er in de toekomst nog stukken te voorschijn komen, die eveneens tot deze verzameling behoren, hetgeen alleen uit aantekeningen van de Radermachers kan blijken.
Ook van de stukken betreffende de West Indische Compagnie zullen zeker het meest belangrijk zijn, de particuliere saantekeningen door de Radermachers op verschillende vergaderingen gemaakt.
Behalve van de Oost Indische en West Indische Compagnie zijn er tenslotte nog een gering aantal stukken van de Zeeuwse Commercie Compagnie in de verzameling aanwezig.