Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

A   Algemeen Bestuur VOC

a   Algemene zaken
1
Enige minuut notulen van de vergaderingen der respectieve Compagnien van Verre over het vaststellen van het eerste octrooi der VOC.
1601 - 1602
1 omslag
2
Lijst van octrooien en plakkaten betreffende de O.I.C. te vinden in de verschillende plakkaatboeken.
1602 - 1737
1 omslag
3
Stukken betreffende de verlengingen van het octrooi van de VOC.
1603 - 1777
1 omslag
4
Artikelbrieven van de VOC, vastgesteld door de Saten-Generaal.
1672, 1742
1 omslag
5
Copie resolutie van Heren XVII, d.d. 13 oktober 1656, met de bepaling dat een bewindhebber minstens 25 jaar oud moest zijn, met aantekeningen van D. Radermacher en P. Boddaert.
1656 oktober 13
1 omslag
6
Copie resolutie der heren Saten van Zeeland om de verkiezing van bewindhebbers van de O.I. C. aan den Stadhouder op te dragen.
1680
1 stuk
7
Plakkaat der Saten-Generaal bevattende het verbod van omkoperij van leden de Generaliteitscolleges en der bewindhebbers van de Oost- en West-Indische Compagnie.
1715
1 stuk (gedrukt)
8
Notitie van de waarde van de huizen, erven en magazijnen van de Kamers.
1717
1 stuk
9
Lijsten van bewindhebbers in de verschillende Kamers met hun jaar van verkiezing, benevens aantekeningen betreffende de benoemingen tot bewindhebber.
1735 - 1739 (en zonder datum)
1 omslag
10
Teksten van de eed af te leggen door de bewindhebbers, hoofd-participanten en bedienden der VOC.
1669 (en zonder jaar)
 
11
Verklaring af te leggen door alle leden en dienaren van de O.I.C.? aan de nieuwe regering.
1796
1 stuk
12
Stukken betreffende het redres van de zaken der VOC, opgesteld en bijeengebracht door C. van Beuningen.
1680 - 1688
1 omslag
13
Aantekeningen van- en brieven aan P. Boddaert over verschillende Compagnieszaken.
1710, 1713 (en zonder datum)
4 stukken
14
Stukken betreffende de "Consideratien over den jegenwoordigen Staat van de Nederl. O.I. Maatsch." van Van Imhoff voor H.H. XVII met stukken betreffende geoorloofde goederen der zeelieden.
1742
1 omslag
15
Copie advies van den raad extra-ordinaris Reinier de Klerk aan Gouverneur-Generaal Jacob Mossel over het redres van 's Compagnieszaken.
1755 september 27
1 stuk
16
Notities van D. Radermacher uit de memories van C. van der Oudermeulen over het redres van 's Compagnieszaken.
1722, 1723
1 omslag
17
Aantekeningen van S. en D. Radermacher, betreffende noodzakelijke verbeteringen in 's Compagnieszaken.
1778, 1788 (en zonder datum)
 
18
Stukken betreffende het instellen van het 5e departement der VOC te Amsterdam en de verkiezing van leden van dat departement.
1786 - 1789
1 omslag
19
"Practijck van 's Compag's Dieven en eenige ontworpe voorsorge daar jegens ter Verbetering door A. Luymes", geschreven.
voor 1759 en na 1745
1 band
20
Concept brief met copie van D. Radermacher aan den Raadspensionaris L.P. van de Spiegel betreffende verschillende Compagnieszaken.
1788
2 stukken
In deze brief is sprake van het Ms: "Practijcq van 's Compagnies Dieven".
20A
Stukken betreffende middelen tot verbetering van de toestand der Compagnie, en in zake het voeren van de vlag door den admiraal van de retourvloot.
1792 - 1793
 
21
Verzameling van gedrukte en geschreven octrooien, resolutien, brieven enz. van de Staten-Generaal, Staten van Holland en Zeeland, magistraten van Middelburg betreffende de VOC. Met tafel.
1602 - 1743
1 band
22
Uittreksel uit het chronol. repertorium op de voornaamste resolutien van de stad Middelburg betreffende de Compagnie.
1604 - 1737
1 stuk
23
Uittreksel uit het chron. repertorium van de Staten van Zeeland betreffende Compagnieszaken.
1647 - 1739
1 stuk
24
Alphab. repertorium van zaken rakende de V.O.I. Compagnie.
1672 - 1718
1 deel
25
Aantekeningen betreffende de VOC, beginnend in 1598 voornamelijk betreffende de Kamer Zeeland, met extract uit het register op de tien copulaatboeken in de rekenkamer van Zeeland.
1738
1 stuk
26
Uittreksel uit het Codex Batavus van Eduard van Zurck gedrukt 1727, herdrukt 1738, betreffende de VOC.
1738
1 stuk
27
Notities betreffende zaken van de Compagnie door D. Radermacher geschreven.
1761 - 1768
1 deel
28
Uittreksel uit het alphab. repertorium op de werken van L. van Aitzema Historisch Verhaal van Saken van Staat en Oorloog Vredehandelinge en herstelde Leeuw betreffende de Oost- en West Indische Compagnie.
zonder datum
1 stuk
29
Aantekeningen bij de gedeelten uit 't boek "Hedendaagse Historie" betreffende de Compagnie.
zonder datum
1 stuk
30
Chronologisch repertorium op de stukken van S. Radermacher betreffende de VOC.
zonder datum
1 stuk
31
Brief van D. Radermacher aan bewindhebbers als antwoord op allerlei geschriften over de Compagnie.
1795
5 exemplaren