Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

A   Algemeen Bestuur VOC

h   Bedienden van de VOC.
61
Stukken betreffende de Compagniesadvocaten en hun salaris.
1652 - 1714
1 omslag
62
Aantekening betreffende sollicitanten naar de plaats van tweede advocaat bij de Compagnie wegens het overlijden van den advocaat A. Alewijn.
1735
1 stuk
63
Stukken betreffende het erfrecht in Holland en Zeeland en de regels voor het erfrecht der Compagniesdienaren vastgesteld in 1661
zonder datum
1 omslag
64
Stukken betreffende het maken van testamenten door Compagniesdienaren.
1738
2 stukken
65
Stukken betreffende het medenemen naar Indië van hun gezin door Compagniesdienaren.
1672 (en zonder datum)
2 stukken
66
Stukken betreffende het aannemen en bezoldigen van scheepsvolk en militairen.
1692, 1712
2 stukken
67
Copie request van de independent-fiscaal van Ceylon Lucas van der Dussen bij H.H. XVII betreffende zijn inkomsten en instructies voor verschillende independent-fiscalen.
17e eeuw
1 omslag
68
Acte van verbod voor Compagniesdienaren om vijandelijk tegen buitenlanders op te treden.
1714
1 stuk (gedrukt)
69
Stukken betreffende de aanstelling door Heren XVII van enige Compagniesdienaren in Indië.
1730, 1776
1 omslag
70
Requesten door hogere Compagniesdienaren gericht tot de Vergadering van Heren XVII om een eerherstel en schadevergoeding. Copieën.
1734 - 1786
1 omslag
Van Breton, Diederick Durven, J. de la Fontaine, W. Hendricks, G.L. van Liebeherr, A. Luymes.
71
Request van C. Braams, 1e equipagemeester van de Kamer Rotterdam aan H.H. XVII verzoekende een jaarlijkse uitdeling van specerijen te mogen ontvangen.
1737
1 stuk
72
Stukken betreffende requesten van familieleden van in Indië overleden Compagniesdienaren aan de Vergadering van XVII, met verzoek om uitbetaling van de nalatenschap van den overledene en van achterstallige gages.
1739 - (1760)
1 omslag
73
Copie resolutie van de Staten van Holland tegen de arresten op de gages van Compagniesbedienden in Indië.
1674 mei 8
1 omslag
74
Stukken betreffende de sollicitaties van hoge Indische ambtenaren naar een aanstelling tot Raad van Indië, voornamelijk requesten hierover gericht tot de Heren XVII.
1740 - 1761
1 omslag
Van: P.J. Bangeman; R. Block; C. Breekpot; H.P. Faure; N. Hartingh; M.J. van Idsinga; J.A. Meyer; J.F. de Ravallet; G.J. Rengers; J. van de Sleyden.
75
Extract uit de resolutien van H.H. XVII betreffende degenen, die in aanmerking kunnen komen voor een aanstelling tot Raad van Indië.
1776 november 7
1 stuk
76
Requesten gericht tot de Vergadering van Heren XVII om benoemd te worden in dienst van de VOC in Indië.
(1741) - 1761
1 omslag
Van: C. Jurriansz. (tot kapitein luitenant) J.J. van Hoorn (onderkoopman); A. Keneddy (onderkoopman); J, van Oorschot (Raad van Justitie); C.P.J. Schippers (Raad van Justitie); J. Ch. Schmellentin (dokter).
77
Authentieke copie van de aanstelling van Augustinus van Son tot secretaris van H.H. XVII door den prins van Oranje.
1750 juli 25
1 stuk
78
Extract uit de resolutie van Heren XVII betreffende het request van den kapitein luitenant W. van der Heyden over de verlaging van de kosten op de hoge officieren.
1752 oktober 5
1 stuk
79
Request van B. Brouwer, secretaris van de retourvloot aan H.H. XVII verzoekende een premie van fl. 300,-. Met bijlage.
1753
2 stukken
80
Extract uit de notulen van H.H. XVII betreffende het weren uit hun vergadering als bewindhebber van A. d' Arnaud, gewezen pakhuismeester, gedeserteerd uit Bengalen.
1755
1 stuk
81
Memorie ter verdediging van het verzoek van de bewindhebbers der VOC aan de Staten-Generaal om de uit Indië gevluchte dienaren terug te zenden voor den Indischen rechter.
1760
1 stuk
82
Stukken betreffende de aanstelling van Timothy Nucella, correspondent van de Compagnie te Londen.
1760
1 omslag
83
Aantekeningen van de hand van D. Radermacher over de oneerlijkheid der garbuleurs, schrijvers aan boord der schepen enz.
1785
2 stukken