Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

A   Algemeen Bestuur VOC

k   Schepen van de Compagnie
84
Lijsten van verongelukte en nieuw gebouwde schepen der Compagnie.
1604 - 1792
1 omslag
85
Stukken betreffende de navale macht van de VOC, met beschouwingen van C. van Beuningen hierover.
1680 - 1686
1 omslag
86
Stukken betreffende het aandoen van havens door Compagniesschepen van Ceylon, Hitland, de Zoute eilanden.
1683 - 1690
3 stukken
87
Copie beschouwingen betreffende het aantal zeelieden in dienst de Compagnie en hun gebruik, door C. van Beuningen.
1868
2 stukken
88
Uittreksel uit de notulen van H.H. XVII, betreffende den eis van den heer van Wetskapelle over het wrak van het schip Koning William. Met bijlage.
1697 april 4
1 omslag
89
Lijst van victualien en order op de rantsoenen voor de Compagniesschepen, opgesteld in 1695 met herzieningen.
1702 - 1731
1 stuk (gedrukt)
90
Stukken betreffende het convoyeren van de uitvarende en thuis komende Compagniesschepen.
1705 - 1725 (en zonder datum)
1 omslag
Hierbij brieven van en aan P. Boddaert.
91
Stukken betreffende de zieken op de Compagniesschepen.
1705 - 1771
 
Hierbij een copie advies van Professor Boerhave inzake de verandering in de medicamentenlijsten.
92
Uittreksel uit de resolutien van H.H. XVII betreffende het request van schipper P. Doen.
1705, 1715
1 stuk
93
Stukken betreffende de lading en ontvangst van de retourschepen.
1711 - c. 1762
1 omslag
94
Lijsten van de scheepsmacht der Compagnie met opgave van de lengte, lastage en het jaar van aanbouw der schepen.
1718 - 1771
1 omslag
95
Stukken betreffende de bouw en equipage van schepen bij de verschillende Kamers van de Compagnie.
1720 - 1788 (en zonder datum)
 
96
Lijsten van retourschepen voor de verschillende Kamers van de Compagnie. Met bijlage.
1735, 1760, 1763
4 stukken
97
Stukken betreffende de reparatie te Batavia van retourschepen.
zonder datum
2 stukken
98
Gedrukte en geschreven ladinglijsten van de retourschepen van de Nederlandse, Franse, Deense en Zweedse Compagnieën.
1737 - 1796
1 omslag
99
Stukken betreffende de wimpels van Compagniesschepen.
1737
2 stukken
100
Lijsten van door de verschillende Kamers nog te equiperen schepen.
1738 - 1740
3 stukken
101
Extract uit de notulen van de vergadering van H.H. XVII te Amsterdam betreffende het niet meer retourzenden naar Nederland van de schepen Oostrust en Gaasperdam van de Kamer Amsterdam.
1739
1 stuk
102
Waarschuwing van de stad Amsterdam tegen opstootjes van oproerige matrozen bij het Oost Indisch Huis.
1743
1 stuk (gedr.)
103
Aantekening betreffende het afgeven der resoluties van den scheeps- en breden raad door de scheepsofficieren aan de bewindhebbers. Zonder datum.
(1745)
1 stuk
104
Aantekeningen over schippers der Compagnie.
1748 (en zonder datum)
2 stukken
105
Stukken betreffende de assurantie op de schepen der Compagnie.
1751 - 1786 (en zonder datum)
1 omslag
106
Extract-resolutie van Heren XVII betreffende de vermindering van de hoeveelheid brood aan de uitvarende schepen medegegeven.
1752
1 stuk
107
Extract-resolutie van Heren XVII betreffende een voorstel tot centralisering van den inkoop van masthouten.
1754
1 stuk
108
Notities betreffende een verzoek der examinators der stuurlieden van Kamer Zeeland aan H.H. XVII om een zelfde tractement als de examinators van Kamer Amsterdam te mogen genieten.
(1753)
1 stuk
109
Stukken betreffende de bewapening van Compagniesschepen.
1755
2 stukken
110
Request van P. de Wind, medisch doctor, aan H.H. XVII, verzoekende toestemming om het door hem uit het Engels vertaalde en bewerkte boek over de gezondheid van het scheepsvolk aan de Compagnie op te dragen.
1760
1 stuk
111
Rapport van de Commissarissen tot de besognes, aanradende voortaan alleen nog maar driedekschepen te bouwen.
1793
3 stukken
112
Memories betreffende de veel geringere kosten, die de Compagnie behoefde te maken voor haar scheepvaart.
zonder datum
2 stukken