Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

A   Algemeen Bestuur VOC

n   Finantien
134
Generale staten van de Kamers van de VOC. Met bijlagen.
1649 - 1793
1 omslag
135
Stukken betreffende de schuld van B. Raule aan de Compagnie.
c. 1680
1 omslag
136
Balans op de generale negotieboeken van Indië.
1682
1 stuk
137
Extracten uit de notulen van Heren XVII en van de Kamer Zeeland over geldzendingen naar Indië en door de Kamers onderling.
1684 - 1753
1 omslag
138
Specificatie van de geldsommen, effecten enz. aanwezig in de verschillende comptoiren in Indië.
1684 - 1753
1 omslag
139
Beschouwing betreffende de schade door de Compagnie geleden door het niet behoorlijk uitrekenen van winst en verlies.
1688
1 stuk
140
Overzichten van de gelden en koopmanschappen van de Compagnie. Met tafels.
1691 - 1746
 
141
Stukken betreffende het groot aantal wissels dat in Indië op Nederland wordt getrokken en de geldelijke schade, die daaruit voor de Compagnie voortvloeit.
1698 - (1741)
1 omslag
142
Stukken betreffende de berekening der te betalen repartitie aan de participanten.
1710 - 1755
1 omslag
143
Aantekening over de omzet der respectieve kamers.
1734 - 1759
1 stuk
144
Lijsten van de stand der finantien van de diverse kamers.
1739 - 1761
1 omslag
145
Stukken betreffende uit te betalen gelden aan Compagniesdienaren.
1739 - 1780
1 omslag
146
Stukken betreffende het voordeel voor de Compagnie in het verzenden van voldoende contanten naar Indië.
1751
2 stukken
147
Aantekenigen betreffende de finantiele toestand en de boekhouding van de Compagnie in de 18e eeuw.
1787 of later
1 stuk
148
Aantekening over een memorie ter vergadering van Heren XVII behandeld, over de betaling van enige assignaties door de Kamer Zeeland.
(1762)
1 stuk
149
Memorie, houdende redenen door de bewindhebbers der O.I.C. opgegeven aan de Heren van de Hollandse Personele Commissie, waarom de jongste subsidie, aan de Compagnie toegestaan, niet voldoende zal zijn. Gedrukt.
1790
1 omslag
150
Brief van D. Radermacher aan een bewindhebber over de finantiele staat van de Compagnie. Met bijlage.
1795
2 stukken
151
Aantekeningen betreffende de gages en recognitiepenningen.
zonder datum
2 stukken