Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

B   Kamer Zeeland

a   Algemene Zaken
171
Particuliere notulen, voor het grootste gedeelte opgemaakt door S. en D. Radermacher van de vergaderingen van bewindhebbers der Kamer Zeeland. Met bijlagen.
1670, 1730 - 1800
7 pakken en 4 omslagen
172
Minuut notulen van de vergaderingen der bewindhebbers van Kamer Zeeland, opgesteld door S. Radermacher. Met bijlagen.
1738 - 1754
1 omslag
173
Alphabetisch repertorium op zaken betreffende Kamer Zeeland.
zonder datum
1 stuk
174
Extract uit de notulen van Kamer Zeeland, waarbij een afgevaardigde naar het Haags besogne gemachtigd wordt iemand in zijn plaats te stellen.
1692
1 stuk
175
Brieven van de bewindhebbers van Kamer Zeeland aan hun gecommitteerden ter vergadering van Heren XVII betreffende diverse zaken.
1731 - 1752
1 omslag
176
Stukken betreffende het bezwaar van Kamer Zeeland tegen den zuiveringseed.
1727
1 omslag
177
Geleidebrief van David Sandra, boekhouder van Kamer Zeeland, bij de stukken voor de gecommitteerden van Kamer Zeeland ter vergadering van Heren XVII.
1730
1 stuk
178
Stukken betreffende de reis naar Amsterdam gecommiteerden van Kamer Zeeland ter vergadering van Heren XVII.
1732 en 1743
4 stukken
179
Stukken betreffende het declareren van reiskosten.
1759
4 stukken
180
Uittreksel uit de notulen van Kamer Zeeland betreffende betere invulling van de maandroosters voor de vergaderingen.
1739
1 stuk
181
Aantekeningen en concept-instructies over de punten van beschrijving van de vergadering van H.H. XVII.
1748
1 omslag
182
Stukken betreffende de representanten van den prins benoemd 16 juli 1749, vooral betreffende den representant der Kamer Zeeland, Leendert Bomme.
1749 - 1752
1 lias
183
Extract uit de notulen van de vergadering van de Kamer Zeeland betreffende de aanbieding van het erfelijk opperbewind over de Compagnie aan den prins van Oranje.
1752
1 stuk
184
Stukken betreffende de benoeming van bewindhebbers van Kamer Zeeland.
1614 - 1787
1 omslag
Hierbij lijsten van bewindhebbers van Kamer Zeeland 1713 - 1761.
185
Stukken betreffende de tractementen en presentiegelden van de bewindhebbers.
1784, 1795
1 omslag
186
Stukken betreffende de verdeling van de begeving der ambten onder de bewindhebbers van de Kamer Zeeland en betreffende de benoeming van de Compagniesdienaren in Zeeland.
1689 - 1769
1 omslag
187
Voorstel van D. Radermacher aan Kamer Zeeland om de boekhouders zitting te geven in vergaderingen van Kamer Zeeland.
1794
2 stukken
188
Stukken betreffende de hoofdparticipanten van Kamer Zeeland, benevens een memorie tegen het bekend maken van het verhandelde in de vergadering van Heren XVII. Met bijlagen.
1716
1 omslag
189
Verklaring van D. Radermacher aan Kamer Zeeland zijn mening weergevend over de oprichting van het 5e departement in Amsterdam op voorstel van de Staten van Holland.
1786
3 stukken
190
Stukken (reglementen, instructies) betreffende de bedienden van Kamer Zeeland (advocaten, klerken, aphothekers, garenspinners, equipagemeesters etc.).
1682 - 1771
1 omslag en 2 banden
191
Stukken betreffende de tractementen en emolumenten van de Compagniesdienaren in dienst van Kamer Zeeland.
1731 - 1750
1 omslag
192
Brieven van verschillende personen aan S. Radermacher, waarin zij verzoeken om een aanstelling tot Indisch ambtenaar (supercargo in China, lid van de Raad van Justitie in Batavia.
1731 - 1760
1 omslag
193
Brieven van enige personen aan S. Radermacher, waarin zij hem verzoeken om zijn gunst voor hun protégés.
1740, 1748
2 stukken
194
Brieven van hoge Indische ambtenaren aan S. Radermacher, waarin zij hem verzoeken om zijn gunst.
1745 - 1746
2 stukken
195
Brieven van hoge Indische ambtenaren (de secunde te Suratten en de 2e secretaris van de Indische regering) aan S. Radermacher om zijn steun bij een bevordering tot raad- extra ordinaris van Indië.
1745, 1752
2 stukken
196
Brieven van A. Scherenberg en J.C. de Roo aan S. Radermacher om zijn steun te verzoeken bij de benoeming tot Raad-extra ordinaris van Indië voor hun protégé J. Schreuder.
1752 - 1753
1 omslag
197
Copie-request van kapitein U. Hemmingson aan de Kamer van Zeeland, verzoekende een nieuwe uitzending naar Indië in een militair ambt.
1752 januari
1 stuk
198
Brief van C. Luymes aan S. Radermacher over zijn verzoek om weer in dienst van de VOC te treden.
1753
1 stuk
199
Brief van Claude de Chuy aan S. Radermacher betreffende een benoeming tot Raad van Indië van een schoonzoon van den G.G.
1760
1 stuk
200
Brieven van enige personen aan S. Radermacher om hem te bedanken voor zijn verleende hulp.
1741 en 1753
2 stukken
201
Duplicaat van G. Fek, gewezen onderkoopman te Makassar, aan S. Radermacher om zich te beklagen over zijn overplaatsing.
1744
1 stuk
202
Lijst van officieren die hun diensten aangeboden hebben aan de O.I.C. ter Kamer Zeeland.
1763
1 stuk
203
Acte van capitulatie (in diensttreding) voor een fuselier.
zonder datum
1 stuk (gedrukt)
204
Stukken betreffende processen door de Kamer Zeeland gevoerd voor het Hof van Holland, den Hogen Raad, de Assurantie- en Schepenkamer en de Kamer van de Zeezaken te Middelburg.
1713 - 1779
1 omslag
Gerrit Vermaese, (erfenis A. van der Voort), David Kleeman, erfgenamen D'Abendana Osorio, graaf van Salm.
205
Stukken betreffende het proces van den bewindhebber van Kamer Zeeland M.J. Veth, heer van West Capelle voor het Hof van Holland gevoerd over de stranding van het schip Reygersbroek van de kamer Zeeland. Met bijlagen: stukken betreffende het strandrecht 1460 - 1738
1738 - 1751
1 pak
206
Stukken betreffende een proces van de erfgenamen van J. de Koning voor het Hof van Holland tegen Kamer Zeeland gevoerd.
1738 - 1747
1 omslag
207
Brief van den procureur P. van Bodegem aan S. Radermacher betreffende een proces.
1744
1 stuk
208
Stukken betreffende het proces voor den Hoogen Raad tussen Kamer Zeeland en den bewindhebbers J.W. Parker betreffende de rechtmatigheid van zijn verkiezing tot bewindhebber.
1769 - 1770
1 omslag
209
Stukken betreffende een proces gevoerd voor den Hoogen Raad door het schippersgilden van Middelburg tegen Kamer Zeeland. Met bijlage.
1776 - 1779
1 omslag
210
Stukken betreffende den verkoop van het schuttershof de Busse door Kamer Zeeland.
1788
1 omslag
211
Lijst van etenswaren voor een bewindhebbersdiner (?).
1795
1 stuk
212
Enige gedrukte formulieren in gebruik bij Kamer Zeeland.
zonder datum
1 omslag
Hierbij een formulier betreffende Compagniescorrespondenten in Engeland.