Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

B   Kamer Zeeland

b   Finantien
213
Stukken betreffende de convooien en licenten, lastgelden en metaalkanon te betalen door Kamer Zeeland.
1652 - 1741
1 omslag
214
Stukken betreffdne de schuldvorderingen van de Kamer Zeeland op de wisselbank te Middelburg 1676 en op den Muntmeester van Dortdrecht.
1706
1 omslag
215
Stukken betreffende de finantiele toestand van de Kamer Zeeland.
1730 - 1768
1 omslag
216
Stukken betreffende de specie, die door Kamer Zeeland naar Indië moet worden verzonden.
1730 - 1741
1 omslag
217
Stukken betreffende het verzoek van de stad Middelburg aan Kamer Zeeland om al de "geproclameerde gelden"op het kantoor van de consignatien te brengen.
1731
1 omslag
218
Brief van den bewindhebber van Kamer Zeeland H.J. Boudaen aan bewindhebbers te Amsterdam (?) over enkele finantiele kwesties.
1731
1 stuk
219
Stukken betreffende uitstaande schulden en opbrengsten van de verkopingen van Kamer Zeeland.
1732 - 1789
1 omslag
220
Notities betreffende een aantal recepissen van de Kamer Zeeland.
1732
1 omslag
221
Stukken betreffende de winsuitkeringen van Kamer Zeeland.
1739 - 1785
1 omslag
Hierbij een lijst van aandeelhouders. 1739
222
Extract-resolutie van de vergadering der Kamer Zeeland betreffende een voorstel aangaande de visitatie der boeken.
1741
1 stuk
223
Stukken betreffende de menage van de Kamer Zeeland.
1770
1 omslag
224
Stukken betreffende het voorstel van D. Radermacher aan Kamer Zeeland om wegens de tekorten van die Kamer, hulp te vragen aan de stad Middelburg en de Staten van Zeeland.
1789
1 omslag
225
Notitie betreffende de winst voor den muntmeester bij het slaven 200 Zeeuwse Rijksdaalders.
zonder datum
1 stuk
226
Aantekeningen betreffende de heffing van één per mille voor de diaconie van Middelburg en Vlissingen.
1769, 1771
2 stukken