Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   VOC in Indië

J   De comptoiren in Indië

7   Java Noord-Oostkust
500
Stukken betreffende de zaak van P. Goodschalk, gewezen opperhoofd van Japara, betreffende een kistje goud van den soesoehoenan.
1708 - 1709
1 omslag
501
Copie-memorie d.d. 12 februari 1745 betreffende de verpachting der sabandarijen aan Java's Noordkust en de betaling der pacht in rijst.
1745 februari 12
1 stuk