Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   VOC in Indië

J   De comptoiren in Indië

8   De Kaap
502
Stukken betreffende de Saldanhabaai.
1598 - 1611, 1723 - 1729, en zonder datum
1 omslag
503
Stukken betreffende de uitzending van landbouwsfamilies naar de Kaap en naar Indië.
1670 - 1715, en zonder datum
 
504
"Korte deductie" van W.A. van der Stel, gewezen gouverneur van de Kaap, geschreven als een verweerschrift tegen de klachten der Kaapse burgers, met contradeducties.
1707, 1712
3 banden
505
Copie-brief van M. de Chavonnes van de Kaap d.d. 1715 mei 11 aan Gouverneur-Generaal en Raden van Indië, betreffende de seinen te Kaapstad voor de retourvloot van 1716
1715 mei 11
1 stuk
506
Stukken en orders van Heren XVII betreffende het vertuien van de schepen liggende in de Tafelbaai.
1729 - 1731
1 omslag
507
Lijst van burgers in de Kaapkolonie met hun maatschappelijke positie en finantiele omstandigheden, benevens lijst van sinds 1708 gerepatrieerden met hun finantiele omstandigheden.
1732
1 omslag
508
Copie-brief van Heren XVII aan het gouvernement aan de Kaap betreffende verschillende zaken.
1741
1 stuk
509
Copie-brief d.d. 1741 maart 21 van D. Van der Henghel (?), independent-fiscaal van de Kaap aan de Gouverneur van de Kaap H. Swellengrebel en de Politieke Raad betreffende het eigenmachtig optreden van den Gouverneur, in het bijzonder in het geval van het ontslag van den vaandrig R.J. Abell.
1741
1 omslag
510
Brieven van den Gouverneur van de Kaap H. Swellengrebel aan S. Radermacher betreffende Kaapse zaken.
1745
2 stukken
511
Aantekening betreffende een resolutie van Heren XVII over de kleding van de Kaapse burger militie.
1745
1 stuk
512
Brieven van den Gouverneur aan de Kaap H. Swellengrebel aan S. Radernacher betreffende Kaapse zaken, in het bijzonder over de aanmatiging van Van Imhoff om de Kaap onder zijn gezag te brengen in plaats van onmiddelijk onder de Heren XVII.
1746
2 stukken
513
Aantekening betreffende enige Kaapse ambtenaren.
1753(?)
1 stuk
514
Verantwoording van den independent-fiscaal aan de Kaap Mr. W.C. Boers. Met bijlagen.
1782
1 deel (gedrukt)
515
Memorie van de representanten van de Kaapse burgers aan Heren XVII.
1783
1 band (gedrukt)
516
Aantekening betreffende de vertrektijden uit de Tafelbaai.
1793
1 stuk
517
Copie-beschrijving van het land om de Tafelbaai door E.W. Cochius, landmeter.
zonder datum
1 stuk