Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

V   2e W.I.C. in Afrika en Amerika

a   Kust van Guinea
587
Copie-brief d.d. 23 november 1679 van den Directeur-Generaal op de kust van Guinea, Heereman Abramsz., aan de Bewindhebbers met een beschrijving van de kust van Guinea.
1679 november 23
1 stuk
588
Stukken betreffende de Slavenhandel op de Kust van Guinea.
1680 - 1768 en zonder datum
1 omslag
589
Copie van het contract d.d. 21 februari 1701 gesloten tussen den Directeur-Generaal van de W.I.C. op de kust van Guinea, J. van Sevenhuysen, met de agenten van de Koninklijke Engelse Afrikaanse Compagnie.
1701 februari 21
1 omslag
590
Copie van de overeenkomst d.d 14 augustus 1703 tussen de Engelse, de Pruisische en de Nederlandse Compagnie op de Afrikaanse kust om zich samen tegen de Fransen te verdedigen.
1703 augustus 14
1 stuk
591
Stukken betreffende geschillen tussen Portugal en de W.I.C. over de handel aan de Kust van Guinea.
1723 - 1730
1 omslag
Bijlagen: een uittreksel uit het vredesverdrag van deRepubliek met Portugal betreffende de kolonien, 1660
een memorie van de schuld van de Portugees-Afrikaanse W.I. Compagnie aan de W.I.C., 1701 - 1702
592
Plakkaten van de W.I.C. tegen de particuliere handel op de Kust van Guinea.
1715 en zonder datum
2 stukken (gedrukt)
593
Copie van de verklaring d.d. 7 april 1723 van den oppercommies en den boekhouder van St. George d'Elmina over de verantwoording van de 10% recognitie der Portugezen door de oud Directeur-Generaal van de Kust van Guinea, W. Buttler.
1723 april 7
1 stuk
594
Aantekeningen betreffende de slechte toestand van de Nederlandse handel aan de Kust van Guinea.
1728 - 1729
1 stuk
595
Copie-instructie d.d. 12 oktober 1729 van de Heren X voor den Directeur-Generaal aan de Kust van Guinea en de Raad.
1729 oktober 12
1 stuk
596
Stukken betreffende het verlenen van de vrije vaart op de kust van Afrika en Amerika onder betaling van een recognitie aan de W.I.C.
1729 - 1734
1 omslag
597
Lijsten getrokken uit de soldijboeken van alle Kamers betreffende Compagniesdienaren aan de Kust van Guinea gestorven en wier plunje is verkocht.
1731 - 1736
1 omslag
598
Protesten van belanghebbende in de vaart op de kust van Afrika tegen het besluit van Heren X om hun bedienden op de Kust van Guinea vrije handel te verlenen.
1744
2 stukken
599
Lijst der Hollandse, Engelse en Deense forten langs de Kust van Guinea.
18e eeuw
1 stuk
600
Lijst der verschillende compagniesdienaren op de Kust van Guinea met hun inkomen.
zonder datum
1 stuk