Verzameling stukken, afkomstig van Salomon Sweers (levensjaren 1611-1674), Jeremias van Vliet (levensjaren ca. 1602-1663), Jacques Specx en François Mannis

Beschrijving van het Archief

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormers

Jacques Specx.
In zijn boek Cornelis Buysero te Bantam heeft dr. J.W. IJzerman aanteekeningen gepubliceerd over Jaqcues Specx's afstamming en eersten diensttijd bij de V.O.-I. Compagnie, welke aanvullen en verbeteren hetgeen in de literatuur over Specx (o.a. Van Rhede van der Kloot, De Gouverneurs-Generaal van Nederl.-Indië en Nieuw Nederl. Biografisch Woordenboek ) staat medegedeeld. Nog kan hieraan worden toegevoegd, dat de gegevens over Specx's aanvangstijd bij de Compagnie worden aangetroffen in eene verzameling stukken, berustend op het Algemeen Rijksarchief, welke afkomstig is van een scheepsofficier van het jacht "De Griffioen"; deze collectie werd in 1910 voor het Rijksarchief uit particulier bezit verworven en vormt eene aanvulling van de documenten, welke over de in 1609 naar Japan doorgezeilde schepen "Roode Leeuw met Pylen" en "Griffioen" in het archief der O.-I. Compagnie bewaard zijn gebleven. Onder de in 1910 verworven bescheiden van het jacht "De Griffioen" komt een monsterrol van 1607 voor, waarop Jaqcues Specx als tweede commies vermeld staat. Met eenige onderbreking duurde Specx's verblijf in Japan als opperhoofd van het comptoir te Firando tot october 1621, toen hij naar Batavia vertrok. Betreffende zijn verdere dienst kan hier, onder verwijzing naar Van Rhede v.d. Kloot o.c., worden medegedeeld, dat hij, door Heeren Zeventien bij brief van april 1626 opontboden om over Japan te berichten, in november 1627 naar Nederland vertrok. In januari 1629 verliet Specx, intusschen door Heeren Zevntien benoemd tot Eersten Raad van Indië, weder het vaderland. Hij was vergezeld van zijne echtgenote Maria Cecilia Buys met hare twee zusters. [1]Bij aankomst 23 september 1629 te Batavia vonden zij Gouverneur-generaal Coen juist overleden; Raden van Indiëwezen Specx provisioneel tot opvolger aan. Bij brief van 27 Augustus 1630 bekrachtigden Heeren Zeventien deze benoeming. [2] Tot 7 september 1632 bekleedde Specx het ambt van Gouverneur-generaal. Na zijn terugkeer in patria, juli 1633 blijkt hij zich te Amsterdam te hebben gevestigd. In 1638 huwde Specx met Magdalena Doublet. [3]Te Amsterdam werd hij bewindhebber van de kamer der Westindische Compagnie; in deze hoedanigheid vinden wij Specx in 1645 vermeld. [4]