Verzameling stukken, afkomstig van Salomon Sweers (levensjaren 1611-1674), Jeremias van Vliet (levensjaren ca. 1602-1663), Jacques Specx en François Mannis

Beschrijving van het Archief

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormers

François Mannis
In den jaargang 1652 van de uit Indië overgekomen papieren, aanwezig in het archief van de V.O.-I. Compagnie ter kamer Amsterdam bevindt zich eene lijst van Compagnie's gequalificeerde ambtenaren in Oost-Indië met vermelding van hun staat van dienst, opgemaakt in 1651. François Mannis vinden wij op deze lijst vermeld onder het hoofd Tayouan (Formosa), alwaar hij destijds op het kasteel Zeelandia in den rang van koopman als kassier dienst deed. Verder vernemen wij, dat Mannis als assistent in 1641 was uitgekomen op de "Vogel Struys" (hetzelfde schip dus, als waarop Salomon Sweers als extra-ordinaris Raad van Indië had gevaren). In 1646 was hij op Tayouan bevorderd tot onderkoopman, in 1650 tot koopman. Blijkens resolutie van Gouverneur-generaal en Raden van 11 october 1652 was Mannis destijds te Batavia. Op 13 december 1652 werd hij professioneel aangewezen als kassier tot het houden van Compagnie's cassa. Den rang van opperkoopman kreeg Mannis in 1653. Bij resolutie van den Raad van Indië van de 18 januari 1656 werd Mannis naar het vaderland verlost.