Verzameling stukken, afkomstig van Salomon Sweers (levensjaren 1611-1674), Jeremias van Vliet (levensjaren ca. 1602-1663), Jacques Specx en François Mannis

Beschrijving van het Archief

Inhoud en structuur van het archief
De negen banden, elk gemerkt C.S., aanwezig op het Algemeen Rijkarchief, vormen niet de complete verzameling C.S.; er is nog een aldus gemerkte band bekend, in het bezit van jonkheer Huydecoper van Nigtevecht. [2]De banden C.S. zijn op het Rijksarchief opgenomen geworden in de verzameling Koloniale aanwinsten Oost-Indië; zij waren-in de volgorde van den hierna komende inventaris- in deze verzameling genummerd: 44, 244, 41, 40, 246A, 246, 43, 245, 45. [3]De papieren afkomstig van Sweers, Van Vliet en Specx, zijn oudstijds bij elkander gevoegd en daarna gesplitst in groepen , deels chronologisch geordende bescheiden bevattend. Vervolgens zijn bij de aldus gegroepeerde stukken tafels opgesteld en op de banden rugtitels met het merk C.S. aangebracht; tevens is toen het stuk toegevoegd, dat in den inventaris vermeld staat onder nº. 8, fol. 240: het is eene opgave betreffende de bemanning in 1702 van het schip onder bevel van kapitein Cornelis Beeckman; deze was een schoonzoon van vice-admiraal Isaäc Sweers (den jongere broeder van Salomon). In den hierna volgende inventaris zijn de bescheiden in de banden S. stuk voor stuk beschreven; daarbij heb ik mij gehouden aan de volgorde der bescheiden in de banden; waar een enkele maal bij de chronologische ordening door den vroegere eigenaren een grove vergissing is gemaakt, heb ik daarop de aandacht gevestigd door gespatiëerd drukken van het jaartal. Voor elk document afzonderlijk zal de herkomst hetzij van Sweers, Van Vliet of Specx beoordeeld moeten worden; de mededeelingen over hunne staten, van dienst bij de V. O.-I. Compagnie zullen in verband met de gegevens die de bescheiden zelve opleveren, meestal tot eene conclusie dienaangaande in staat te stellen. Voor de papieren betreffende de W.-I. Compagnie zullen in verband met de gegevens, die de beschrijven zelve opleveren, meestal tot eene conclusie dienaangaande in te stellen. Voor de papieren betreffende de W.I.- Compagnie blijkt het, dat deze van den bewindhebber Specx afkomstig moeten zijn.