Verzameling stukken, afkomstig van Salomon Sweers (levensjaren 1611-1674), Jeremias van Vliet (levensjaren ca. 1602-1663), Jacques Specx en François Mannis

Beschrijving van de archiefbestanddelen

a   Stukken van Salomon Sweers, Jeremias van Vliet en Jaqcues Specx.
1
"Oost-Indische brieven, extracten en acten sedert 1620 tot 1674",
1640
1 deel.
De band bevatte oorspronkelijk bescheiden tot 1640; het stuk van 1674 is begin 18de eeuw ingevoegd bij het vervaardigen van de tafel die eveneens aanwezig is.
Fol. 1
Vrijpas voor Tsiosoo, Japanees, gegeven door Gouverneur-generaal Coen.
1620 juli 12
 
Gedrukt bij: Colenbrander, Jan Pietersz. Coen, Bescheiden IV,p. 735.
Gedrukt bij: Colenbrander, Jan Pietersz. Coen, Bescheiden IV,p. 735.
Fol. 2-5
Copie-translaat van Chineesche stukken, afkomstig van commandeur Cornelis Reyersz., van 1622.
Copie begin 18de eeuw
 
Fol. 6
Copie-resolutie, gearresteerd door Gouverneur Hans Putmans en den Raad, vergaderd in het jacht Catwijck in de rivier Chincheo.
1631 december 17
 
Fol. 7-9
Copie-missive van Bewindhebberen der O.-I. Compagnie te Amstedam aan Gouverneur-generaal en Raden van Indië.
1622 december 7
 
Gedrukt bij: Colenbrander, Jan Pietersz. Coen, Bescheiden IV, p. 736.
Gedrukt bij: Colenbrander, Jan Pietersz. Coen, Bescheiden IV, p. 736.
Fol. 10-13
Copie-missiven van J. Pz. Coen aan Gouverneur-generaal en Raden van Indië.
1623 october 21 en 1623 december 12
 
Gedrukt bij: Colenbrander, Jan Pietersz. Coen, Bescheiden IV, p. 605, 623..
Gedrukt bij: Colenbrander, Jan Pietersz. Coen, Bescheiden IV, p. 605, 623..
Fol. 14-15
Copie-missiven van J. Pz. Coen (aan Daniël van der Leck, benoemd Eerste Raad van Indië).
1625 december (fragment) en 1626 april 17
 
Gedrukt bij: Colenbrander, Jan Pietersz. Coen, Bescheiden IV, p. 685, 688.
Gedrukt bij: Colenbrander, Jan Pietersz. Coen, Bescheiden IV, p. 685, 688.
Fol. 16-17
Copie-missive van Joost Schouten, commissaris in Siam, aan Dato Bandana, eersten Mandarijn van Patany, geschreven te Judia in Siam.
Ongedateerd
 
Fol. 18-21
Copie-translaat-missive van Iquan, Groot-Mandarijn in Amoy en Admiraal-ter-zee over de provincie Hoccheo, aan Gouverneur-generaal Specx.
Ongedateerd
 
Fol. 22-23
Copie-translaat-missive van Iquan aan Gouverneur-generaal Specx.
Ongedateerd
 
Fol. 24-25
Copie-resolutiën van Gouverneur-generaal en Raden van Indië.
1632 september 5
 
Fol. 26-31
Copie-misiven van Willem Jansz. en Pieter van Santen te Osacca aan Cornelis van Neyenrode te Firando.
1631 januari 1-1631 februari 19
 
Fol. 32-35
Missive van Hans Putmans aan den Directeur-generaal Anthonio van Diemen, geschreven ter reede van Amoy in de rivier Chincheo.
1631 februari 22
 
Fol. 36-41
Copie-missive van Hans Putmans aan Gouverneur-generaal Specx, geschreven ter reede onder het eiland Lissuw voor de kust van China. Met bijlage.
1631 maart 6.
 
Fol. 42-47
Copie-missiven van Cornelis van Neyenrode te Firando aan Hans Putmans.
1631 maart 15 en 21 (in Tayouan ontvangen 1631 april 4 en 29)
 
Fol. 48-51
Missive van Bewindhebberen O.-I C. ter kamer Amsterdam aan Gouverneur-generaal en Raden van Indië.
1631 maart 24
 
Fol. 52-53
Copie-extract uit het Dagregister, gehouden op het comptoir Tayouan. Met bijlage.
1631 augustus 10
 
Fol. 54-55
Missive van Heeren Zeventien aan Gouverneur-generaal Specx.
1631 november 21
 
Fol. 56-57
Copie-extract uit de Generale missive van de Heeren Zeventien aan Gouverneur-generaal en Raden van Indië.
1631 november 21 (Het extract gedagteekend Batavia 1633 augustus 7.)
 
Fol. 58-59
Missive van de Heeren Zeventien aan Gouverneur-generaal en Raden van Indië.
1631 november 22
 
Fol.60
Missive van Bewindhebberen der O.-I. C. ter kamer Amsterdam aan de Gouverneur-generaal en Raden van Indië.
1631 november 29
 
Fol. 61
Calculatie der goederen en effecten, oner de respectieve kamers der O.-I. Compagnie berustende, waarop de egalisatie zou moeten worden gedaan.
Ongedateerd
 
Fol. 62-65
Copie-missive van Bewindhebberen der O.-I. C. ter kamer Delft aan Gouverneur-generaal en raden van Indië.
1631 november 9
 
Fol. 66-78
Copie-translaat van Portugeesche brieven, omtrent Cochin geïntercipieerd door een fregat van de vloot onder Pieter Vlack.
1634 october 9
 
Fol. 79-80
Missive van Hans Putmans aan Gouverneur-generaal Specx, geschreven ter reede onder het eiland Lissuw.
1632 januari 3
 
Fol. 81-82
Missive van Arend Gardenijs aan Gouverneur-generaal Specx, geschreven te Paliacatte.
1632 october 20
 
Fol. 83
Attestatie van Johan van Twist, opperkoopman en gewezen opperhoofd der comptoiren Amadabath, Cambaya, Brodera en Brotchia in het rijk van Guzeratte, betreffende het goed gedrag van den onderkoopman Salomon Sweers, cassier op het comptoir Amadabath, gegeven te Batavia.
1636 augustus 1
 
Fol. 84-89
Copie-missive van den ontvanger Cornelis van Maeseyck aan Qinay de Mang, overste in Jappara; copie-fragment van missive van Gouverneur-generaal en Raden van Indië aan Heeren Zeventien.
1632 januari 6
 
Fol. 90-99
Copie-missiven (van Gouverneur-generaal Jaques Specx) aan den opperkooopman Daniël Tresel, 1632 september 4; aan Jan van Hasel, 1632 october 2; aan Gijsbrecht van Lodensteyn, gouverneur der Molukken, 1632 november 6; aan Crijn van Raemburch, gouverneur van Banda, 1632 november 6 en 12; aan Aert Gysels, gouverneur van Amboina, 1632 november 8 en 12; aan Adriaen Anthonisz., majoor van het garnizoen te Batavia, 1633 november 3; aan Junius, secretaris van den Prins van Oranje, gedagteekend in 's-Gravenhage 1633 september 2.
1632-1633
 
In sommige afschriften komen correcties in het handschrift van Specx voor.
In sommige afschriften komen correcties in het handschrift van Specx voor.
Fol. 100-107
Copie-fragment van de missive van Gouverneur-generaal en Raden en Heeren Zeventien.
1634 augustus 15
 
Fol.108-115
Copie-missive van Gouverneur-generaal Brouwer aan Heeren Zeventien.
1634 augustus 18
 
Met aanteekening in dorso door Specx.
Met aanteekening in dorso door Specx.
Fol.116-117
Extract uit de missive van Heeren Zeventien aan Gouverneur-generaal en Raden van Indië van 21 april 1635.
Gewaarmerkt te Batavia 1636 mei 16
 
Fol. 118-126
Missive van Gouverneur-generaal en Raden van Indië aan den koopman Jeremias van Vliet in Siam.
1636 mei 16
 
Fol. 127-132
Missive van Gouverneur-generaal en Raden van Indië aan den koopman Jeremias van Vliet in de stad Judea in Siam.
1636 augustus 12
 
Fol. 133-136
Copie- missive van Jan van der Burch, gouverneur van Tayouan, aan den opperkoopman Jan Dirxz. van Galen.
1636 december 20
 
Fol. 137-147
Missive van Jan van der Burch aan Jeremias van Vliet, koopman in Siam te Judea.
1636 december 20
 
Fol.148-149
Extract uit de missive van Jan van der Burch aan Gouverneur-generaal en Raden van Indië.
1637 januari 15
 
Fol. 150
Resolutie van Jan Jansz. Hart c.s., over het terugkeeren van het jacht Judia naar Siam.
1637 maart 16
 
Fol. 151-154
Missive van de Raden van Indië aan Jeremias van Vliet in Siam.
1637 april 20
 
Fol. 155-156
Missive van Raden van Indië aan Jeremias van Vliet, opperhoofd in Siam.
1637 maart 31
 
Fol. 157-160
Missive van Raden van Indië aan Jeremias van Vliet, opperhoofd in Siam.
1637 mei 20
 
Fol. 161-162
Missive van Jan Dirkxz. Galen in Cambodja aan Jeremias van Vliet.
1637 mei 27
 
Fol.163-168
Missive van Gouverneur-generaal en Raden van Indië aan Jeremias van Vliet.
1637 augustus 25
 
Fol.169-174
Missive van Gouverneur-generaal en raden van Indië aan Jeremias van Vliet.
1637 september 4
 
Fol.175-178
Antwoord van den onderkoopman Simon Jansz. op den eisch van den fiscaal, overgeleverd aan den Raad van Justitie in Batavia.
1637 september 19
 
Fol. 179-182
Copie-missive van Joan van der Burch, gouverneur in Tayouan, aan den opperkoopman Jan Dirxz. van Galen.
1637 december 23
 
Fol.183-186
Missive van Joan van der Burch aan Jeremias van Vliet, opperhoofd in Siam.
1637 december 24
 
Fol. 187-188
Copie-missive van Cornelis van der Veer aan den opperkoopman Lucas de Vogel.
1638 juni 30
 
Fol. 189-190
Missive van Lucas de Vogel, opperkoopman in Jambi, aan den opperkoopman Hendrick Nachtegael.
1638 juli 20
 
Fol. 191-194
Extract uit het Resolutieboek van het comptoir in Tayouan.
1638 november 25
 
Fol. 195-199
Missive van Philip Lucasz. aan Jacques Specx te Amsterdam.
1638 december 21/30
 
Fol.200-203
Missive van Jan van der Burch in Tayouan aan den opperkoopman Hendrick Nachtegael, opperhoofd in Siam.
1638 december 23
 
Fol.204-205
Missive van Philip Lucasz. aan zijn zwager Jacques Specx te Amsterdam.
1639 januari 12
 
Fol. 206-207
Missive van Gouverneur-generaal Van Diemen aan Jeremias van Vliet, opperkoopman in Siam.
1639 mei 6
 
Fol. 208-215
Missive van Gouverneur-generaal en Raden van Indië aan Jeremias van Vliet in Siam.
1639 mei 6
 
Fol. 216-217
Missive van Gouverneur-generaal en Raden van Indië aan Jeremias van Vliet in Siam.
1639 mei 18
 
Fol. 218-219
Missive van Lucas de Vogel in Jambi aan Jeremias van Vliet.
1639 juni 4
 
Fol. 220-221
Missive van Pieter Soury aan Jeremias van Vliet, geschreven voor de stad Palembang.
1639 juni 24
 
Fol. 222
Missive van Philip Lucasz. aan Jeremias van Vliet.
1639 augustus 14
 
Fol. 223-227
Missive van Gouverneur-generaal en Raden van Indië aan Jeremias van Vliet in Siam.
1639 augustus 1
 
Fol. 228-229
Missive van Gouverneur-generaal en raden van Indië aan Jeremias van Vliet in Siam.
1639 september 1
 
Fol. 230-231
Nieuwstijdingen ("noves") uit patria en Indië.
1640 augustus
 
Fol. 232
Indische nieuwstijdingen ("novelles") te Batavia.
1639
 
Fol. 233-236
Copie-missive van Joan van der Burch in Tayouan aan den opperkoopman Joannes van der Hagen in Cambodja.
1640 januari 3
 
Fol. 237-242
Missive van Jan van der Burch, gouverneur in Tayouan, aan Jeremias van Vliet, opperkoopman in Siam.
1640 januari 24
 
Fol. 243-246
Nieuwstijdingen ("noves") in Batavia.
1640 maart
 
Fol. 247-248
Missive van Gouverneur-generaal en Raden van Indië aan Jeremias van Vliet in Siam.
1640 maart 27
 
Fol. 249-258
Missive van Gouverneur-generaal en Raden van Indië aan Jeremias van Vliet in Siam.
1640 mei 4
 
Fol. 259-264
Missive van Gouverneur-generaal en Raden van Indië aan Jeremias van Vliet in Siam.
1640 augustus 23
 
Fol.265-266
Extract uit missive van gouverneur Paulus Traudenius aan den Gouverneur-generaal.
1640 november 5
 
Fol.267-270
Copie-missive van François Caron, president in Firando, aan Johannes van der Hagen, opperhoofd in Cambodja.
1640 december 8
 
Fol. 272-281
Missive van Balthasar Bort in Malacca aan Salomon Sweers te Amsterdam.
1674 october 8,9
 
2
" Oost-Indische brieven, extracten en acten sedert 1641 tot 1673".
Met tafel, begin 18de eeuw.
Fol. 1-3
Copie-missive van gouverneur Paulus Traudenius en Raden in Tayouan aan Pieter van Regenmorter, opperkoopman in Cambodja.
1641 januari 14
 
Fol. 4-7
Missive van gouverneur Paulus Traudenius en Raden in Tayouan aan den opperkoopman Jeremias van Vliet.
1641 januari 28
 
Fol. 8-9
Missive van gouverneur Paulus Traudenius en Raden in Tayouan aan den opperkoopman Jeremias van Vliet.
1641 januari 17
 
Fol. 10-14
Copieën van brieven, geschreven door Salomon Sweers aan boord van den Vogel Struys.
1641 mei 28-september 30
 
Fol. 15-20
Missive van Johan van Twist te Mallaca aan den commissaris Jeremias van Vliet en den koopman Reynier van Tzum in Siam.
1641 augustus 22
 
Fol. 21-23
Brief van Arend Gardenijs, gouverneur ter kust van Choromandel, aan Gouverneur-generaal en Raden van Indië.
1641 novembember
 
Fol. 24-25
Copie-translaat van de ratificatie, d.d. 1641 november 28, door den Koning van Portugal van het Tractaat van Bestand, gesloten met de Staten-Generaal, gewaarmerkt te Batavia.
1642 october 20
 
Fol. 26-30
Copieën van brieven, geschreven door Salomon Sweers te Batavia naar patria.
1641 december-1642
 
Fol. 31-32
Copieën van gelegenheidsbriefjes, geschreven door Salomon Sweers.
Ongedateerd
 
Fol. 33-34
Copie-missive van Salomon Sweers aan Bewindhebberen O.-I. C. ter kamer Enkhuizen.
1642
 
Fol. 35-36
Aanteekeningen van Salomon Sweers uit brieven aan hem geschreven door de Bewindhebbers O.-I.C. ter kamer Enkhuizen, 1642 januari 18, en ter kamer Hoorn, 1642 januari 5.
1642
 
Fol. 37-38
Extract uit het advies van den piloot Frans Visscher over het ontdekken der Noorderquartieren van Japan.
1642 januari 23
 
Fol. 39-40
Copie-missiven van de Staten-Generaal aan Gouverneur-generaal en Raden van Indië, betreffende het tractaat van bestand met Portugal, 1642 februari 22 en maart 15, gewaarmerkt te Batavia.
1642 october 20
 
Fol. 41, 43-44
Copieën van missiven van Salomon Sweers aan Gouverneur-generaal en Raden van Indië.
1642 juni 13-juli 3
 
Fol. 42
Copie-schuldbekentenis van Jan Vinck, assistent, voor Salomon Sweers wegens 220 realen van achten, gepasseerd te Batavia 1641 december 7; copie-mandaat van Gouverneur-generaal Van Diemen aan Heeren Zeventien om 1000 realen van achten te doen betalen aan Nicolaas Wijntgens en Cornelis Sweers te Enkhuizen, welk bedrag te Batavia ten dienste der O.-I. Compagnie uit handen van Salomon Sweers is ontvangen.
1641 december 10
 
Fol. 43-45
Copie-testament van Jacob Sweers, gemaakt te Batavia 1642 juli 27, aldaar gewaarmerkt.
1645 october 10
 
Fol. 46
Eind-pagina van het minuut-verbaal uit de adviezen van Guzeratte, Hindustan, Perzië en Mocha, te Batavia ontvangen:
1641 november 11-1642 november 3, (door Salomon Sweers)
 
Zie: NA Den Haag, stukken van S. Sweers, J. van Vliet, J. Specx en F. Mannis, 1620-1674, nummer toegang 1.10.78, inv. nr. 6, fol. 1-26
Zie: NA Den Haag, stukken van S. Sweers, J. van Vliet, J. Specx en F. Mannis, 1620-1674, nummer toegang 1.10.78, inv. nr. 6, fol. 1-26
Fol. 47-48
Minuut-missive van Salomon Sweers aan Bewindhebberen O.-I. C. ter kamer Hoorn.
1642 december 12
 
Fol. 49-50
Extract uit missive van Bewindhebberen O.-I. C. ter kamer Amsterdam aan Gouverneur-generaal en Raden van Indië.
1643 april 18
 
Fol. 51-54
Aanteekeningen van Salomon Sweers voor het verbaal uit de adviezen van Paulus Croock, directeur van Suratte, van 1643 April 20 en Mei 5, op Batavia ontvangen 1643 juli 3-9.
1643
 
Fol. 55-56
Missive van Gouverneur-generaal Van Diemen aan Jeremias van Vliet, gouverneur in Malacca.
1643 mei 29
 
Fol. 57-58
Missive van Gouverneur-generaal en Raden van Indië aan Jeremias van Vliet, vice-gouverneur en directeur over de stad en fortres van Malacca.
1643 augustus 29
 
Fol. 59-60
Missive van Gouverneur-generaal en Raden van Indië aan de opperhoofden van het fluitschip De Eendracht voor Jamby.
1643 augustus 29
 
Fol. 61-63
Copie-missive van Jeremias van Vliet aan Heeren Zeventien. Met bijlage.
1647
 
Fol. 64-67
Extract uit Batavia's dagregister van 1643 december 14, rakende den tocht om de Noord en Oost van Japan.
1643 december 14
 
Gedrukt bij: Colenbrander, Dagh-Register der stad Batavia 1643-1644, p. 1-4.
Gedrukt bij: Colenbrander, Dagh-Register der stad Batavia 1643-1644, p. 1-4.
Fol. 68-73
Concept-missive van Gouverneur-generaal en Raden van Indië aan Bewindhebberen O.-I. C. te Hoorn.
1643 december 23
 
Fol.74
Extract uit de generale missive van Gouverneur-generaal en Raden aan de Heeren Zeventien.
1643
 
Fol.75-76
Concept-missive van Gouverneur-generaal en Raden van Indië aan bewindhebberen O.-I. C. te Enkhuizen.
1644 januari 10
 
Fol. 77-80
Copie-missive van Gouverneur-generaal Van Diemen aan de Koningin van Atchin, 1644 mei 25, gewaarmerkt te Batavia.
1644 mei 25
 
Fol. 81-84
Copie-missive van Heeren Zeventien aan Gouverneur-generaal Van Diemen.
1644 september 21
 
Fol. 85
Minuut-rekwest van Salomon Sweers aan Gouverneur-generaal Van Diemen.
1645 februari 23
 
Fol. 86-87
Aanteekeningen betreffende den staat van dienst van Pieter Mestdagh, secretaris van den Raad van Indië.
1646
 
Fol. 88-89
Minuut-missive van Salomon Sweers aan Heeren Zeventien.
1645 juli 12
 
Fol. 90-91
Copie-schuldbekentenis van Frederick Coyet, opperkoopman van het kasteel te Batavia, voor Salomon Sweers aan Heeren Zeventien.
1645 october 23
 
Fol. 92
Brief van Joan Maetsuycker aan Salomon Sweers.
1645 december 19
 
Fol. 93-94
Concept-remonstrantie van Salomon Sweers aan Heeren Zeventien. (Fragment).
1646 augustus
 
Vergelijk NA Den Haag, stukken van Sweers, Van Vliet c.s. nummer toegang 1.10.78, inv. nr. 3, fol. 282-293.
Vergelijk NA Den Haag, stukken van Sweers, Van Vliet c.s. nummer toegang 1.10.78, inv. nr. 3, fol. 282-293.
Fol. 95-96
Concept-missive van Jeremias van Vliet aan Gouverneur-generaal en raden van Indië, te Batavia geschreven.
1646 november
 
Fol. 97-101
Brief van François Caron aan den opperkoopman Philips Schillemans.
1647 juli 10
 
Fol. 102
Brief van Joan Maetsuycker aan Salomon Sweers, geschreven in Gale op Ceylon.
1647 november 21
 
Fol. 103-104
Brief van Dierick Wallis en hendrick van Seelst te Batavia aan Salomon Sweers.
1649 januari 18
 
Fol. 105-106
Copie-brieven (van Jacques Specx) aan J. de Vooght, 1651 Maart 21; aan zijn schoonbroeders Adriaen en George Rataller Doublet.
1651 mei
 
Fol. 107-108
Minuut-brief van Salomon Sweers aan François Mannis te Batavia.
1653 december 20
 
Fol. 109
Extract uit den brief van Hendrick van Seelst aan Salomon Sweers van 17 Januari 1654, notarieel gewaarmerkt te Amsterdam.
1656 october 27
 
Fol. 110-113
Brieven van Hendrick van Seelst aan Salomon Sweers.
1654 januari 17 en 18
 
Fol. 114-115
Brief van Hendrick van Seelst aan Salomon Sweers.
1654 november 5
 
Fol. 116-117
Brief van François Mannis aan Salomon Sweers.
1654 november 10
 
Fol. 118-119
Brief van François Mannis aan Salomon Sweers.
1655 januari 26
 
Fol. 120-123
Brief van François Mannis aan Salomon Sweers.
1655 januari 2
 
Fol. 124-125
Brief van Hendrick van Seelst aan Salomon Sweers.
1655 januari 18
 
Fol. 127-127
Brief van F. Mannis aan Salomon Sweers.
1655 april 4
 
Fol. 128-129
Brief van F. Mannis aan Salomon Sweers.
1654 januari
 
Fol. 130-131
Brief van Philip Cool, op de reede voor Malakka, aan Joan Bicker te Amsterdam.
1655 november 1
 
Fol. 132
Minuut brief van Salomon Sweers aan François Mannis.
1655 november
 
Fol. 133-134
Brief van Harboldus Thombergen te Souratte aan Salomon Sweers.
1658 januari 26
 
Fol. 135-139
Brief van Laurens Pit, gouverneur ter Kust van Choromandel, aan Salomon Sweers.
1661 januari 11
 
Fol. 140
Brief van Jan Croon te Batavia aan Salomon Sweers.
1661 januari 13
 
Fol. 141-142
Brief van Laurens Pit te Batavia aan Salomon Sweers.
1663 december 20
 
Fol. 143-144
Duplicaat-brief van Laurens Pit aan Salomon Sweers.
1664 januari 22
 
Fol. 145-146
Brief van Laurens Pit aan Salomon Sweers.
1664 januari 22
 
Fol. 147-148
Brief van Laurens Pit aan Salomon Sweers.
1664 september 20
 
Fol. 149-151
Copie-nouvelles betreffende Macassar.
Ongedateerd
 
Fol. 152
Brief van François Caron te Rochelle aan Salomon Sweers.
1665 december 10
 
Fol. 153-154
Brief van François Caron aan Salomon Sweers.
1666 februari 1
 
Fol. 155-158
Brief van Gillis van Breen te Batavia aan zijne cousins Salomon Sweers en Gillis van Breen.
1667 januari 20/25
 
Fol. 159-163
Copie-brief van Gilles van Breen te Batavia.
1667 januari
 
Fol. 164-165
Brief van Gillis van Breen aan Salomon Sweers.
1667 december 25
 
Fol. 166-167
Minuut-brief van S. Sweers en G. van Breen aan Gillis van Breen.
1668 april 10
 
Fol. 168-171
Brief van Gillis van Breen aan Salomon Sweers.
1669 februari 1
 
Fol. 172
Brief van Laurens Pit te Batavia aan Salomon Sweers.
1669 november 15
 
Fol. 173-174
Brief van Laurens Pit te Batavia aan Salomon Sweers.
1669 december 15
 
Fol.175-178
Extract-nouvelles van Indië, gezonden aan Salomon Sweers.
1670
 
Fol.179
Copie-brief uit Bengalen.
Ongedateerd
 
Vermoedelijk van Constantijn Ranst, directeur van Bengalen, aan Rijckloff van Goens den Jonge, 1671
Vermoedelijk van Constantijn Ranst, directeur van Bengalen, aan Rijckloff van Goens den Jonge, 1671
Fol.180
Brief van Josephus Dates te Batavia aan Salomon Sweers.
1670 januari 15
 
Fol. 181-182
Brief van Laurens Pit aan Salomon Sweers.
1670 Januari 30
 
Fol. 183
Copie-commissie voor Jan van Vliet, als assistent in dienst der O.-I. Compagnie, gegeven te Colombo.
1670 juni 24
 
Fol. 184-185
Brief van Laurens Pit aan Salomon Sweers.
1670 november 17
 
Fol. 186-187
Brief van Jan van Vliet te Colombo aan zijn oom Salomon Sweers.
1670
 
Fol. 188-189
Brief van Laurens Pit aan Salomon Sweers.
1670 december 14
 
Fol.190
Brief van Pieter van Hoorn te Batavia aan Salomon Sweers.
1670 december 15
 
Fol. 191
Brief van Nicolaas Verburch te Batavia aan Salomon Sweers.
1670 december 15
 
Fol. 192
Brief van Rijckloff van Goens te Colombo aan Salomon Sweers.
1670 december 18
 
Fol. 193-194
Brief van Rijckloff van Goens aan Jeremias de Haas te Amsterdam.
1670 december 18
 
Fol.195-196
Brief van Rijckloff van Goens aan Arent Muykens te Amsterdam.
1670 december 19
 
Fol.197-198
Brief van Rijckloff van Goens aan Catharina van Adrichem te Amsterdam.
1670 december 19
 
Fol. 199
Copie-rekwest van Jan van Vliet aan Rijckloff van Goens, gouverneur van Ceylon.
1670
 
Fol. 200-201
Brief van Jan van Vliet te Colombo aan zijn oom Salomon Sweers.
1671 januari 9
 
Fol. 202
Brief van Arnold Sweers te Colombo aan zijn oom Salomon Sweers.
1671 januari 10
 
Fol. 203-204
Brief van R. van Goens den Jonge aan Salomon Sweers, Herman Claesz. Stryen, Bartholomeus de Gruyter en Adriaen van der Chijs, geschreven aan Kaap de Goede Hoop.
1671 januari 26
 
Fol. 205-208
Brief van Cornelis Mol, secretaris der Weeskamer te Batavia, aan Salomon Sweers. Met bijlage.
1671 januari 27
 
Fol. 209-212
Brief van Laurens Pit aan Salomon Sweers.
1671 januari 30
 
Fol. 213-214
Brief van Laurens Pit aan Salomon Sweers.
1671 januari 30
 
Fol. 215-216
Brief van R. van Goens den Jonge aan Arent van der Graeff te Alkmaar, geschreven aan Kaap de Goede Hoop.
1671 januari
 
Fol. 217-220
Brief van Gillis van Breen aan Salomon Sweers en Gillis van Breen.
1671 januari 31
 
Fol. 226-227
Minuut-brief van S. Sweers en H. Cl. Stryen aan Rijckloff van Goens.
1671 augustus 7
 
Fol. 228
Copie-extrect uit het verbaal van het Haagsch Besogne (van Mei 1673) betreffende de zaak van Mattheus van den Broeck, voormalig Directeur in Bengalen, en de fraude op het comptoir te Casimibazar.
z.d.
 
Fol. 229
Aanteekeningen uit en missive betereffende Casimibazar.
Ongedateerd
 
Fol. 230-231
Brief van Jan van Vliet aan Salomon Sweers.
1672 januari 12
 
Fol. 232-233
Brief van R. van Goens den Jonge te Colombo aan zijn neef Salomon Sweers.
1673 januari 4
 
Fol. 234-239
Brief van Laurens Pit aan Salomon Sweers. Met bijlage.
1673 januari 17
 
Fol. 240-241
Brief van R. van Goens den Jonge aan Salomon Sweers, Herman Claesz. Stryen, Bartholomeus de Gruyter en mr. Adriaen van der Chijs.
1673 januari
 
Fol. 242-245
Brief van R. van Goens den Jonge aan Salomon Sweers.
1673 januari 4/ februari 5
 
Fol. 246-247
Brief van Jeremias van Vliet, ter reede van Texel, aan zijn oom Salomon Sweers.
1673 april 24
 
Fol. 248-249
Brief van Albert van Breugel aan Salomon Sweers, geschreven aan Kaap de Goede Hoop.
1673 mei 14
 
Fol. 250-253
Minuut-brief van Salomon Sweers te Batavia aan Cornelis Sweers en Nicolaes Wijntges.
1643 december 26
 
Fol. 254-257
Extract uit het journaal van Jeremias van Vliet, schipper op het jacht Muyderberg, met bestemming naar Batavia.
1673 mei 9-juni 10
 
Fol. 258-259
Minuut brief (van Jacques Specx aan zijn zwager Arend Gardenijs).
1643
 
3
"Oost-Indische brieven, extracten en acten sedert 1629 tot 1651".
Met tafel, 18e eeuw.
Fol. 1-10
Missive van Heeren Zeventien aan den Gouverneur-Generaal (Coen).
1629 augustus 28
 
Met aanteekening van ontvangstdatum door Gouverneur-generaal Specx. Naar het afschrift in het archief der V. O.-I. Compagnie gedrukt bij: Colenbrander. Jan Pietersz. Coen, Bescheiden V, p. 842.
Met aanteekening van ontvangstdatum door Gouverneur-generaal Specx. Naar het afschrift in het archief der V. O.-I. Compagnie gedrukt bij: Colenbrander. Jan Pietersz. Coen, Bescheiden V, p. 842.
Fol. 11-17
Copie-missive van Hans Putmans aan Gouverneur-generaal Specx, geschreven in het jacht Wieringen, liggende ter reede voor Annoy in de rivier Chincheo.
1631 februari 22
 
Fol. 18-25
Copie-missive van Heeren Zeventien aan Gouverneur-generaal en Raden van Indië.
1631 maart 23
 
Fol. 26-30
Copie-missive van Bewindhebberen der V.O.-I. Compagnie te Amstedam aan Gouverneur-generaal en Raden van Indië.
1631 mei 3
 
Fol. 31-37
Missive van Jan Carstenz. aan Gouverneur-generaal Specx, geschreven te Tayouan.
1631 october
 
Fol. 38
Interrogatoire akte van Jacob Compostel, opperkoopman op het jacht Beverwijck, opgemaakt te Tayouan.
1631 ocober 4
 
Fol. 39-40
Notitie betreffende de waren en koopmanschappen te Tayouan, geteekend door Jan Carstenz.
1631 october
 
Fol. 41
Interrogatoire akte van Paulus Pietersz., Gerryt Jacobsz. en Jan de Four, opgemaakt te Tayouan.
1631 october 3
 
Fol. 42
Interrogatoire akte van Michiel Michielsz. en Gerryt Maes, opgemaakt te Tayouan.
1631 october 3
 
Fol. 43
Verklaring, afgelegd door opvarenden van het jacht Wieringen te Tayouan.
1629 september 20
 
Fol. 44
Copie-verklaring, afgelegd door opvarenden van het jacht Wieringen te Tayouan.
1629 september 15
 
Fol. 45
Interrogatoire akte van Paulus Claesz., schipper op het jacht Wieringen, opgemaakt te Tayouan.
1631 october 4
 
Fol. 46
Interrogatoire akte van Aris Schellinger, schipper op het jacht Assendelft, opgemaakt te Tayouan.
1631 october 4
 
Fol. 47-48
Interrogatoire akte van Gideon Bouwersz., gewezen opperkoopman op het jacht Assendelft.
1631 october 4
 
Fol. 49-63
Copie-missive van Hans Putmans aan Gouverneur-generaal Specx, geschreven te Tayouan.
1631 october 10
 
Fol. 64-79
Missive van hans Putmans aan Gouverneur-generaal Specx, geschreven te Tayouan.
1631 october 10
 
Fol. 80-108
Misseve van Heeren Zeventien aan Gouverneur-generaal en raden van Indië.
1631 november 21
 
Fol. 109-110
Lijst van de retouren, gearresteerd door de Heeren Zeventien.
1631 november
 
Fol. 111-114
Missive van Bewindhebberen der O.-I. Compagnie te Amsyterdam aan Gouverneur-generaal en Raden van Indië.
1631 december 9
 
Fol. 115-124
Missive van Bewindhebberen der O.-I. Compagnie te Middelburg aan Gouverneur-generaal en Raden van Indië.
1631 december 11
 
Fol. 125-128
Copie-missive van Bewindhebberen der O.-I. Compagnie te Middelburg aan Gouverneur-generaal en Raden van Indië.
1632 april 9
 
Fol. 129-130
Copie-missive van Bewindhebberen der O.-I. Compagnie te Middelburg aan Gouverneur-generaal en Raden van Indië.
1632 januari 5, februari 19, februari 25, maart 3
 
Fol. 131-132
Missive van Bewindhebberen der O.-I. Compagnie te Middelburg aan Gouverneur-generaal en Raden van Indië.
1632 januari 5
 
Fol. 133-142
Copie-missive van Gouverneur-generaal Specx aan Equan. Groot-mandarijn van Aymoi en Admiraal-ter-zee wegens de provincie van Hoccheo.
1632 mei 26
 
Fol. 143-150
Missive van den Directeur-generaal Philip Lucasz. aan Heeren Zeventien, houdend verslag over den staat van Oost-Indië.
1636 januari
 
Fol. 151-162
Copie-missive van den gouverneur Johan van der Burch aan den commandeur Paulus Croocq, geschreven te Tayouan.
1638 december 8
 
Fol. 163-190
Copie-missive (van Carel Reyniersz.) aan Heeren Zeventien, houdend verslag over den staat van Choromandel, geschreven aan boord van de Nieuw Zelandia.
1639 augustus
 
De Raad van Indië Carel Reyniersz. , commandeur van de in januari 1639 uit Indië vertrokken retoursvloot, was oud-gouverneur ter kust van Choromandel.
De Raad van Indië Carel Reyniersz. , commandeur van de in januari 1639 uit Indië vertrokken retoursvloot, was oud-gouverneur ter kust van Choromandel.
Fol. 191-205
Missive van Arent Gardenijs aan Gouverneur-generaal en Raden van Indië, geschreven in het fort Geldria ter kuste van Choromandel.
1641 october 3
 
Fol. 206-223
Missive van Gouverneur-generaal en Raden van Indië aan jeremias van Vliet, gouverneur in Malacca.
1643 juli
 
Fol. 224-228
Copie van de missive van Bewindhebberen der V.O.-I. Compagnie ter kamer Amsterdam aan Gouverneur-generaal en Raden van Indië van 1644 april 4, gewaarmerkt te Batavia.
1644 september 30
 
Fol. 229-262
Copie-missive van Heeren Zeventien aan Gouverneur-generaal en raden van Indië.
1644 september 21
 
Fol. 263-270
Missive van Francisco Zusarte aan Gouverneur-generaal en Raden van Indië, geschreven in het kasteel te Batavia.
1645 mei 13
 
In resol. G.-G. en Raden, 16 mei 1645, wordt melding gemaakt van den commissaris en andere Portugeesche kooplieden van Macao.
In resol. G.-G. en Raden, 16 mei 1645, wordt melding gemaakt van den commissaris en andere Portugeesche kooplieden van Macao.
Fol. 271-281
Copie-missiven van Jeremias van Vliet aan Weesmeesteren te Schiedam, geschreven te Judia in Siam.
1639 october 6, 1640 november 10, aan boord van De Luypaert voor Jambi 1642 november 3, in Malacca 1644 december 20, te Batavia 1645 december 18
 
Fol. 282-293
Copie-remonstratie van Salomon Sweers aan Heeren Zeventien.
1646 augustus 9
 
Gedrukt: Bijdragen Taal-, Land-en Volkenkunde van Nederlandsch Indië. Derde Reeks, deel 8. p. 44-67.
Gedrukt: Bijdragen Taal-, Land-en Volkenkunde van Nederlandsch Indië. Derde Reeks, deel 8. p. 44-67.
Fol. 294-302
Copie-missive aan "Mijn Heer" in patria, houdend een verhaal der gebeurtenissen in China van 1642 tot 1649, gechreven te Agra.
1651 januari 8
 
Voor de V.O.-I. Compagnie bevonden zich destijds te Agra de kooplieden Jan Tack en Jan Berckhout (Misseve Directeur van Souratte aan Heeren Zeventien, 9 februari 1651), die derhalve als schrijvers van het verhaal in aanmerking komen.
Voor de V.O.-I. Compagnie bevonden zich destijds te Agra de kooplieden Jan Tack en Jan Berckhout (Misseve Directeur van Souratte aan Heeren Zeventien, 9 februari 1651), die derhalve als schrijvers van het verhaal in aanmerking komen.
4
"Oost-Indische , extracten en acten sedert 1623 tot 1655"
Met tafel, 18e eeuw.
Fol. 1-14
Copie van de "Poincten van reglement en redres van den staat van de Compagnie in Indië", (door Coen, 1623 november); benevens de "poincten van wederlegging".
z.d.
 
Zie eene andere copie der poincten in Inv. nº 9, fol. 214-220. Naar een afschrift in de collectie Melvill van Carnbee (thans aanwezig in de collectie van aanwinsten van de voormalige Eerste afdeling, toegangsnummer 1.11.01.01, inv. nr. 119gedrukt door Leupe in: Kroniek Historisch Genootschap, Tweede Serie, Negende Jaargang, 1853, p.129; eveneens bij: Colenbrander, Jan Pietersz. Coen, Bescheiden IV, p. 610-623. Naar een afschrift in het Archief van de kamer Zeeland V.O.-I. Compagnie. NA Den Haag, Stukken van Sweers, Van Vliet c.s. nummer toegang 1.10.78 inv. nr.9, fol. 214-220.
Zie eene andere copie der poincten in Inv. nº 9, fol. 214-220. Naar een afschrift in de collectie Melvill van Carnbee (thans aanwezig in de collectie van aanwinsten van de voormalige Eerste afdeling, toegangsnummer 1.11.01.01, inv. nr. 119gedrukt door Leupe in: Kroniek Historisch Genootschap, Tweede Serie, Negende Jaargang, 1853, p.129; eveneens bij: Colenbrander, Jan Pietersz. Coen, Bescheiden IV, p. 610-623. Naar een afschrift in het Archief van de kamer Zeeland V.O.-I. Compagnie. NA Den Haag, Stukken van Sweers, Van Vliet c.s. nummer toegang 1.10.78 inv. nr.9, fol. 214-220.
Fol. 15-16
Copie van het "Kort verhaal van hetgeen door de schepen Den Beer, Orangie en Erasmus op hun tocht langs de kust van China is verricht", geteekend door Isaäc van de Wercke.
1642 maart 10
 
Fol. 17-21
Copie-instructie, door de Heeren Zeventien gearresteerd voor de twee commissarissen van Indië, waarnaar zij zich in de generale visitatie van de gouvernementen, directiën, comptoiren en residentiën van Indië zullen hebben te reguleeren, d.d. 1626 april 23, gewaarmerkt te Batavia 1642 october 20.
Ongedateerd afschrift
 
Fol. 22-26
Instructie voor Willem van Cuningom, varende met de schepen Groot-Mauritius en Zuid-Holland naar Siam, geteekend door Gouverneur-generaal Coen.
1628 mei 25
 
Gedrukt bij: Colenbrander, Jan Pietersz. Coen, Bescheiden V, p. 373.
Gedrukt bij: Colenbrander, Jan Pietersz. Coen, Bescheiden V, p. 373.
Fol. 27-36
Copie-memorie van Heeren Zeventien voor Gouverneur-generaal en Raden van Indië betreffende het verhandelde in Den Haag op de zaak van Bantam. Met bijlagen.
1629 november 9
 
Fol. 37
Copie-notitie betreffende een jonk met carga, toebehoorend aan Japansche burgers, in juni 1630 van Batavia naar Siam gezeild en aldaar aangeslagen.
z.d.
 
Fol. 38-40
Copie-instructie voor den president Paulus Croocq en den Raad van de schepen Mauritius, Wapen van Hoorn en het jacht Negapatam, gaande van Batavia naar Siam, gegeven te Batavia.
1631 juni 13
 
Fol. 41-42
Copie-informatie van ingeborenen van het land Manilha betreffende Quelang.
1631 juni 30
 
Fol. 43-48
Copie-memorie voor gouverneur Hans Putmans en den Raad van de jachten Catwijck, Der Goes, Grootenbroeck, Zeeburch en Assendelft, gedestineerd naar Tayouan en de kust van China, gegeven te Batavia.
1632 juni 26
 
Fol. 49-58
Copie-remonstrantie betreffende de stad of negerij van Palymban op Sumatra door Adriaen Sonnius.
1632 november 3
 
Fol. 59-72
Copie-instructie voor Hans Putmans, gouverneur en directeur van Compagnie's zaken op de kust van China, en den Raad zoowel in Tayouan als op de vloot, gedestineerd naar genoemde kust.
1633 juni 1
 
Fol. 73-89
Copie-remonstrantie van Arent Gardenijs, gewezen gouverneur en directeur over Compagnie's kasteel, comptoiren en negotiën op de kust van Choromandel, overgegeven aan de Heeren Zeventien.
1635 januari 26
 
Fol. 90-104
Copie-remonstrantie betreffende den handel op Japan, gesteld voor Heeren Zeventien op het schip 's-Hertogenbosch.
1635 maart 1
 
Fol. 105-108
Instructie voor Jeremias van Vliet, koopman op Compagnie's comptoir in Siam, gegeven door het opperhoofd in Siam, Joost Schouten.
1635 maart 6
 
Fol. 109-110
Akte van aanstelling voor Jeremias van Vliet als waarnemend opperhoofd in Siam, gegeven door Joost Schouten.
1635 maart 6
 
Fol. 111-112
Akte van aanstelling voor Jeremias van Vliet als waarnemend opperhoofd in Siam, gegeven door Joost Schouten.
1635 maart 10
 
Fol. 113-115
Instructie voor Jeremias van Vliet, koopman op Compagnie's comptoir in Siam, gegeven door Joost Schouten.
1636 maart 10
 
Fol. 116-119
Copie-instructie voor den schipper commandeur Mathijs Hendricxz. Quast en den raad van de schepen Rarop, Noordwijk, Bommel en Warmondt, gedestineerd te zeilen van Batavia naar Siam, Tayouan en Japan, gegeven te Batavia.
1636 mei
 
Fol. 120-125
Instructie voor Jeremias van Vliet, opperhoofd over Compagnie's comptoir en commercie in Siam, gegeven door Joost Schouten.
1636 november 30
 
Fol. 126-127
Copie-instructie voor de overheden van het fluitschip Den Otter, zeilend van batavia naar Siam, gegeven te Batavia.
1637 april 20
 
Fol. 128-130
Seinbrief voor de retourschepen Wesel, Nieuw Haarlem, Nassau, Middelburch, Hof van Holland en Hollandia onder het beleid van gouverneur Gysels, gegeven door Aerts Gysels.
1637 december 15
 
Fol.131-132
Instructie voor den opperkoopman Jeremias van Vliet en den scheepsraad van het schip Leiden, zeilend van Batavia naar Siam, gegeven te Batavia.
1638 augustus 23
 
Fol. 133-143
Instructie voor Jeremias van Vliet, opperhoofd, en den Raad van Compagnie's comptoir in Siam, gegeven te Batavia.
1638 augustus 23
 
Fol. 144
Copie-instructie voor de opperhoofden op het jacht Waterloose Werve, zeilend van Tayouan naar Siam, gegeven in Tayouan door Jan van der Burch.
1638 december 23
 
Fol. 145-150
Copie-instructie voor den schipper en overheid van de jachten Welsingh en Roemerswael, gedestineerd van de Carimonsche reede naar de eilanden Loura en Timon om te kruisen op de navetten van Maccou, Manilha en elders, gegeven door Philip Lucasz. in het schip 's-Hertogenbosch omtrent Kaap Ratsjada 1639 october 21; fragment van copie-brief van Philip Lucasz. aan Gouverneur-generaal en Raden van Indië.
1639 october 22
 
Fol. 151-158
Instructie voor den commandeur en sergeant-majoor Adriaen Anthonisz. en den Raad van het schip Utrecht en de jachten Welsingh, Waterloose Werve en het galjoot De Jager, vertrekkend ter bemachtiging van 's vijands fort en stad Malacca, gegeven te Batavia.
1640 mei 19
 
Fol. 159
Copie-oder voor den opperkoopman Hendrick van Wierga en de verdere scheepsoverheid van de fluiten Dolphijn, Maan en het jacht De kleine Zon, varend van Batavia naar Amboina, gegeven te Batavia.
1641 februari 15
 
Fol. 160-161
Copie-order, instructie en seinbrief, door den opperkoopman Hendrick van Wierga en den Breeden Raad der fluitschepen Dolfijn, Gulden Maan en het jacht De Zon gemaakt.
1641 februari 17
 
Fol. 162
Copie-seinbrief voor de overheid der fluitschepen Gulden Maan en Jong Zaaier, varend naar Batavia, vastgesteld door den Breeden Raad der schepen.
1641 april 27
 
Fol. 163-164
Order voor den commissaris Jeremias van Vliet en verdere overheid van de schepen Snouck en Heemskerck, zeilend van Batavia door de straat Palimbangh voorbij Jamby, gegeven te Batavia.
1641 september 4
 
Fol. 165-175
Instructie voor Jeremias van Vliet, gaande als commissaris naar Siam, gegeven te Batavia.
1641 september 4
 
Fol. 176-178
Instructie voor den commandeur Dominicus Bouwens en de verdere overheid van de jachten Arnemuyden, Ackersloot, Bredam, Bergen op Zoom, Franicker en De kleine Sterre, varend van Batavia naar Ceylon, gegeven te Batavia.
6141 october 18
 
Fol. 179-182
Copie-seinbrief voor de opperhoofden van de schepen en jachten 's-Hertogenbosch, Hollandia, Harderwijck, Nieuw Enchuysen, Wassenaer, Egmont, 't Vliegend Hart, de Noordstar, Venlo en Rommerswael mitsgaders die nog zouden mogen volgen, gedurende de voyage naar en voor Goa, gegeven in het schip 's-Hertogenbosch voor Anjer.
1641 juli 17
 
Fol. 183
Teekening van een bolwerk.
Ongedateerd
 
Fol. 184
Copie-remonstrantie aan Heeren Zeventien van Jacques Specx, gewezen Gouverneur-generaal van Indië, en Philip Lucasz., gewezen Raad van Indië, gouverneur van Amboina, betreffende de onrechtmatige proceduren, gehouden tegen hun zwager Arend Gardenijs door Gouverneur-generaal Brouwer.
1634 augustus
 
Fol. 185-189
Copie-seinbrief voor de opperhoofden van de schepen Amboina, Bergen op Zoom, Harderwijck, Valckenburg, Wassenaer, Uitgeest, Noordstar en het jacht Cleyn Zutphen onder commandeur Jan Dirxz. Galen, zeilend naar Goa, gegeven in het schip Amboina voor Geertruyts-eiland.
1642 augustus 10
 
Fol. 190-202
Copie-verantwoording van Joan van Twist op de missive, door den vice-gouverneur Jeremias van Vliet geschreven aan Gouverneur-generaal en raden van Indië.
1643 mei 27
 
Fol. 203-219
Copie-instructie voor den commissaris en opperkoopman Reynier van Tzum, gaande naar Siam, gegeven te Batavia.
1644 mei 2
 
Fol. 220-225
Copie-instructie voor Pieter Soury, gaande in commissie naar de Pangerans van Palembangh en Jamby, mitsgaders den Jangh de Portuangh van Johor, gegeven te Batavia.
1644 juli 17
 
Fol. 226-232
Copie-instructie voor den opperkoopman Arnold de Vlamingh van Outshoorn, gaande als commissaris naar de Koningin van Atchien, gegeven te Batavia.
1645 april 27
 
Fol.233-235
Copie-memorie, waarnaar zich Frederik Coyett, opperkoopman; en Hendrick van Seelst, kassier van het kasteel te Batavia, in het administreeren der goederen van Salomon Sweers gelieven te reguleeren.
1645 december 20
 
Fol. 236-249
Copie-verhaal van den tocht, tegen de Nanninxse en Rombonse Manicabers, op last van Arnold de Vlamingh van Outshoorn, president van Malacca, ondernomen onder de leiding van den opperkoopman Valerius van Gistele; Malacca,
1646 maart 12
 
Fol. 250-251
Overzicht, geschreven door Salomon Sweers, van de artikelen van het octrooi voor een op te richten Compagnie van Navigatie en negotiatie op Orienten, Asia, Africa en America bezuiden den kreeftskeerkring, door den Keurvorst van Brandenburg Frederick Hendrick Wilhelm geapprobeerd te 's-Gravenhage.
1647 maart 12
 
Vergelijk: R. Schück, Brandenburg-Preussens Kolonial-Politik, 1647-1721, p.21.
Vergelijk: R. Schück, Brandenburg-Preussens Kolonial-Politik, 1647-1721, p.21.
Fol. 252-258
Copie-instructie voor den koopman Zacharias Wagenaar, gezant naar de Tartarische regeering over de gewonden der stad Canton, gegeven te Batavia.
1653 juli 28
 
Fol. 269-277
Copie-instructie voor Dirck Schouten, boekhouder van de generale boeken der Compagnie, als commissaris aan de Koningin van Achien, gegeven te Batavia.
1655 april 24
 
Fol. 278-279
Fragment van copie-memorie voor Hendrick van Seelst, eerste koopman van het kasteel Batavia, als commissaris naar den Sousouhounan Mataram, gegeven te Batavia.
1655 october 1
 
Fol. 280-283
Concept van project-artikulen tot oprichting van eene Fransche Compagnie van Oost-Indië met Hollandsche participatie.
Ongedateerd
 
Het laatse artikel in het handschrift van Salomon Sweers. Het project maakt melding van den kardinaal en van den oorlog, door den koning van Frankrijk in Duitschland gevoerd.
Het laatse artikel in het handschrift van Salomon Sweers. Het project maakt melding van den kardinaal en van den oorlog, door den koning van Frankrijk in Duitschland gevoerd.
Fol. 284-285
Project-artikulen tot oprichting van eene Algemeene Nieuwe Hollandsch-Fransche Compagnie van Oost-Indië.
Ongedateerd
 
Fol. 286-288
Project-artikulen tot oprichting van eene Algemeene Nieuwe Hollandsch-Fransche Compagnie van Oost-Indië; geschreven door Salomon Sweers.
Ongedateerd
 
5
"Notitiën, missiven en instructiën van Oost-Indische zaken sedert 1602 tot 1644"
Met tafel, 18e eeuw.
Fol. 1-58
Copie-instructiën, -memoriën, -artikulen en notitiën voor de voyage der schepen onder admiraal Pieter Willemsz. Verhoeff en vice-admiraal François Wittert.
1607 october-1608 mei
 
Fol. 60-68
Copie-missive van bewindhebberen der V. O.-I. Compagnie aan admiraal Pieters Willemsz. Verhoeff c.s., 1608 Maart 29; met copie-instructie en copie-memorie,
1608 april 11
 
Fol. 69-70
Copie-memorie van Admiraal Pieter Willemsz. Verhoeff aan de Raden der schepen Vereenichde Leeuw en Griffioen voor Johor.
1609 februari 25
 
Fol.71-126
Copie van het Dagregister, gehouden op het kasteel te Batavia.
1636 september 5- 1633 juli 31
 
Naar het copie-dagregister in het archief der V. O.-I. Compagnie gedrukt bij: Colenbrander, Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia, 1631-1634, p. 96-209.
Naar het copie-dagregister in het archief der V. O.-I. Compagnie gedrukt bij: Colenbrander, Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia, 1631-1634, p. 96-209.
Fol. 127-185
Copie van het Dagregister, gehouden op het kasteel te Batavia.
1644 januari 1-1644 mei 31
 
Gedrukt bij: Colenbrander. Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia, 1643-1644, p. 5-87. Het opschrift "Aanmerkelijke Annotatiën aº. 1644 gehouden in Batavia", is toegevoegd door den eigenaar aanvang 18de eeuw.
Gedrukt bij: Colenbrander. Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia, 1643-1644, p. 5-87. Het opschrift "Aanmerkelijke Annotatiën aº. 1644 gehouden in Batavia", is toegevoegd door den eigenaar aanvang 18de eeuw.
Fol. 186-205
Copie-beschrijving van Japan en Firando; van memoriën betreffende waren en koopmanschappen voor den Japanschen in- en uitvoerhandel; van prijscourant van goederen, getrokken door Coenraedt Cramer, in de jaren 1624-1626 naar Japan gezonden en aldaar door Cornelis van Neyenrode verhandeld; van aanteekenigen betreffende de reizen van Golkonda naar Aleppo, van Goa naar Suratte, van Suratte naar Ormus, benevens betreffende gewicht en geld ter kust van Chormandel.
z.d.
 
Fol. 206-236
Copie van het journaal, gehouden door Coenraedt Cramer, gecommiteerd van wege de Oostindische Compagnie uit Firando naar Miacco aan de Keizerlijke Majesteit en Raden van Japan. Met bijlagen.
1626 augustus 26-1626 november 17
 
Fol. 237-279
Copie van het journaal van de zending van Willem Jansz. naar Nangasaki, gehouden door Coenraedt Cramer, 1630 februari 23- 1630 maart, en van het journaal van twee zendingen naar Nangasaki, gehouden door Coenraedt Cramer.
1630 augustus 26- 1630 october 16
 
6
"Verbalen uyt Oost-Indische advysen. Scheydinge des eylands Ceylon tusschen de Hollanders en Portugesen sedert 1641-1644"
Tafel, begin 18e eeuw.
Fol. 1-26
Minuut-verbaal uit de adviezen van Guzeratte, Hindustan, Perzië en Mocha, te Batavia ontvangen 1641 november 11-1642 november 3, door Salomon Sweers.
z.d.
 
Gedrukt naar het copie-verbaal in het archief der V. O.-I. Compagnie ter kamer Amsterdam bij: Colenbrander. Dagh-Register Casteel Batavia, 1641-1642, p. 181-206. Zie de eindpagina van het minuut-verbaal in NA, Stukken van Sweers, Van Vliet c.s. toegangsnummer 1.10.78, inv. nr. 2, fol. 46.
Gedrukt naar het copie-verbaal in het archief der V. O.-I. Compagnie ter kamer Amsterdam bij: Colenbrander. Dagh-Register Casteel Batavia, 1641-1642, p. 181-206. Zie de eindpagina van het minuut-verbaal in NA, Stukken van Sweers, Van Vliet c.s. toegangsnummer 1.10.78, inv. nr. 2, fol. 46.
Fol. 27-51
Minuut-verbaal uit de adviezen van de kust van Choromandel, Bengalen en Pegu, te Batavia ontvangen 1641 December 21-1642 november 3, door Salomon Sweers.
z.d.
 
Gedrukt naar het copi-verbaal in het archief der V.O.-I. Compagnie ter kamer Amsterdam bij: Colenbrander. Dagh-Register Casteel Batavia, 1641-1642, p. 260-308.
Gedrukt naar het copi-verbaal in het archief der V.O.-I. Compagnie ter kamer Amsterdam bij: Colenbrander. Dagh-Register Casteel Batavia, 1641-1642, p. 260-308.
Fol. 52-75
Minuut-verbaal uit de adviezen van Ceylon, Goa, Wingurla en de kust van Indië, te Batavia ontvangen 1643 februari 15-1643 december 12, door Salomon Sweers.
z.d.
 
Gedrukt bij: Colenbrander. Dagh-Register Casteel Batavia, 1643-1644, p.199-227.
Gedrukt bij: Colenbrander. Dagh-Register Casteel Batavia, 1643-1644, p.199-227.
Fol.76-107
Minuut-verbaal uit de adviezen van de Kust van Choromandel, Bengalen en Pegu, te Batavia ontvangen 1643 februari 15-1643 december 12, door Salomon Sweers.
z.d.
 
Gedrukt bij: Colenbrander. Dagh-Register Casteel Batavia, 1643-1644, p. 244-282.
Gedrukt bij: Colenbrander. Dagh-Register Casteel Batavia, 1643-1644, p. 244-282.
Fol.108-129
Minuut-verbaal uit de adviezen van Guzeratte, Hindustan, Perzië en Mocha, te Batavia ontvangen 1643 april 27-1643 december 12, door Salomon Sweers.
z.d.
 
Gedrukt bij: Colenbrander. Dagh-Register Casteel Batavia, 1643-1644, p. 162-188.
Gedrukt bij: Colenbrander. Dagh-Register Casteel Batavia, 1643-1644, p. 162-188.
Fol. 130-136
Minuut-verbaal uit de adviezen van Guzeratte, Hindustan, Perzië en Mocha, te Batavia ontvangen 1644 juni 13-1644 juli 22, door Salomon Sweers.
z.d.
 
Gedrukt bij: Colenbrander. Dagh-Register Casteel Batavia, 1643-1644, p. 187-188.
Gedrukt bij: Colenbrander. Dagh-Register Casteel Batavia, 1643-1644, p. 187-188.
Fol. 137-154
Minuut-verbaal (in copie-redactie) uit de adviezen van Guzeratte, Hindustan, Perzië en Mocha, te Batavia ontvangen 1643 december 12-1644 juli 22, door Salomon Sweers.
z.d.
 
Gedrukt bij: Colenbrander. Dagh-Register Casteel Batavia, 1643-1644, p. 187-198.
Gedrukt bij: Colenbrander. Dagh-Register Casteel Batavia, 1643-1644, p. 187-198.
Fol. 155-166
Minuut-verbaal uit de adviezen van de Kust van Choromandel, Bengalen en Pegu, te Batavia ontvangen 1643 december 12- 1644 september 1, door Salomon Sweers.
z.d
 
Gedrukt bij: Colenbrander. Dagh-Register Casteel Batavia, 1643-1644, p. ?25 - ?95.
Gedrukt bij: Colenbrander. Dagh-Register Casteel Batavia, 1643-1644, p. ?25 - ?95.
Fol. 167-205
Minuut-verbaal (in copie-redactie) uit de adviezen van Ceylon, Goa, Wingurla en de Kust van Indië, te Batavia ontvangen 1643 december 12-1644 september 1, door Salomon Sweers.
z.d.
 
Naar het minuut-verbaal gedrukt bij: Colenbrander. Dagh-Register Casteel Batavia, 1643-1644, p. 225 - 243; aldaar staan de aanvullingen uit de copi-redactie gedrukt, p. 305-313.
Naar het minuut-verbaal gedrukt bij: Colenbrander. Dagh-Register Casteel Batavia, 1643-1644, p. 225 - 243; aldaar staan de aanvullingen uit de copi-redactie gedrukt, p. 305-313.
Fol. 206 - 218
Minuut-verbaal uit de adviezen van Ceylon, Goa, Wingurla en de Kust van Indië, te Batavia ontvangen 1644 april 5-1644 september 1, door Salomon Sweers.
z.d
 
Gedrukt bij: Colenbrander. Dagh-Register Casteel Batavia, 1643-1644, p. 225 - 243.
Gedrukt bij: Colenbrander. Dagh-Register Casteel Batavia, 1643-1644, p. 225 - 243.
Fol. 219-259
Minuut-verbaal uit de adviezen van Ceylon, Goa, Wingurla en de Kust van Indië, te Batavia ontvangen 1645 januari 6-1645 juni 8, door Salomon Sweers.
z.d.
 
Naar het Copie-verbaal in het archief der V.O.-I. Compagnie ter kamer Amsterdam gedrukt bij: De Hullu. Dagh-Register Casteel Batavia, 1644-1645, p. 266 - 308.
Naar het Copie-verbaal in het archief der V.O.-I. Compagnie ter kamer Amsterdam gedrukt bij: De Hullu. Dagh-Register Casteel Batavia, 1644-1645, p. 266 - 308.
7
"Tayouans dagregister, J. van Vliet, Siam, handelinge met Persia en in Souratte sedert 1636 tot 1652."
Met tafel, 18e eeuw.
Fol. 1-24
Extract uit het dagregister van het comptoir Tayouan.
1636 december 21-1637 december 12
 
Blijkens aanteekening in dorso bestemd "Voor Siam".
Blijkens aanteekening in dorso bestemd "Voor Siam".
Fol. 25-51
Extract uit het dagregister van het comptoir Tayouan.
1639 maart 27-1640 januari 24
 
Fol. 52 - 68
Extract uit het dagregister van het comptoir Tayouan, beginnend sedert het vertrek van het schip Waterloose Werve naar Siam.
1640 januari 29-1641 januari 25
 
Fol. 69-87
Copie van het "Cort verhael van 't naturel, eynde der volbrachter tijt ende successie der Coningen van Siam, voor soo veel daer by d'oude historiën bekent zijn", te presenteren aan Gouverneur-generaal Van Diemen: door Jeremias van Vliet gedagteekend op het comptoir Siam.
1640 februari 8
 
Fol. 88-137
Copie van het "Historiael verhael der sieckte ende dood van Pra Interva Tsiea 22en Coninck in Siam...... ......Item hoe den regherenden Coninck Pra Onghsry ...... ......de Croone looslijck geuzurpeert ende zichzelve in verscheyden saecken nopende de regeringe des Rijcx gedragen heeft", gedecideerd aan den Gouverneur-generaal Van Diemen; door Jeremias van Vliet gedagteekend op het Nederlandsch comptoir in Judia, de hoofdstad des Koningrijks Siam.
1640 december 31
 
Zie betreffende de uitgave in Franschen text van dit verhaal: Tiele, Mémoire bibliographique, p. 271.
Zie betreffende de uitgave in Franschen text van dit verhaal: Tiele, Mémoire bibliographique, p. 271.
Fol. 138-182
Copie-verhaal van de legatie naar Siam, de hervatting van den handel in de Siameesche bocht, het aandoen van Malakka en het visiteeren van het comptoir Jambi, aan Gouverneur-generaal en Raden te presenteren; door Jeremias van Vliet gedagteekend in het jacht Heemskerck ter reede van Batavia.
1642 mei 27
 
Fol. 183-199
Copie van het "Kort verhael ende beschryvinge van 't vermaerde eyland Ceylon nopende desselfs vruchtbaerheyt, rijckdommen, conditiën ende humeuren der inwoonderen, mitsgaders hunne godsdienst als haren ommegangh met de vremdelingen, wyders wat gedeelten desselvigen Eylands den Portugees naest eenige jaren harwaerts onder sijn gewelt heeft bekomen ende de inlanders affhandich gegemaaeckt", met copie-attestatie nopende den moord, door de Singaleezen begaan op den commandeur Willem Jacobsz. Coster, d.d. 1640 september 8.
z.d.
 
Waarschijnlijk gesteld door Jan Thijssen, president te Batticoloa, blijkens eene mededeeling in het verhaal, dat de schrijver er van in de jaren 1638, 1639 en 1640 gecommitteerd is geweest naat het Hof van den Keizer te Candia.
Waarschijnlijk gesteld door Jan Thijssen, president te Batticoloa, blijkens eene mededeeling in het verhaal, dat de schrijver er van in de jaren 1638, 1639 en 1640 gecommitteerd is geweest naat het Hof van den Keizer te Candia.
Fol. 200-226
Copie-journaal van de zending van Joan Cunaeus ter onderhandeling met de Kroon van Perzië, sedert aankomst te Ispahan.
1652 maart 1-1652 mei 25
 
Dit journaal heeft een andere text dan het dagregister, gehouden door Cornelis Speelman, aanwezig in het arcjhief der V.O. -I. Compagnie en uitgegeven in de Werken van het Historisch genootschap, Derde serie, nº. 26.
Dit journaal heeft een andere text dan het dagregister, gehouden door Cornelis Speelman, aanwezig in het arcjhief der V.O. -I. Compagnie en uitgegeven in de Werken van het Historisch genootschap, Derde serie, nº. 26.
Fol. 228-253
Copie-negotiejournaal van het comptoir Souratte.
1634 maart 1-1634 november 30
 
8
"Het Zuydland, de Oost-en West-Indische Compagniën aangaande"
Met tafel, 18e eeuw.
Fol. 1-34
Journaal van de voyage naar het Zuidland onder commandeur Abel Jansz. Tasman, gehouden op de Heemskerck.
1642 augustus 17-1643 juni 15
 
Zie betreffende dit journaal: De handschriften der ontdekkingsreis van Abel Jansz. Tasman, schipper- commandeur, en François Jacobsz. Visscher, opperpiloot-majoor, 1642-1643. (Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, Nieuwe Reeks, Deel VII); J.E. Heeres. Abel Jansz. Tasmans Journal of his Discovery of Van Diemes Land and New Zealand in 1642 (Amsterdam 1808); R. Posthumus Meyjes. De Reizen van Abel Jansz. Tasman en Franchoys Jacobsz. Visscher ter-nadere ontdekking van het Zuidland in 1642/3 en 1644 (Werken Linschoten-Vereeniging, Deel XVII, 's-Gravenhage 1919), p. LXIV; deze publicaties maken opmerkzaam op de foutieve dateering in bovengenoemd journaal van 8 september 1642 af.
Zie betreffende dit journaal: De handschriften der ontdekkingsreis van Abel Jansz. Tasman, schipper- commandeur, en François Jacobsz. Visscher, opperpiloot-majoor, 1642-1643. (Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, Nieuwe Reeks, Deel VII); J.E. Heeres. Abel Jansz. Tasmans Journal of his Discovery of Van Diemes Land and New Zealand in 1642 (Amsterdam 1808); R. Posthumus Meyjes. De Reizen van Abel Jansz. Tasman en Franchoys Jacobsz. Visscher ter-nadere ontdekking van het Zuidland in 1642/3 en 1644 (Werken Linschoten-Vereeniging, Deel XVII, 's-Gravenhage 1919), p. LXIV; deze publicaties maken opmerkzaam op de foutieve dateering in bovengenoemd journaal van 8 september 1642 af.
Fol. 35-36
Brief van Bewindhebberen der V.O.-I. Compagnie ter kamer Amsterdam, gecommitteerd in Texel, aan Gouverneur-generaal Specx en Raden van Indië.
1631 november 29
 
Fol. 37
Calculatie van de goederen en effecten, onder de respectieve kamers der V.O.-I. Compagnie berustende, waarop de egalisatie zoude moeten worden gedaan.
Ongedateerd
 
Fol. 38-42
Copie-memorie voor den Gouverneur-generaal Hans Putmans en den Raad van de jachten Catwijck, Der Goes, Grootenbroeck Zeeburch en Assendelft, bestemd naar Tayouan en de kust van China, dewelke tot bevordering van de Compagnie's affaires alsmede voor den Raad in Tayouan dienen zal; gegeven te Batavia.
1632 juni 26
 
Fol. 43-83
Minuut-verbaal (in copie-redactie) uit de adviezen van de kust van Choromandel, Bengalen en Pegu, te Batavia ontvangen 1643 februari 15-1643 december 12, door Salomon Sweers.
z.d.
 
Naar het minuut-verbaal gedrukt bij: Colenbrander. Dagh-Register Casteel Batavia 1643-1644, p. 244-282.
Naar het minuut-verbaal gedrukt bij: Colenbrander. Dagh-Register Casteel Batavia 1643-1644, p. 244-282.
Fol. 84
Aanteekening betreffende Siameesche houtmaten.
Ongedateerd
 
Fol. 85-106
Copie-missive van Heeren XVII aan Gouverneur-generaal en Raden van Indië.
1644 september 21
 
Fol. 107-108
Missive van Laurens Pit te Batavia aan Salomon Sweers.
1669 november 15
 
Fol. 109-110
Missive van Laurens Pit te Batavia aan Salomon Sweers.
1669 december 15
 
Fol. 111-112
Missive van Laurens Pit te Batavia aan Salomon Sweers.
1670 november 17
 
Fol. 113-114
Copie-extracten uit het missivenboek van de Weeskamer te Batavia, d.d. 15 November 1669, geteekend 1671 Januari 27.
1669 november 15
 
Behoort als bijlage tot een brief van den secretaris der Weeskamer van 27 januari 1671 (aanwezig in Inv. nº. 2, fol. 205-208.
Behoort als bijlage tot een brief van den secretaris der Weeskamer van 27 januari 1671 (aanwezig in Inv. nº. 2, fol. 205-208.
Fol. 115-120
Staat van het inkomen en de lasten van de Geoctroyeerde Westindische Compagnie.
1645
 
Fol. 121-122
Calculatie van de inkomen en de lasten van Brazilië.
Ongedateerd
 
Fol. 123-127
Calculatie ten bewijze, dat de gesloten handel op Brazilië voor de W.-I Compagnie profijtelijker is dan de vrije van particulieren tegen recognitie enz.; met aanteekeningen van Jacques Specx, bewindhebber W.-I. Compagnie.
Ongedateerd
 
Fol. 128-143
Bericht van het recht der hoofdparticipanten der W.-I. Compagnie tot den gesloten handel, vastgesteld door Bewindhebberen en hoofdparticipanten ter kamer van Zeeland.
1636
 
Fol. 144-159
Consideratiën, waarom de W.-I. Compagnie den handel dient open te stellen. Tweede deel.
Ongedateerd
 
Fol. 160-167
Project betreffende de regeering in Brazilië, ingeleverd door de kamer Groningen.
1643
 
Fol. 168-170
Consideratiën op het stuk van de regeering in Brazilië.
Ongedateerd
 
Fol. 171-176
Consideratiën betreffende de regeering in Brazilië, toegezonden aan Jacques Specx.
Ongedateerd
 
Fol. 177-182
Advies van de kamer van West-Friesland der W.-I. Compagnie over de punten 2 en 4 der beschrijving, aan de kamer Amsterdam medegedeeld.
1646 september 24
 
Fol. 183-184
Memorie der gerechtigheden, zoo hier te lande als in Brazilië aan de W.-I. Compagnie betaald, aan Specx toegezonden door J.B. Lieffrinck.
Ongedateerd
 
Fol. 185
Staat van de effecten der W.-I. Compagnie ter kamer
....
 
Fol. 186
Consideratiën van commissarissen over de openstelling van den handel in St. Paulo de Loando, Loango en andere plaatsen, langs de kust van Africa gelegen.
Ongedateerd
 
Fol. 187-190
Consideratiën van commissarissen uit de hoofdparticipanten van Zeeland en Amsterdam over den handel en het bevaren op St. Paulo de Loando, Loango, kust van Guinea, St.-Thome, Brazilië en Nieuw-Nederland.
Ongedateerd
 
Fol. 191-194
Rapport van commissarissen uit de Bewindhebbers en hoofdparticipanten van de W.-I. Compagnie ter kamer Amsterdam tot examinatie van de adviezen, door de verschillende leden overgeleverd, nopende het redres van zaken en middelen van subsistentie en nadere verzekering van de Compagnie.
Ongedateerd
 
Fol. 195-198
Advies van commissarissen over de punten 2 en 4 der beschrijving.
1646
 
Fol. 199-202
Advies van Bewindhebbers en hoofdparticipanten der kamer Amsterdam over de directie, mesnage, redres en subsistentie, gerequireerd voor de W.-I. Compagnie.
1647
 
Fol. 203-207
Project, beraamd door de gecommitterden van de hoofdparticipanten der W.-I. Compagnie der kamers Amsterdam, Zeeland en West-Friesland, nopende den handel en het varen op Angola, Guinea, St.-Thome, Brazilië en andere plaatsen van de conquesten der voorzegde Compagnie, alles bij provisie.
Ongedateerd
 
Fol. 208-211
Rapport van Maximiliaan Schadee, als kapitein eener compagnie vierroers de W.-I. Compagnie in Brazilië gediend hebbend.
Ongedateerd
 
Fol. 212
Extract-rapport van kapitein Coin, aan de W.-I. Compagnie gedaan van hetgeen hem gepasseerd is aan Rio St.-Francisco, in de Bahia en Portugal.
Ongedateerd
 
Fol.213-221
Extract-resolutiën van Heeren XIX betreffende de voorwaarden van aanneming der Hooge Secrete Raden van Brazilië, 1636 augustus-1640 april, benevens rekwest van Hendrick Hamel en Dirck Codde van der Burch.
1640 januari 9
 
Fol. 222-223
Staat der effecten van de W.-I. Compagnie in Brazilië.
1642 augustus
 
Fol. 224
Aanteekeningen door Jacques Specx uit de Memorie van Van der Haghen betreffende de financiën der W.-I. Compagnie in Brazilië.
Ongedateerd
 
Fol. 225-228
Copie-missive der kamer Amsterdam der W.-I. Compagnie aan den bewindhebber De Laet.
1646 november 16
 
Fol. 229
Extract-resolutie van Bewindhebbers en hoofdparticipanten van de kamer Amsterdam der W.-I. Compagnie.
1646 september
 
Fol. 230-233
Memorie tot begrooting der schade, die de W.-I. Compagnie door de Portugeezen in Brazilië geleden heeft.
Ongedateerd
 
Fol. 234-237
Lijst met opgave van de recognitiën enz., door particulieren, handelend op Brazilië, aan de W.-I. Compagnie betaald.
Ongedateerd
 
Fol. 238-239
Aanteekeningen betreffende den staat van dienst van Graaf Johan Maurits van Nassau over 1618-1645.
1618-1648
 
Fol. 240-241
Copie-lijst der officieren, matrozen en soldaten op 's lands oorlogschip onder kapitein Cornelis beeckman, vastgesteld door de Admiraliteit te Amsterdam.
1702 januari 10