Inventaris van de collectie Van Vredenburch. 1602-1779
collectie Van Vredenburch
Beschrijving van de archiefbestanddelen
1
Register van samenvattingen van resoluties en aantekeningen bij de vergadering van de kamer Delft van de V.O.C. door Adriaan en Gerard van Vredenburch. Met klapper.
1729 oktober 7 - 1765 juli 29.
1 deel
Collectie aanwinsten 47.
2-5
'Korte geëxtraheerde notulen'. Registers van samenvattingen van resoluties van de vergadering van de Heren XVII.
2
1647 september 14-1694 november 17
 
3
1695 maart 18-1721 oktober 13
 
4
1722 maart 3-1760 oktober 15
Met aantekeningen.
5
1761 maart 28-1769 oktober 25 en 1770 oktober-1772 april 17
Los achterin Collectie aanwinsten 48,49,50,51.
6
Index op de resoluties van de Heren XVII door Gerard van Vredenburch
1602 - 1759
 
Collectie aanwinsten 52.
7
Aantekeningen over de geschiedenis van de handel op Oostindiën, over de winsten en verliezen van de compagnieskantoren aldaar, het aantal bedienden en de goederen en koopwaren die er worden verhandeld.
1683-1755
1 deel
Hierin los enige aantekeningen van financiële aard.
Collectie aanwinsten 54.
8
Aantekeningen over: de octrooien van de V.O.C., de ingelegde kapitalen, wissels, retouren, de advocaten etc..
1602 - 1779
1 deel
9 - 16
"Allerhande saaken V.O.C."
9
Verzameling van extractresoluties van de kantoren Delft, de Heren XVII, Staten Generaal, Staten van Holland; van extracten uit de generale missiven van G.G. en R.R.; uit de misiven naar Indien; uit de missiven van Gouv. en Raden van de Kaap en Colombo etc., brieven ingekomen bij A. van Vredenburch en copien van uitgaande stukken van deze, en andere stukken betreffende de V.O.C..Met klapper.
Collectie aanwinsten 215. "V.O.C. A"
10
Verzameling van aantekeningen en stukken betreffende de V.O.C., afkomstig van Adriaan van Vredenburch. Met klapper.
11
"Gedrukte saaken". Verzameling extractresoluties van de Heren XVII, van G.G. en Raden van de Staten Generaal, instructies en reglementen, missiven van bewindhebbers en andere gedrukte stukken betreffende de V.O.C. Met tafel.
1690 - 1758
 
12
"Voorname saaken". Verzameling van ingekomen brieven met bijlagen, ingekomen bij Gerard van Vredenburch betreffende de V.O.C.
1757 - 1766
 
13
Voorgevalle saaken ende waargenomene commisien door mr. Gerard van Vredenburch als bewindhebber der O.I.C. ter Camer Delff, seedert syne aanstellinge, alphabetisch soo veel doenlijk door denselve in orde gebracht ende versamelt.
1755 - 1759
 
14
"Voorname saaken V.O.C." Verzameling van diverse stukken betreffende de V.O.C., bijeengebracht door Gerard van Vredenburch.
1761 - 1766
 
Collectie aanwinsten 220. "V.O.C. F".
15
"Generale saaken". Register van alderhande saken concernerende de Generale Nederlandsche Oostindische Compagnie, alsmede de particuliere cameren, afkomstig van de bewindhebbers Adriaan en Gerard van Vredenburch.
Hierin bewindhebberslijsten van de verschillende kamers van de V.O.C. gedurende de 17de en 18de eeuw. Collectie aanwinsten 221. "V.O.C. G".
16
Alfabetische gerangschikte aantekeningen over Indische gewassen en producten, met index.
18de eeuw
 
Collectie aanwinsten 222. "V.O.C. H".